Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1124

Bryssel den 15 september 2010

Unga på väg – bättre stöd till Europas ungdomar

Fem miljoner unga européer söker jobb. Många kommer att misslyckas eftersom de saknar de rätta kvalifikationerna eller erfarenheterna. Idag lanserar Europeiska kommissionen Unga på väg, ett nytt ledande initiativ för att hjälpa dessa ungdomar att skaffa sig de kunskaper, färdigheter och erfarenheter de behöver för att få detta första jobb. Unga på väg är del av EU:s nya Europa 2020-strategi, och i initiativet ingår 28 centrala insatser för att utbildningen bättre ska motsvara ungdomarnas behov och uppmuntra fler av dem att söka EU-bidrag till studier eller praktik i ett annat land. Detta kommer att förbättra ungdomarnas anställbarhet och tillträde till arbetsmarknaden.

"De åtgärder som vi föreslår idag syftar till att höja den europeiska utbildningens kvalitet, så att våra ungdomar är rätt rustade för dagens arbetsmarknad. Vi vill minska antalet ungdomar som hoppar av skolan och öka andelen unga människor i högre utbildning, så att de förverkligar sin fulla potential. För en bra framtid behöver EU allt fler nytänkande och kunniga unga människor med höga kvalifikationer, sade Androulla Vassiliou, ledamot av EU-kommissionen med ansvar för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdom".

"Miljoner unga européer anser att det största bekymret är att hitta ett jobb. Unga på väg kommer att ge nya impulser på EU-nivå och i medlemsstaterna för bättre stöd till ungdomar så att de hittar ett jobb, kan försörja sig och förverkliga sina planer, sade László Andor, ledamot av EU-kommissionen med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och inkludering."

Dags att agera…

För närvarande är det alltför många ungdomar som hoppar av skolan och alltför få som går vidare till högre utbildning, vilket äventyrar Europas framtida tillgång på färdigheter.


Unga på väg kommer att bidra till att uppnå de överordnade målen i Europa 2020, som är att senast 2020 minska avhoppen från skolan från 15 % till 10 % och öka andelen unga människor med eftergymnasial utbildning eller motsvarande från 31 % till minst 40 %. Insatserna inom Unga på väg kommer också att hjälpa medlemsstaterna att under de kommande tio åren uppnå EU:s överordnade mål med 75 % sysselsatta, tack vare att man ser till att ungdomar har de rätta färdigheterna för morgondagens jobb. Kommissionens undersökningar visar att 35 % av de nya jobben år 2020 kommer att kräva kvalifikationer på hög nivå och 50 % fordra kvalifikationer på medelhög nivå.

Den ekonomiska och finansiella krisen har gjort det svårare för unga européer att komma in på arbetsmarknaden. Antalet unga arbetssökande har ökat från fyra till fem miljoner sedan den finansiella oron började, och EU:s ungdomsarbetslöshet ligger nu på nästan 21 %.

Dessa utmaningar kräver samordnat agerade och en fast politisk samordning för att fastställa insatser på EU-nivå och i medlemsstaterna. Kommissionen kommer att stödja medlemsstaterna i deras utformning av politiska åtgärder som syftar till att bistå dem som främst riskerar arbetslöshet, göra mer för att uppmuntra unga företagare och ta itu med juridiska och administrativa hinder mot rörlighet i utbildnings- och arbetssyfte.

Av oberoende undersökningar framgår att mer än 40 % arbetsgivare fäster vikt vid erfarenhet av studier och arbete utomlands, vilket inte bara ger ungdomar möjlighet att förbättra språkkunskaper utan också att skaffa sig andra färdigheter som uppskattas högt. Kommissionen har redan sedan länge stött rörlighet via bidrag som betalas ut ur Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig och Marie Curie.

Syftet med Unga på väg är att senast 2020 ge alla unga i Europa möjligheter till rörlighet i utbildningssyfte. Kommissionen inleder idag ett offentligt samråd om framtiden för sina utbytesprogram efter 2013

(se http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_en.html).

De tio främsta insatserna

Strategin Unga på väg inbegriper följande riktade insatser:

·    Lansering av en särskild webbplats för Unga på väg, som kommer att vara en samlingspunkt för all information om möjligheter till studier eller arbetserfarenhet utomlands, inbegripet råd om EU-bidrag och individuella rättigheter. Webbplatsen kommer att bygga på aktuella initiativ som Ploteus (portalen om möjligheter till lärande i Europa).

·     Ett pilotprojekt, Ditt första Eures-jobb, kommer att tillhandahålla råd, hjälp med platssökning och ekonomiskt stöd till unga arbetssökande som vill arbeta utomlands, samt till företag, särskilt små och medelstora företag. Projektet kommer att skötas av Eures, nätverket för europeiska offentliga arbetsförmedlingar, och sätts igång 2011.

·    En resultattavla för rörlighet där man sätter riktmärken och mäter framsteg för undanröjandet av juridiska och tekniska hinder mot rörlighet i utbildningssyfte.

·    I samarbete med Europeiska investeringsbanken undersöker kommissionen hur man kan införa ett europeiskt studielån för att hjälpa studenter som vill studera eller genomgå praktik utomlands.


·    Kommissionen kommer att offentliggöra resultaten av en genomförbarhetsstudie för ett multidimensionellt globalt rangordningssystem för universitet, för att ge en mer komplett och verklighetstrogen bild av högre utbildning än aktuella rangordningar.

·    Kommissionen planerar också att ta fram ett Unga på väg-kort, som skulle ge ungdomar fördelar och rabatter.

·    En ny europeisk övervakning av lediga arbetsplatser skulle utgöra ett informationssystem för arbetssökande och yrkesvägledare om arbetsmarknadens efterfrågan i hela Europa. Den är planerad till senare i år.

·    Kommissionens nya europeiska instrument för mikrolån inom Progress kommer att tillhandahålla ekonomiskt stöd till unga företagare som vill starta eller utveckla sina företag.

·    Kommissionen kommer att uppmana medlemsstaterna att införa en ungdomsgaranti för att säkerställa att alla ungdomar har ett arbete, en vidareutbildning eller en arbetslivserfarenhet inom fyra månader efter avslutad skolgång.

·    Kommissionen kommer att föreslå ett europeiskt färdighetspass, som bygger på Europass (Europeiska meritförteckningen), för att man ska kunna registrera färdigheter på ett tydligt och jämförbart sätt. Start: hösten 2011.

Chatta på nätet

Fredagen den 17 september kommer kommissionsledamot Androulla Vassiliou att delta i en chatt på nätet mellan kl.15:00 och 16:00 om Unga på väg. Frågor kan skickas in i förväg eller under chatten, på alla EU-språk, till följande adress:

EAC-YOM@ec.europa.eu.

Webbchatten kommer att direktsändas på adressen: http://webcast.ec.europa.eu

Mer information:

Webbplatsen för Unga på väg: http://europa.eu/youthonthemove

Videointervjuer med kommissionsledamöterna Androulla Vassiliou och László Andor:

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=17479&src=1

Meddelande om Unga på väg http://ec.europa.eu/education/yom/com_en.pdf

Unga på väg: Sammanfattning för allmänheten:

http://ec.europa.eu/education/yom/cs_en.pdf

Förslag till rådets rekommendation om rörlighet i utbildningssyfte:

http://ec.europa.eu/education/yom/rec_en.pdf

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar: resultaten av 2009 års offentliga samråd om rörlighet i utbildningssyfte:

http://ec.europa.eu/education/yom/wpconsult_en.pdf

Se även MEMO/10/408.


Side Bar