Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1125

Brusel 15. septembra 2010

Európske trhy s derivátmi budú bezpečnejšie a transparentnejšie

Európska komisia dnes v rámci vytvárania zdravšieho finančného systému predložila návrh nariadenia, ktorého cieľom je zaistiť väčšiu bezpečnosť a transparentnosť mimoburzových (OTC) trhov s derivátmi. Komisia navrhuje, aby sa informácie o mimoburzových derivátových zmluvách zasielali do registrov mimoburzových transakcií s derivátmi a aby k nim mali prístup dozorné orgány. Viac informácií sa takisto dá k dispozícii všetkým účastníkom trhu. Komisia takisto navrhuje, aby sa štandardné mimoburzové derivátové zmluvy zúčtovali prostredníctvom centrálnych zmluvných strán. Zníži sa tak úverové riziko zmluvnej strany, t. j. riziko, že jedna zmluvná strana nebude platiť. Návrh Komisie je v plnom súlade so záväzkami EÚ v rámci G20 a postupom, ktorý prijali Spojené štáty americké, a teraz sa predkladá na zváženie Európskemu parlamentu a členským štátom EÚ. Nariadenie by sa po prijatí začalo uplatňovať koncom roka 2012.

Komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier vyhlásil: „Finančný trh si nemôže dovoliť naďalej vyzerať ako Divoký západ. Mimoburzové deriváty majú na reálnu ekonomiku veľký vplyv, a to od hypoték až po ceny potravín. Chýbajúci regulačný rámec pre mimoburzové deriváty prispel k finančnej kríze a nesmiernym dôsledkom, ktorým teraz čelíme. Dnes navrhujeme pravidlá, ktorými sa do trhov s derivátmi vnesie viac transparentnosti a zodpovednosti. Budeme tak vedieť, kto čo robí a kto čo komu dlhuje. Takisto navrhujeme prijať opatrenia, ktorými sa zamedzí tomu, aby jediný krach destabilizoval celý finančný systém, ako tomu bolo v prípade bankrotu Lehman.“

Kľúčové prvky návrhu:

Väčšia transparentnosť: Momentálne nie je podávanie správ o mimoburzových derivátoch povinné. Tvorcovia politiky, regulačné orgány ale ani účastníci trhu tak nemajú jasný prehľad o situácii na trhu. Podľa návrhu Komisie sa budú musieť obchody s mimoburzovými derivátmi v EÚ nahlásiť do ústredných dátových centier známych ako registre mimoburzových transakcií s derivátmi. Regulačné orgány v EÚ budú mať do týchto registrov prístup, čím získajú lepší prehľad o tom, kto čo dlhuje a komu, a budú môcť skôr identifikovať prípadné problémy, ako hromadenie rizík. Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) bude medzitým zodpovedať za dozor nad registrami mimoburzových transakcií s derivátmi a za zapísanie do registra alebo vymazanie z neho. Registre mimoburzových transakcií s derivátmi budú okrem toho musieť uverejňovať agregátne pozície podľa triedy derivátov, aby získali všetci účastníci trhu jasnejší obraz o mimoburzovom trhu s derivátmi.

Väčšia bezpečnosť – zníženie rizík zmluvnej strany: V súčasnosti účastníci mimoburzového trhu s derivátmi dostatočne neznižujú úverové riziko zmluvnej strany, čo predstavuje riziko straty v prípade, že jedna strana neuskutočňuje požadované platby, keď sú splatné. Na základe návrhu Komisie by sa mimoburzové deriváty, ktoré sú štandardizované (t. j. spĺňajú vopred určené kritériá oprávniteľnosti), ako vysoká úroveň likvidity, mali zúčtovať prostredníctvom centrálnych zmluvných strán. Centrálne zmluvné strany sú subjekty, ktoré sa stavajú medzi dve zmluvné strany transakcie a stávajú sa tak „nákupcom u každého predajcu“ a „predajcom u každého nákupcu“. Predíde sa tak situáciám, keď bankrot jedného účastníka trhu spôsobí bankrot ostatných účastníkov trhu a vystaví tak riziku celý finančný systém. Ak zmluva nie je oprávnená a centrálna zmluvná strana ju preto nezúčtovala, treba použiť iné techniky riadenia rizika (ako napríklad požiadavky na držbu väčšieho kapitálu). Keďže centrálne zmluvné strany musia na seba brať dodatočné riziká, budú podliehať prísnej podnikovej stratégii a harmonizovaným požiadavkám na organizáciu a obozretnosť, aby sa zaistila ich bezpečnosť. Pôjde napríklad o vnútorné pravidlá riadenia, audítorské kontroly, väčšie požiadavky na kapitál atď.

Väčšia bezpečnosť – zníženie operačného rizika: Pokiaľ ide o vymedzenie ekonomických a právnych podmienok zmlúv, mimoburzové trhy s derivátmi umožňujú vyšší stupeň pružnosti. V dôsledku toho je na trhu veľmi veľa individualizovaných a komplexných zmlúv, pri ktorých je ešte stále nutné uskutočniť manuálne zásahy v mnohých fázach procesu. Zvyšuje sa tým operačné riziko, t. j. riziko straty spôsobené napríklad omylom človeka. Komisia vo svojom návrhu žiada účastníkov trhu, aby merali, monitorovali a znižovali toto riziko napríklad tak, že podmienky mimoburzovej derivátovej zmluvy potvrdia elektronickými prostriedkami.

Rozsah pôsobnosti: Návrh sa vzťahuje na všetky druhy mimoburzových derivátov. Týka sa finančných firiem, ktoré používajú mimoburzové deriváty, ale aj nefinančných firiem, ktoré majú v oblasti mimoburzových derivátov dôležité pozície. Uplatňuje sa aj na centrálne zmluvné strany a registre mimoburzových transakcií s derivátmi. Nefinančné firmy (ako napríklad výrobcovia), ktoré používajú mimoburzové deriváty na zníženie rizika vyplývajúceho z ich hlavnej podnikateľskej činnosti (napr. „komerčný hedging“ používaný na ochranu proti kolísaniu výmenného kurzu), sú však od povinnosti zúčtovania prostredníctvom centrálnej zmluvnej strany oslobodené.

Kontext

Derivát je zmluva medzi dvoma stranami naviazaná na budúcu hodnotu alebo stav podkladového aktíva, na ktoré sa vzťahuje (napr. vývoj úrokovej miery alebo hodnoty meny, prípadne možný úpadok dlžníka). Mimoburzový derivát je derivát, s ktorým sa neobchoduje na burze, ale sa na ňom dohovoria dve zmluvné strany. Používanie derivátov sa za posledné desaťročie niekoľkonásobne zvýšilo, pričom k tomuto nárastu prispeli predovšetkým mimoburzové transakcie. Koncom decembra 2009 dosahovala veľkosť mimoburzového trhu s derivátmi v nominálnej hodnote približne 615 biliónov USD, čo predstavuje 12 % nárast oproti koncu roka 2008. Bolo to však stále o 10 % menej v porovnaní s vrcholnou hodnotou dosiahnutou v júni 2008.

Hroziaci kolaps banky Bear Sterns v marci 2008, krach banky Lehman Brothers 15. septembra 2008 a nútená záchrana spoločnosti AIG 16. septembra začali zdôrazňovať nedostatky vo fungovaní mimoburzového trhu s derivátmi, na ktorom sa obchoduje s 80 % derivátov. V oznámení o stimuloch na oživenie hospodárstva z marca 2009 sa Európska komisia zaviazala, že na základe správy o derivátoch a iných komplexných štruktúrovaných produktoch predstaví vhodné iniciatívy na zvýšenie transparentnosti a riešenie otázok finančnej stability.

Viac informácií:

http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/derivatives/index_en.htm

Memo/10/410


Side Bar