Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1125

Briuselis, 2010 m. rugsėjo 15 d.

Saugesnės ir skaidresnės išvestinių finansinių priemonių rinkos Europoje

Siekdama sukurti patikimesnę finansų sistemą, Europos Komisija šiandien pateikė reglamento, kuriuo siekiama didesnio saugumo ir skaidrumo ne biržos (angl. OTC) išvestinių finansinių priemonių rinkoje, pasiūlymą. Šiame dokumente Komisija siūlo, kad informacija apie ne biržos išvestinių priemonių sandorius būtų pranešama sandorių duomenų saugykloms ir būtų prieinama priežiūros institucijoms. Daugiau informacijos bus teikiama ir visiems rinkos dalyviams. Komisija taip pat siūlo standartinių ne biržos finansinių priemonių sandorių tarpuskaitą vykdyti per pagrindines sandorio šalis (angl. CCP). Tai sumažintų sandorio šalies kredito riziką, t. y. riziką, kad viena iš sutarties šalių nevykdys savo įsipareigojimų. Komisijos pasiūlymas, visiškai atitinkantis ES G20 įsipareigojimus ir požiūrį, kurio laikosi Jungtinės Valstijos, dabar perduodamas svarstyti Europos Parlamentui ir ES valstybėms narėms. Jei būtų priimtas, reglamentas būtų taikomas nuo 2012 m. pabaigos.

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Komisijos narys Michelis Barnier sakė: „Jokia finansų rinka negali sau leisti likti laukinių vakarų žeme. Ne biržos išvestinės finansinės priemonės turi didelį poveikį realiajai ekonomikai – nuo būsto paskolų iki maisto kainų. Tai, kad ne biržos išvestinėms finansinėms priemonėms netaikoma jokia reguliavimo sistema, prisidėjo prie finansų krizės ir sunkių padarinių, kuriuos mes dabar patiriame. Šiandien siūlome taisykles, kurios suteiks išvestinių finansinių priemonių rinkoms daugiau skaidrumo ir atsakomybės. Taip žinosime, kas ką daro ir kas kam ką skolingas. Taip pat siūlome imtis veiksmų, kad atskiros nesėkmės nedestabilizuotų visos finansų sistemos, kaip atsitiko „Lehman Brothers“ žlugimo atveju.“

Svarbiausieji pasiūlymo aspektai

Daugiau skaidrumo. Šiuo metu neprivaloma pranešti apie ne biržos išvestines finansines priemones. Dėl to politikos formuotojai, reguliavimo institucijos, taip pat rinkos dalyviai neturi aiškaus supratimo apie tai, kas vyksta rinkoje. Pagal Komisijos pasiūlymą apie prekybą ne biržos išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ES turės būti pranešama duomenų centrams, žinomiems kaip sandorių duomenų saugyklos. ES reguliavimo institucijos turės prieigą prie šių saugyklų, todėl galės susidaryti aiškesnį vaizdą, kas kam ką skolingas, ir anksti nustatyti galimas problemas, kaip antai didėjanti rizika. Naujoji Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPRI) bus atsakinga už sandorių duomenų saugyklų priežiūrą ir jų registraciją ir registracijos panaikinimą. Be to, sandorių duomenų saugyklos turės skelbti bendras išvestinių finansinių priemonių pozicijas pagal klases, kad rinkos dalyviai susidarytų aiškesnį ne biržos išvestinių finansinių priemonių rinkos vaizdą.

Daugiau saugumo. Sandorio šalies rizikos mažinimas. Šiuo metu ne biržos išvestinių finansinių priemonių rinkos dalyviai nepakankamai mažina sandorio šalies kredito riziką – nuostolių, kurie patiriami, kai viena iš šalių suėjus terminui nesumoka reikiamos sumos, riziką. Pagal Komisijos pasiūlymą standartizuotų (t. y. atitinkančių iš anksto nustatytus tinkamumo kriterijus, kaip antai didelis likvidumas) ne biržos išvestinių finansinių priemonių tarpuskaita turėtų būti vykdoma per pagrindines sandorio šalis. Pagrindinės sandorio šalys yra subjektai, kurie įsiterpia tarp dviejų sandorio šalių ir tokiu būdu tampa „pirkėju kiekvienam pardavėjui“ ir „pardavėju kiekvienam pirkėjui“. Taip bus išvengta situacijos, kai vieno iš rinkos dalyvių žlugimas lemia kitų rinkos dalyvių žlugimą, todėl kyla pavojus visai finansų sistemai. Jei sandoris neatitinka reikalavimų ir dėl to jo tarpuskaitos nevykdo pagrindinė sandorio šalis, turi būti taikomi kitokie rizikos valdymo metodai (kaip antai didesnio kapitalo reikalavimai). Kadangi pagrindinės sandorio šalys turi prisiimti papildomą riziką, joms bus taikomi griežti veiklos vykdymo ir suderinti organizaciniai ir rizikos ribojimo reikalavimai jų saugumui užtikrinti, pavyzdžiui, vidaus valdymo taisyklės, audito patikrinimai, didesni kapitalo reikalavimai ir kt.

Daugiau saugumo. Operacinės rizikos mažinimas. Ne biržos išvestinių finansinių priemonių rinka suteikia daug laisvės nustatant ekonomines ir teisines sandorių sąlygas. Dėl to rinkoje egzistuoja daug specifinių ir sudėtingų sandorių, kurie įvairiuose jų vykdymo etapuose nemenka dalimi turi būti tvarkomi žmogaus. Tai didina operacinę riziką, t. y. nuostolių riziką dėl, pavyzdžiui, žmogaus klaidos. Komisijos pasiūlymu reikalaujama, kad rinkos dalyviai vertintų, stebėtų ir mažintų riziką, pavyzdžiui, naudodami elektronines priemones ne biržos išvestinių finansinių priemonių sandorių sąlygoms patvirtinti.

Taikymo sritis. Pasiūlymas taikomas visų rūšių ne biržos išvestinėms finansinėms priemonėms. Jis taikomas ne tik finansų įstaigoms, kurios naudoja ne biržos išvestines finansines priemones, bet ir ne finansų įmonėms, kurios turi daug ne biržos išvestinių finansinių priemonių. Jis taip pat taikomas pagrindinėms sandorio šalims ir sandorių duomenų saugykloms. Tačiau ne finansų įmonės (kaip kad gamybos įmonės), naudojančios ne biržos išvestines finansines priemones su jų pagrindine veikla susijusiai rizikai mažinti („komercinis rizikos draudimas“, naudojamas, pavyzdžiui, apsisaugoti nuo valiutų kurso svyravimų), atleidžiamos nuo pagrindinės sandorio šalies tarpuskaitos reikalavimų.

Pagrindiniai faktai

Išvestinė finansinė priemonė yra dviejų šalių sandoris dėl su juo susijusios pagrindinės finansinės priemonės būsimos vertės ar būklės (pavyzdžiui, palūkanų normų raidos, valiutos vertės ar galimo skolininko bankroto). Ne biržos išvestinė finansinė priemonė yra tokia, kuria neprekiaujama vertybinių popierių biržoje, – dvi sandorio šalys dėl jos derasi tarpusavyje. Paskutinį dešimtmetį išvestinių finansinių priemonių naudojama vis daugiau, o ne biržos išvestinių finansinių priemonių sandoriai yra pagrindinė augimo varomoji jėga. 2009 m. gruodžio pabaigoje ne biržos išvestinių finansinių priemonių rinkos dydis hipotetine išraiška buvo maždaug 615 trilijonų USD, t. y. 12 proc. daugiau, palyginti su 2008 m. pabaiga. Vis dėlto tai yra 10 proc. mažiau negu 2008 m. birželio mėn. pakilimo metu.

„Bear Sterns“ nuosmukis 2008 m. kovo mėn., „Lehman Brothers“ bankrotas 2008 m. rugsėjo 15 d. ir kitą dieną suteikta finansinė parama AIG gelbstint nuo bankroto pradėjo išryškinti ne biržos išvestinių finansinių priemonių rinkos, kurioje parduodama 80 proc. išvestinių finansinių priemonių, veikimo trūkumus. 2009 m. kovo mėn. komunikate „Europos ekonomikos atkūrimo skatinimas“ Europos Komisija įsipareigojo, remdamasi išvestinių finansinių priemonių ir kitų sudėtingų struktūrizuotų produktų naudojimo ataskaita, pasiūlyti atitinkamas iniciatyvas skaidrumui didinti ir finansinio stabilumo problemoms spręsti.

Papildoma informacija

http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/derivatives/index_en.htm

Memo/10/410


Side Bar