Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1125

Bryssel 15. syyskuuta 2010

Läpinäkyvyyttä ja turvallisuutta Euroopan johdannaismarkkinoille

Euroopan komissio on antanut tänään asetusehdotuksen, jonka tavoitteena on lisätä OTC-johdannaisten (over-the-counter derivatives) markkinoiden läpinäkyvyyttä ja turvallisuutta. Ehdotus kuuluu komission toimenpiteisiin, joilla se pyrkii vakauttamaan rahoitusjärjestelmää. Asetusehdotuksessaan komissio esittää, että OTC-johdannaissopimuksia koskevat tiedot olisi ilmoitettava kauppatietorekistereihin ja tietojen olisi oltava valvontaviranomaisten saatavilla. Ehdotuksen mukaan myös kaikki markkinaosapuolet saisivat enemmän tietoja näistä sopimuksista. Lisäksi komissio ehdottaa, että standardoidut OTC-johdannaissopimukset selvitettäisiin keskusvastapuolten välityksellä. Näin pienennettäisiin keskusvastapuoliriskiä eli sitä riskiä, että toinen sopimuspuolista laiminlyö maksunsa. Komission ehdotus on täysin EU:n G20-maiden huippukokousten yhteydessä antamien sitoumusten mukainen ja noudattaa Yhdysvaltojen omaksumaa lähestymistapaa. Ehdotus annetaan seuraavaksi Euroopan parlamentin ja EU:n jäsenvaltioiden käsiteltäväksi. Jos se hyväksytään, sitä aletaan soveltaa loppuvuodesta 2012.

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaavan komissaarin Michel Barnier’n mukaan finanssimarkkinoilla ei voida enää toimia kuin Villissä lännessä. ”OTC-johdannaisilla on suuri vaikutus reaalitalouteen – niin asuntolainoihin kuin elintarvikkeiden hintoihinkin", komissaari toteaa. ”Finanssikriisin syntymiseen vaikutti osaltaan se, että OTC-johdannaisia varten ei ollut sääntelyjärjestelmää. Tällä oli valtavat seuraukset, joista kärsimme vieläkin”, komissaari jatkaa. ”Ehdotamme tänään sääntöjä, joiden tavoitteena on tuoda läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta johdannaismarkkinoille. Meidän on tiedettävä, kuka tekee mitäkin, kuka on velkaa kenellekin ja kuinka paljon. Uusilla toimenpiteillä pyrimme siihen, että yksittäiset konkurssit eivät horjuta koko rahoitusjärjestelmää kuten Lehmanin tapauksessa", komissaari toteaa.

Ehdotuksen keskeiset kohdat:

Lisää läpinäkyvyyttä: OTC-johdannaiskaupoista ei toistaiseksi tarvitse tehdä ilmoitusta. Sen vuoksi poliittisilla päättäjillä, sääntelyviranomaisilla ja markkinatoimijoilla ei ole selvää käsitystä siitä, mitä markkinoilla tapahtuu. Komission ehdotuksen mukaan EU:ssa tehdyistä OTC-johdannaiskaupoista on ilmoitettava kauppatietorekistereihin. Sääntelyviranomaisille annetaan EU:ssa pääsy näihin rekistereihin, jolloin ne saavat paremman käsityksen siitä, kuka on velkaa kenellekin ja kuinka paljon. Tällöin ne voivat havaita aikaisemmin mahdolliset ongelmat, kuten riskien kasaantumisen. Uusi Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (EAMV) vastaa puolestaan kauppatietorekistereiden valvonnasta sekä niiden rekisteröinnistä ja rekisteröinnin peruuttamisesta. Lisäksi kauppatietorekistereiden on julkaistava kokonaispositiot johdannaislajeittain, jotta kaikki markkinatoimijat saavat selkeämmän kuvan OTC-markkinoista.

Lisää turvallisuutta – vastapuoliriskin pienentäminen: OTC-markkinoiden toimijat eivät nykyään lievennä riittävästi vastapuoliriskiä eli tappioriskiä, jossa on kyse siitä, että toinen sopimuspuoli ei suorita vaadittuja maksuja niiden erääntyessä. Komissio ehdottaa, että standardoidut OTC-johdannaiset (jotka täyttävät ennalta määritellyt soveltuvuusvaatimukset, kuten hyvää likviditeettiä koskevan vaatimuksen) olisi selvitettävä keskusvastapuolten välityksellä. Keskusvastapuolet ovat yhteisöjä, jotka asettuvat kaupan osapuolten väliin eli ”ostajaksi kullekin myyjälle” ja ”myyjäksi kullekin ostajalle”. Näin estetään tilanteet, joissa yhden markkinatoimijan kaatuminen johtaa toisten markkinatoimijoiden kaatumiseen ja vaarantaa siten koko rahoitusjärjestelmän. Jos johdannaissopimus ei täytä soveltuvuusvaatimuksia, jolloin keskusvastapuoli ei voi sitä selvittää, on sovellettava erilaisia riskinhallintatekniikoita (esimerkiksi vaadittava suurempaa pääomaa). Koska keskusvastapuolet joutuvat ottamaan lisäriskejä, niiden turvallisuus varmistetaan asettamalla tiukat liiketoimintavaatimukset ja yhdenmukaistetut organisaatio- ja vakavaraisuusvaatimukset, esimerkiksi sisäistä hallintoa koskevat säännöt, tilintarkastukset ja tiukemmat pääomavaatimukset.

Lisää turvallisuutta – operatiivisen riskin pienentäminen: Taloudellisten ja oikeudellisten sopimusehtojen määrittely on OTC-markkinoilla hyvin joustavaa. Sen vuoksi markkinoilla on hyvin pitkälle räätälöityjä ja monimutkaisia sopimuksia, joita joudutaan yhä käsittelemään manuaalisesti monissa käsittelyvaiheissa. Tämä lisää operatiivista riskiä eli riskiä tappiosta, joka voi johtua esimerkiksi inhimillisestä virheestä. Komission ehdotuksessa edellytetään, että markkinatoimijat mittaavat, valvovat ja pienentävät tätä riskiä esimerkiksi käyttämällä sähköisiä välineitä vahvistaessaan OTC-johdannaissopimusten ehtoja.

Soveltamisala: Ehdotus koskee kaikentyyppisiä OTC-johdannaisia. Sen soveltamisalaan kuuluvat paitsi finanssialan yritykset, jotka käyttävät OTC-johdannaisia, myös finanssialan ulkopuoliset yritykset, joilla on suuria OTC-johdannaispositioita. Soveltamisalaan kuuluvat myös keskusvastapuolet ja kauppatietorekisterit. Keskusvastapuoliselvitystä koskevia vaatimuksia ei sovelleta kuitenkaan sellaisiin finanssialan ulkopuolisiin yrityksiin (kuten valmistajiin), jotka käyttävät OTC-johdannaisia ydinliiketoiminnastaan johtuvien riskien lieventämiseen (eli suojautuvat niiden avulla esimerkiksi valuuttakurssien vaihteluilta).

Tausta

Johdannainen on kahden osapuolen välinen sopimus, joka on kytketty johdannaisen kohde-etuuden tulevaan arvoon tai asemaan (esimerkiksi korkojen tai valuutta-arvon kehittymiseen tai velallisen mahdolliseen konkurssiin). OTC-johdannainen (over-the-counter derivative) on johdannainen, jolla ei käydä kauppaa pörssissä vaan josta neuvotellaan yksityisesti kahden vastapuolen välillä. Johdannaisten käyttö on kasvanut räjähdysmäisesti kymmenen viime vuoden aikana, mikä on johtunut pääasiassa OTC-kauppojen lisääntymisestä. Joulukuun 2009 lopussa OTC-markkinoiden suuruus oli nimellisarvon mukaan mitattuna noin 615 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria, mikä merkitsee 12 prosentin kasvua loppuvuoteen 2008 verrattuna. Tämä on kuitenkin 10 prosenttia vähemmän kuin kesäkuussa 2008 saavutettu huippuarvo.

Bear Sternsin joutuminen romahduksen partaalle maaliskuussa 2008, Lehman Brothersin kaatuminen 15. syyskuuta 2008 ja AIG:n pelastaminen seuraavana päivänä toivat esiin OTC-markkinoiden toiminnassa esiintyviä puutteita. Kyseisillä markkinoilla tehdään 80 prosenttia kaikista johdannaiskaupoista. Euroopan komissio antoi maaliskuussa 2009 tiedonannon ”Elvytys Euroopassa”, jossa se ilmoitti tekevänsä johdannaisia ja muita monimutkaisia strukturoituja tuotteita käsittelevien raporttien pohjalta asianmukaisia aloitteita, joilla voitaisiin lisätä läpinäkyvyyttä ja puuttua rahoitusvakauteen liittyviin ongelmiin.

Lisätietoa:

http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/derivatives/index_en.htm

Memo/10/410


Side Bar