Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1125

Bryssel den 15 september 2010

Att göra derivatmarknaderna i Europa säkrare och öka insynen

Som en del av sitt pågående arbete med att skapa ett sundare finanssystem har EU-kommissionen i dag lagt fram ett förslag till en förordning som syftar till att skapa ökad säkerhet för och öka insynen i marknaden för OTC-derivat. I sitt utkast till förordning föreslår kommissionen att informationen om OTC-derivativkontrakt bör rapporteras till transaktionsregister och vara tillgänglig för tillsynsmyndigheterna. Ytterligare information kommer att offentliggöras för alla marknadsaktörer. Kommissionen föreslår också att vanliga OTC-derivatkontrakt clearas genom centrala motparter. Detta kommer att minska motpartens kreditrisk, dvs. risken för att en kontraktspart inte fullgör sina skyldigheter. Kommissionens förslag, som är fullständigt i linje med EU:s G20-åtaganden och den strategi som antagits av USA, går nu vidare till Europaparlamentet och EU:s medlemsstater för övervägande. När förordningen väl har antagits gäller den från och med slutet av 2012.

”Ingen finansmarknad har råd att ständigt präglas av vilda västern-mentalitet. OTC-derivat har en stor inverkan på den reella ekonomin: från hypotekslån till matpriser. Frånvaron av ett regelverk för OTC-derivat bidrog till finanskrisen och de oerhörda följder vi alla lider av. I dag föreslår vi regler som kommer att ge derivatmarknaderna ökad insyn och ökat ansvar. Vi måste veta vem som gör vad och vem som är skyldig vem vad. Vi måste också vidta åtgärder så att enskilda misslyckanden inte destabiliserar hela finanssystemet, vilket var fallet med kollapsen av Lehman Brothers”, säger Michel Barnier, kommissionsledamot med ansvar för inre marknaden och tjänster.

Förslagets huvudpunkter

Ökad insyn: Rapportering av OTC-derivat är för närvarande inte obligatorisk. De politiska beslutsfattarna, tillsynsmyndigheterna och även marknadsdeltagarna har därför inte någon klar bild av vad som händer på marknaden. I enlighet med kommissionens förslag måste handel i OTC-derivat i EU rapporteras till centrala datacenter, så kallade transaktionsregister. Tillsynsmyndigheterna i EU kommer att ha tillgång till dessa register, vilket kommer att göra det möjligt för dem att få en bättre överblick av vem som är skyldig vem vad och att på ett tidigt stadium upptäcka eventuella problem, som riskackumulering. Under tiden kommer den nya Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) att vara ansvarig för övervakningen av transaktionsregister och för beviljande och borttagande av deras registrering. Dessutom kommer transaktionsregistren att bli skyldiga att offentliggöra sammanlagda positioner per derivatklass och ge alla marknadsdeltagarna en tydligare bild av marknaden för OTC-derivat.

Ökad säkerhet – Att minska riskerna för motparten: I den situation som råder för närvarande minskar deltagarna i marknaden för OTC-derivat inte motpartskreditriskerna i tillräckligt hög grad, vilket hänför sig till den förlustrisk som uppstår då en part inte sköter sina betalningar i tid. I enlighet med kommissionens förslag måste OTC-derivat som är standardiserade (dvs. de uppfyller de fördefinierade behörighetskriterierna), som en hög likviditetsnivå, clearas genom centrala motparter. Centrala motparter är enheter som står mellan två motparter till en transaktion och således blir ”köpare till varje säljare” samt '”säljare till varje köpare”. Detta kommer att förhindra att en situation uppstår där en marknadsdeltagares misslyckande fäller andra marknadsdeltagare och därigenom äventyrar hela det finansiella systemet. Om ett kontrakt inte är giltigt och därför inte clearat av en central motpart måste olika riskhanteringsmetoder tillämpas (som kravet att ha större kapitalreserver). Eftersom de centrala motparterna ska ta på sig ytterligare risk måste de tillämpa strängare affärsmetoder och omfattas av harmoniserade krav och tillsynskrav för att säkerställa deras säkerhet – som regler för interna styrsystem, revisioner, ökade kapitalkrav etc.

Ökad säkerhet – Att minska de operativa riskerna: Marknaden för OTC-derivat tillåter en hög grad av flexibilitet när det gäller att definiera kontraktens ekonomiska och rättsliga villkor. Följaktligen finns det ett antal skräddarsydda och komplicerade kontrakt på marknaden som fortfarande kräver en stor del manuella åtgärder i många stadier av bearbetningen. Detta ökar den operativa risken, dvs. risken för förluster beroende på till exempel den mänskliga faktorn. Kommissionens förslag kräver att marknadsdeltagarna mäter, övervakar och minskar denna risk, till exempel genom att på elektronisk väg bekräfta villkoren för OTC-derivatkontrakt.

Räckvidd: Förslaget ska tillämpas på alla typer av OTC-derivat. Det ska tillämpas både på finansföretag som använder OTC-derivat och på företag som inte är finansföretag men som har stora positioner i OTC-derivat. Det ska också tillämpas på centrala motparter och transaktionsregister. När andra företag än finansföretag (t.ex. tillverkare) använder OTC-derivat för att minska den risk som uppstår från deras kärnverksamhet (”kommersiell risksäkring” som exempelvis används för att skydda sig mot variationer i valutakurser), är de undantagna från kraven på central motpartsclearing.

Bakgrund

Ett derivat är ett kontrakt mellan två parter som är knutet till det framtida värdet av eller den framtida ställningen för den underliggande storhet som det hänför sig till (t. ex. utvecklingen av räntesatser, eller av en valutas värde, eller risken för att en gäldenär går i konkurs). Ett OTC-derivat är ett derivat som inte handlas på en börs utan i stället förhandlas fram privat mellan två motparter. Användningen av derivat har växt exponentiellt under det senaste årtiondet och OTC-transaktioner är den viktigaste orsaken till denna tillväxt. Vid slutet av december 2009 hade marknaden för OTC-derivat ett nominellt värde som uppgick till cirka 615 biljoner US-dollar, vilket var en ökning med 12 % jämfört med slutet av 2008. Detta var emellertid ändå 10 % under det högsta värde som uppnåddes i juni 2008.

Den i sista stund avvärjda kraschen i Bear Sterns i mars 2008, Lehman Brothers fallissemang den 15 september och undsättningsaktionen för AIG dagen därpå visade på de brister som finns när det gäller hur marknaden för OTC-derivat fungerar. 80 % av derivaten handlas på denna marknad. I meddelandet ”Främja återhämtning i Europa” från mars 2009, åtog sig EU-kommissionen att, på grundval av en rapport om derivat och andra komplicerade strukturerade rapporter, komma med lämpliga initiativ för att öka insynen och att ta itu med frågor som avser den finansiella stabiliteten.

Närmare upplysningar:

http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/derivatives/index_en.htm

Memo/10/410


Side Bar