Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1125

Bruselj, 15. septembra 2010

Varnejši in preglednejši trgi izvedenih finančnih instrumentov v Evropi

Evropska komisija je danes v okviru tekočih prizadevanj za stabilnejši finančni sistem predložila predlog uredbe, ki naj bi zagotovila več varnosti in preglednosti na prostem trgu (over-the-counter – OTC) izvedenih finančnih instrumentov. V njem predlaga, da bi se morale informacije o pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih OTC sporočati v registre transakcij in bi morale biti na voljo nadzornim organom. Poleg tega bi vsi udeleženci na trgu dobili več informacij. Komisija predlaga tudi kliring standardnih pogodb o izvedenih finančnih instrumentih OTC prek centralnih nasprotnih strank (central counterparty – CCP). S tem se bo zmanjšalo kreditno tveganje nasprotne stranke, tj. tveganje, da stranke pogodbe ne izpolnijo svojih obveznosti. Predlog Komisije, ki je v celoti v skladu z zavezami EU, sprejetimi v okviru G20, in pristopom, ki so ga sprejele Združene države, bo posredovan Evropskemu parlamentu in državam članicam EU v obravnavo. Potem ko bo predlog sprejet, bo uredba začela veljati konec leta 2012.

Komisar za notranji trg in storitve Michel Barnier je povedal: „Na finančnih trgih ne sme biti kot na divjem zahodu. Izvedeni finančni instrumenti OTC imajo velik vpliv na realno gospodarstvo, od hipotekarnih obresti do cen živil. Dejstvo, da za izvedene finančne instrumente OTC ni regulativnega okvira, je prispevalo k finančni krizi in hudim posledicam, s katerimi se vsi soočamo. Današnji predlog vsebuje pravila, ki bodo poskrbela za večjo preglednost in odgovornost na trgih izvedenih finančnih instrumentov. Vedeli bomo, kdo kaj dela in kdo komu kaj dolguje. Sprejeli bomo ukrepe, da insolventnost enega samega subjekta ne bo spodkopala stabilnosti celotnega finančnega sistema, kot je bilo pri propadu banke Lehman Brothers.

Glavne točke predloga:

Večja preglednost: Poročanje o izvedenih finančnih instrumentih OTC trenutno ni obvezno. Zato oblikovalci politike, regulativni organi in tudi udeleženci na trgu nimajo jasnega pregleda nad dogajanjem na trgu. V skladu s predlogom Komisije bo treba transakcije z izvedenimi finančnimi instrumenti OTC v EU sporočati v centralna podatkovna središča – registre transakcij. Regulativni organi v EU bodo imeli dostop do teh registrov in s tem boljši pregled nad tem, kdo komu kaj dolguje, poleg tega pa bodo lažje pravočasno odkrivali morebitne probleme, kot je kopičenje tveganj. Nadzor registrov transakcij ter odobritve in odvzemi registracije registrov bodo zaenkrat v pristojnosti novega Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (European Securities and Market Authority – ESMA). Poleg tega bodo morali registri transakcij objavljati skupne pozicije po vrstah izvedenih finančnih instrumentov, da bodo imeli vsi udeleženci na trgu jasnejši pogled na prosti trg izvedenih finančnih instrumentov.

Večja varnost – zmanjšanje tveganj nasprotne stranke: Udeleženci na prostem trgu izvedenih finančnih instrumentov v sedanjih razmerah kreditnega tveganja nasprotne stranke, tj. tveganje izgube, ki nastane, ker ena stranka ne more poravnati plačil, ko zapadejo, ne zmanjšujejo v dovolj veliki meri.

V skladu s predlogom Komisije se bo kliring standardiziranih izvedenih finančnih instrumentov OTC (to so tisti, ki izpolnjujejo vnaprej določena merila, kot je visoka stopnja likvidnosti) izvajal prek CCP. CCP so subjekti, ki posredujejo med dvema nasprotnima strankama transakcije ter delujejo kot „kupec za vsakega prodajalca“ in kot „prodajalec za vsakega kupca“. To bo preprečilo, da bi propad enega udeleženca na trgu povzročil propad drugih udeležencev na trgu in s tem ogrozil celotni finančni sistem. Če pogodba ni primerna za centralni kliring in se zato kliring te pogodbe ne bo izvedel prek CCP, je treba uporabiti drugačne tehnike upravljanja tveganja (npr. višje kapitalske zahteve). Ker morajo CCP prevzemati dodatna tveganja, bodo zanje veljale strožje zahteve glede poslovanja, usklajene organizacijske zahteve in zahteve glede skrbnosti ter varnosti, da se zagotovi njihova varnost – na primer notranja pravila o upravljanju, revizije, višje kapitalske zahteve itd.

Večja varnost – zmanjšanje operativnega tveganja : Prosti trg izvedenih finančnih instrumentov omogoča visoko stopnjo prožnosti pri opredeljevanju ekonomskih in pravnih pogojev pogodb. Zato na trgu obstaja veliko strankam zelo prilagojenih in kompleksnih pogodb, pri katerih so na številnih stopnjah obdelave še vedno potrebni obsežni ročni posegi. To povečuje operativno tveganje, tj. tveganje izgube, na primer zaradi človeške napake. V predlogu Komisije je določena zahteva, da morajo udeleženci na trgu meriti, spremljati in zmanjšati to tveganje, na primer z uporabo elektronskih sredstev za potrjevanje pogojev pogodb o izvedenih finančnih instrumentih OTC.

Področje uporabe: Predlog se uporablja za vse vrste izvedenih finančnih instrumentov OTC. Uporablja se za finančna podjetja, ki uporabljajo izvedene finančne instrumente OTC, in nefinančna podjetja z velikimi pozicijami v izvedenih finančnih instrumentih OTC. Uporablja se tudi za CCP in registre transakcij. Kadar pa nefinančna podjetja (npr. proizvajalci) uporabljajo izvedene finančne instrumente OTC za zmanjšanje tveganja, ki izhaja iz njihove glavne poslovne dejavnosti (zavarovanje poslovanja na primer pred spremembami v deviznem tečaju), potem so izvzeta iz zahteve po kliringu prek CCP.

Ozadje

Izvedeni finančni instrument je pogodba med dvema strankama, povezana s prihodnjo vrednostjo ali stanjem osnovnega finančnega instrumenta, na katerega se nanaša (npr. gibanje obrestnih mer ali vrednosti valute ali morebiten stečaj dolžnika). Izvedeni finančni instrument OTC je izvedeni finančni instrument, s katerim se ne trguje na borzi, ampak je zasebno izpogajan med dvema nasprotnima strankama. Uporaba izvedenih finančnih instrumentov je v zadnjem desetletju eksponentno rasla, k tej rasti pa so v največji meri prispevale transakcije OTC. Konec decembra 2009 je hipotetična vrednost prostega trga izvedenih finančnih instrumentov znašala približno 615 bilijonov EUR, kar je 12-odstotno povečanje od konca leta 2008. Ta podatek pa je še vedno 10 % nižji od vrha, ki ga je trg dosegel junija 2008.

S skorajšnjim propadom banke Bear Sterns marca 2008, propadom banke Lehman Brothers 15. septembra 2008 in reševanjem zavarovalnice AIG naslednji dan so se začele kazati pomanjkljivosti v delovanju prostega trga izvedenih finančnih instrumentov, na katerem se trguje z 80 % izvedenih finančnih instrumentov. V sporočilu z naslovom Spodbujanje okrevanja evropskega gospodarstva iz marca 2009 se je Komisija zavezala, da bo na podlagi poročila o izvedenih finančnih instrumentih in drugih kompleksnih strukturiranih produktih izdelala ustrezne pobude za povečanje preglednosti in obravnavala pomisleke v zvezi s finančno stabilnostjo.

Več informacij:

http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/derivatives/index_en.htm

Memo/10/410


Side Bar