Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1125

V Bruselu dne 15. září 2010

Více bezpečnosti a transparentnosti pro trhy s deriváty v Evropě

Evropská komise dnes v rámci své současné práce na vytváření spolehlivějšího finančního systému předložila návrh nařízení, které by mělo přinést více bezpečnosti a transparentnosti na trhy s OTC deriváty (deriváty, které nejsou přijaty k obchodování na institucionalizované obchodní platformě). Komise navrhuje, aby informace týkající se smluv o OTC derivátech byly sdělovány registrům obchodních údajů a aby byly k dispozici dozorčím orgánům. Více informací by mělo být zpřístupněno i všem účastníkům trhu. Komise rovněž navrhuje, aby standardizované smlouvy o OTC derivátech byly účtovány prostřednictvím ústředních protistran. Tímto způsobem by se snížilo úvěrové riziko protistrany, tj. riziko, že jedna strana nedodrží smlouvu. Návrh Komise, který je plně v souladu se závazky EU v rámci skupiny G-20 a s přístupem přijatým Spojenými státy, se nyní předá ke zvážení Evropskému parlamentu a členským státům EU. V případě schválení by nařízení začalo platit koncem roku 2012.

Komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier uvedl: „Na žádném finančním trhu to nemůže nadále vypadat jako na Divokém západě. OTC deriváty mají velký vliv na reálnou ekonomiku – od hypoték až po ceny potravin. Skutečnost, že chybí regulační rámec pro OTC deriváty, přispěla k finanční krizi a k jejím vážným důsledkům, kterými trpíme všichni. Dnes navrhujeme pravidla, která budou pro trhy s deriváty znamenat více transparentnosti a odpovědnosti. Budeme vědět, co kdo dělá a kdo co komu dluží, a zároveň budeme moci reagovat tak, aby jednotlivé úpadky nedestabilizovaly celý finanční systém, jako tomu bylo v případě pádu banky Lehman Brothers.“

Hlavní prvky návrhu:

Větší transparentnost: V současnosti není ohlašování OTC derivátů povinné. V důsledku toho nemají političtí činitelé, regulační orgány, ale ani účastníci trhu jasný přehled o dění na trhu. Podle návrhu Komise budou muset být obchody s deriváty v EU oznamovány ústředním datovým střediskům (tzv. registrům obchodních údajů). Do těchto registrů budou mít přístup regulační orgány v EU, což jim umožní získat lepší přehled o tom, kdo co a komu dluží, a odhalit včas případné problémy, jako např. nahromadění rizik. Za dohled nad registry obchodních údajů bude současně odpovídat Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA). Tento orgán bude také odpovědný za zařazování do registrů a za vyřazování z těchto registrů. Registry obchodních údajů budou muset navíc zveřejňovat agregované pozice podle třídy derivátů, aby měli všichni účastníci na trhu jasnější přehled o trhu s OTC deriváty.

Větší bezpečnost – snížení rizik protistrany: V současné situaci nezmírňují účastníci trhu s OTC deriváty dostatečně úvěrové riziko protistrany, tedy riziko ztráty vyplývající z toho, že jedna strany neprovede požadované platby v době, kdy jsou splatné. Podle návrhu Komise by měly být standardizované OTC deriváty (tj. deriváty, které splňují předem stanovená kritéria způsobilosti, např. vysokou míru likvidity) účtovány prostřednictvím ústředních protistran.

Ústřední protistrany jsou subjekty, které při transakci vstoupí mezi dvě protistrany a stanou se tudíž „kupujícím pro každého prodávajícího“ a „prodávajícím pro každého kupujícího“. To zabrání situaci, kdy kolaps jednoho účastníka na trhu zapříčiní kolaps jiných účastníků, a tím ohrozí celý finanční systém. Pokud není smlouva způsobilá k zúčtování na ústřední úrovni a ústřední protistrana ji nezúčtovává, je třeba uplatnit jiné techniky řízení rizik (např. vyšší kapitálové požadavky). Protože jsou ústřední protistrany vystaveny dalším rizikům, vztahují se na ně pro zajištění jejich bezpečnosti přísnější pravidla obchodního chování a harmonizované organizační a obezřetnostní požadavky (např. interní pravidla řízení, audity, vyšší kapitálové požadavky atd.).

Větší bezpečnost – snížení operačního rizika: Trh s OTC deriváty umožňuje vyšší míru flexibility při definování hospodářských a právních podmínek smluv. V důsledku toho existuje na trhu určitý počet vysoce specifických a složitých smluv, které v mnohých fázích procesu stále vyžadují významný manuální zásah. Tím se zvyšuje operační riziko, tj. riziko ztráty způsobené např. selháním lidského faktoru. Návrh Komise vyžaduje, aby účastníci na trhu zjišťovali míru rizika, sledovali a zmírňovali toto riziko, například využíváním elektronických prostředků při potvrzování podmínek smluv o OTC derivátech. Oblast působnosti: Návrh se vztahuje na všechny druhy OTC derivátů. Týká se jak finančních podniků, které využívají OTC derivátů, tak podniků mimo finanční sektor, které zastávají v oblasti OTC derivátů důležité pozice. Dále se návrh týká ústředních protistran a registrů obchodních údajů. Pokud však podniky stojící mimo finanční sektor (např. výrobci) využívají OTC deriváty ke zmírnění rizik vyplývajících z jejich hlavních podnikatelských aktivit (např. „komerční hedging“, aby se pojistily proti kolísání směnového kurzu), jsou od požadavků na zúčtování ústřední protistranou osvobozeny.

Souvislosti

Derivát je smlouva mezi dvěma stranami týkající se budoucí hodnoty nebo stavu podkladového aktiva, na které odkazuje (jako je např. vývoj úrokové sazby, hodnota měny nebo možný úpadek dlužníka). OTC derivát je derivát, který není obchodován na burze, ale obchod se uzavírá přímo mezi dvěma stranami. Za poslední desetiletí se deriváty využívají výrazně častěji a k tomuto růstu přispívají především transakce OTC. Koncem prosince 2009 dosahoval podle pomyslné hodnoty objem trhu s OTC deriváty přibližně 615 bilionů USD, což znamená 12% nárůst oproti konci roku 2008. Stále však byla tato hodnota o 10 % nižší, než nejvyšší hodnota, které bylo dosaženo v červnu 2008.

Úpadek, který hrozil bance Bear Sterns v březnu 2008, bankrot banky Lehman Brothers dne 15. září 2008 a nucená půjčka pojišťovně AIG následující den začaly ukazovat na nedostatky ve fungování trhu s OTC deriváty, na němž se obchoduje s 80 % všech derivátů. Ve svém sdělení z března 2009, nazvaném „Urychlit oživení evropské ekonomiky“, se Evropská komise na základě zprávy o derivátech a dalších komplexních strukturovaných produktech zavázala k přiměřeným iniciativám na zvýšení transparentnosti a zajištění finanční stability.

Další informace:

http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/derivatives/index_en.htm

Memo/10/410


Side Bar