Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1125

Brüssel, 15. september 2010

Tuletisinstrumentide turg muudetakse Euroopas turvalisemaks ja läbipaistvamaks

Parema finantssüsteemi loomisel tehtava töö tulemusena esitas Euroopa Komisjon täna määruse ettepaneku, mis aitab muuta börsiväliselt kaubeldavate tuletisinstrumentide turu turvalisemaks ja läbipaistvamaks. Määruse ettepanekus paneb komisjon ette, et teave börsiväliselt kaubeldavate tuletislepingute kohta tuleks esitada kauplemisteabehoidlatele ning sellele peaks olema juurdepääs järelevalveasutustel. Rohkem teavet hakkavad saama ka kõik turuosalised. Veel teeb komisjon ettepaneku, et standarditud börsiväliselt kaubeldavad tuletislepingud tuleb kliirida läbi kesksete vastaspoolte. See vähendab vastaspoole krediidiriski, st riski, et lepingu üks pool muutub maksevõimetuks. Komisjoni ettepanek, mis täielikult vastab G20 raames komisjoni võetud lubadustele ja Ameerika Ühendriikide vastuvõetud lähenemisviisile, esitatakse nüüd Euroopa Parlamendile ja ELi liikmesriikidele kaalumiseks. Kavandatud vastuvõtmise korral jõustub määrus 2012. aasta lõpus.

Siseturu ja teenuste volinik Michel Barnier ütles: „Ükski finantsturg ei saa endale lubada Metsikuks Lääneks jäämist. Börsiväliselt kaubeldavatel tuletisinstrumentidel on suur mõju reaalamajandusele ning seda kinnisvaralaenudest toiduhindadeni. Börsiväliselt kaubeldavaid tuletisinstrumente käsitleva õigusraamistiku puudumine aitas kaasa finantskriisi tekkimisele ja sellel olid kohutavad tagajärjed, mille all me kõik kannatame. Tänane ettepanek sisaldab eeskirju, mis loovad selgust ja suurendavad vastutust tuletisinstrumentideturul. Nii me teame, kes mida teeb ning kes on kellele mida võlgu. Samuti võtame meetmeid, et ühe pankrot ei destabiliseeriks kogu finantssüsteemi, nagu juhtus Lehman Brothers’i kokkukukkumisel.

Ettepaneku põhielemendid:

Suurem läbipaistvus. Praegu puudub kohustus esitada andmeid börsiväliselt kaubeldavate tuletisinstrumentide kohta. Seetõttu puudub poliitikakujundajatel, reguleerivatel asutustel ja turuosalistel selge ülevaade sellest, mis turul toimub. Vastavalt komisjoni ettepanekule peavad ELis börsiväliselt tuletisinstrumentidega kauplejad esitama andmed andmekeskustele, mida nimetatakse kauplemisteabehoidlateks. Neile on juurdepääs ELi reguleerivatel asutustel, mis võimaldab neil varakult saada parema ülevaate sellest, kes mida kellele võlgneb, ning võimalikest probleemidest, nt riskide kuhjumisest. Samal ajal vastutab uus Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus kauplemisteabehoidlate järelevalve eest ning annab välja tegevuslubasid või tühistab neid. Lisaks peavad kauplemisteabehoidlad avaldama iga tuletisinstrumendiklassi kohta agregeeritud positsiooni, et turuosalistel oleks selgem pilt börsiväliselt kaubeldavate tuletisinstrumentide turust.

Suurem turvalisus – vastaspoole riski vähendamine. Praegu ei maanda börsiväliste tuletisinstrumentide turu osalised piisavalt vastaspoole krediidiriski, millega kaasneb risk saada kahju, kuna üks pooltest ei tee makseid õigel ajal. Komisjoni ettepaneku kohaselt tuleks börsiväliselt kaubeldavad standarditud (st nad vastavad eelnevalt kindlaksmääratud kriteeriumidele, nt on väga likviidsed) tuletisinstrumendid kliirida läbi kesksete vastaspoolte. Kesksed vastaspooled on majandusüksused, mis asuvad tehingus kahe vastaspoole vahel ning seega on ostjaks igale müüjale ning müüjaks igale ostjale. See hoiab ära olukorra, kus ühe turuosalise kokkukukkumine tingib teiste osaliste kokkukukkumise, mis omakorda paneb ohtu kogu finantssüsteemi. Kui tuletisleping ei vasta kokkulepitud nõuetele ning seega ei kliirita seda läbi keskse vastaspoole, tuleb kohaldada erinevaid riskijuhtimistehnikaid (nt nõue hoida suuremat kapitali). Kesksed vastaspooled peavad enda kanda võtma lisariske ning nende suhtes kohaldatakse turvalisuse tagamiseks rangeid tegevusnõudeid ning ühtlustatud organisatsioonilisi ja usaldatavusnormatiive (nt ettevõttesisesed juhtimistavad, auditid, suuremad kapitalinõuded jne).

Suurem turvalisus – operatsiooniriski vähendamine. Börsiväliselt kaubeldavate tuletisinstrumentide turg pakub suuremat paindlikkust lepingute majanduslike ja õiguslike tingimuste määramisel. Seetõttu on turul palju vastavalt soovidele sõlmitud keerukaid lepinguid, mille puhul on nende töötlemiseks mitmes etapis vaja palju manuaalselt sekkuda. See suurendab operatsiooniriski, st riski saada kahju nt inimliku vea tõttu. Komisjoni ettepanekuga nõutakse, et turuosalised mõõdavad, jälgivad ja vähendavad seda riski, kasutades nt elektroonilisi vahendeid börsiväliste tuletislepingute tingimuste kinnitamisel.

Reguleerimisala. Ettepanekut kohaldatakse kõigi börsiväliselt kaubeldavate tuletisinstrumentide suhtes. Seda kohaldatakse börsiväliseid tuletisinstrumente kasutavate finantsettevõtete suhtes, kuid ka selliste finantssektoriväliste ettevõtete suhtes, kellel on suured positsioonid börsivälistes tuletisinstrumentides. Samuti kohaldatakse seda kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate suhtes. Kui finantssektorivälised firmad (nt tootjad) kasutavad börsiväliseid tuletisinstrumente oma peamise äritegevuse riskide vähendamiseks (äritegevuse riskide maandamine, mida kasutatakse nt kursimuutuste eest kaitsmiseks), tehakse neile siiski erand kohustusest kliirida läbi keskse vastaspoole.

Taust

Tuletisinstrument on kahepoolne leping, mis on seotud alusvara tulevase väärtuse või staatusega (nt intressimäärade või vääringu väärtuse muutumine või võlgniku võimalik pankrot). Börsiväliselt kaubeldav tuletisinstrument on tuletisinstrument, millega ei kaubelda börsil, vaid mille kohta sõlmivad kaks vastaspoolt lepingueraviisiliselt. Viimase kümne aasta jooksul on tuletisinstrumentide kasutamine kasvanud astmeliselt, kusjuures börsivälistel tehingutel on siin peamine roll. 2009. aasta detsembri lõpus oli börsiväliste tuletisinstrumentide turu mõtteline väärtus ligikaudu 615 triljonit dollarit, kusjuures võrreldes 2008. aasta lõpuga oli kasv 12%. See oli siiski 10% vähem, kui 2008. aasta juunis saavutatud haripunkt.

Bear Sterns'i peaaegu kokkukukkumine 2008. aasta märtsis, Lehman Brothers’i maksevõimetuks muutumine 15. septembril 2008 ning järgmisel päeval AIG päästmine tõid esile börsiväliselt kaubeldavate tuletisinstrumentide turu (kus kaubeldavad tuletusinstrumendid moodustavad 80% kõigist tuletisinstrumentidest) toimimise nõrkused. Oma 2009. aasta märtsi teatises Euroopa majanduse elavdamise kohta lubas Euroopa Komisjon pakkuda tuletisinstrumente ja muid keeruka struktuuriga tooteid käsitleva aruande alusel sobivaid stiimuleid, et suurendada läbipaistvust ja lahendada finantsstabiilsuse probleemid.

Lisateave:

http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/derivatives/index_en.htm

Memo/10/410


Side Bar