Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1124

V Bruseli 15. septembra 2010

Mládež v pohybe – posilnenie podpory pre mladých ľudí v Európe

Päť miliónov mladých Európanov si hľadá prácu. Mnohí z nich nevyužijú ponúkané príležitosti, pretože im chýba vhodná kvalifikácia alebo prax. Európska komisia dnes začína novú pilotnú iniciatívu Mládež v pohybe, ktorej cieľom je pomôcť týmto mladým ľuďom získať vedomosti, zručnosti a skúsenosti potrebné na to, aby sa pre nich ich prvé zamestnanie stalo realitou. Iniciatíva Mládež v pohybe je súčasťou novej stratégie EÚ Európa 2020 a navrhuje sa v nej 28 kľúčových činností, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby vzdelávanie a odborná príprava viac zodpovedali potrebám mladých ľudí a aby viac mladých využilo výhody grantov EÚ na štúdium a odbornú prípravu v zahraničí. Zvýši sa tak zamestnateľnosť mladých ľudí a ich prístup na trh práce.

Androulla Vassiliouová, európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež, uviedla: „Cieľom opatrení, ktoré dnes predstavujeme, je zvýšiť kvalitu vzdelávania a odbornej prípravy v Európe tak, aby boli naši mladí ľudia dostatočne pripravení na súčasný trh práce. Chceme znížiť počet osôb, ktoré predčasne ukončia školskú dochádzku a zvýšiť podiel mladých ľudí v terciárnom vzdelávaní, aby mohli naplno využiť svoj potenciál. Ak má Európska únia do budúcna prosperovať, potrebuje ešte viac mladých ľudí, ktorí sú vysoko kvalifikovaní, vzdelaní a majú inovačný potenciál.

László Andor, európsky komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, povedal: „Nájsť si zamestnanie je hlavným predmetom obáv miliónov mladých Európanov. Iniciatívou Mládež v pohybe sa vytvorí nový impulz na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni na zlepšenie podpory pre mladých ľudí, aby si mohli nájsť prácu, zarobiť si na živobytie a uskutočňovať svoje plány.“

Je čas konať...

V súčasnosti príliš veľa mladých ľudí predčasne ukončí školskú dochádzku a príliš málo ich začne študovať na vyššom stupni vzdelávania, čo ohrozuje budúcu základňu zručností Európy.


Iniciatíva Mládež v pohybe poslúži ako nástroj pri dosahovaní hlavných cieľov stratégie Európa 2020, ktorými sú znižovanie podielu osôb, ktoré predčasne ukončili školskú dochádzku z 15 % na 10 % a zvyšovanie podielu mladých ľudí s vysokoškolským alebo ekvivalentným vzdelaním z 31 % na minimálne 40 % do roku 2020. Činnosti v rámci iniciatívy Mládež v pohybe takisto pomôžu členským štátom pri dosahovaní hlavného cieľa, ktorým je 75 % zamestnanosť v nasledujúcich desiatich rokoch tým, že pomôžu zabezpečiť, aby mali mladí ľudia vhodné zručnosti pre zamestnania zajtrajška. Zo štúdií Komisie vyplýva, že 35 % nových pracovných miest si do roku 2020 bude vyžadovať vysokú kvalifikáciu a 50 % si bude vyžadovať strednú kvalifikáciu.

V dôsledku hospodárskej a finančnej krízy je pre mladých Európanov náročnejšie vstúpiť na trh práce. Počet mladých ľudí, ktorí hľadajú prácu, sa od začiatku finančných otrasov zvýšil zo 4 na 5 miliónov, pričom nezamestnanosť mladých v EÚ v súčasnosti dosahuje takmer 21 %.

Tieto výzvy si vyžadujú spoločné činnosti a silnú politickú koordináciu s cieľom určiť opatrenia na úrovni EÚ, ako aj v členských štátoch. Komisia bude podporovať členské štáty pri navrhovaní politík na podporu tých osôb, u ktorých je riziko nezamestnanosti najvyššie, vykoná viac opatrení na podporu mladých podnikateľov a bude riešiť právne a administratívne prekážky vzdelávacej a pracovnej mobility.

Z nezávislých štúdií vyplýva, že viac ako 40 % zamestnávateľov kladie veľký dôraz na skúsenosti získané počas štúdia a práce v zahraničí, ktoré mladým ľuďom umožňujú nielen zlepšiť ich jazykové znalosti, ale aj získať ďalšie zručnosti, ktoré sa vysoko cenia. Komisia už tradične dlhodobo podporuje mobilitu prostredníctvom grantov v rámci programov Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig a Marie Curie.

Cieľom iniciatívy Mládež v pohybe je do roku 2020 rozšíriť možnosti vzdelávacej mobility na všetkých mladých ľudí v Európe. Komisia dnes začne verejné konzultácie o budúcnosti svojich programov mobility na obdobie po roku 2013 (pozri http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_en.html).

10 najdôležitejších opatrení

Stratégia Mládež v pohybe zahŕňa tieto cielené opatrenia:

·    Uvedenie webovej stránky iniciatívy Mládež v pohybe, ktorá bude slúžiť ako jednotný prístupový bod k informáciám o možnostiach štúdia alebo získania pracovných skúseností v zahraničí, vrátane poradenstva o grantoch EÚ a individuálnych právach. Bude založená na existujúcich iniciatívach, ako je portál o možnostiach vzdelávania v európskom priestore (PLOTEUS).

·     Prostredníctvom pilotného projektu „Tvoje prvé pracovné miesto EURES“ sa poskytne poradenstvo, pomoc pri hľadaní práce a finančná podpora mladým uchádzačom o prácu, ktorí chcú pracovať v zahraničí a takisto spoločnostiam, najmä malým a stredným podnikom. Projekt sa bude riadiť prostredníctvom siete európskych verejných služieb zamestnanosti EURES a začne fungovať v roku 2011.

·    V tabuľke výsledkov v oblasti mobility sa bude zaznamenávať a merať pokrok pri odstraňovaní právnych a technických prekážok vzdelávacej mobility.

·    Komisia v spolupráci s Európskou investičnou bankou preskúma možnosť zriadenia európskeho subjektu na poskytovanie úverov študentom, s cieľom podporiť štúdium alebo odbornú prípravu v zahraničí.


·    Uverejní zistenia štúdie, v rámci ktorej sa skúmala uskutočniteľnosť viacrozmerného celosvetového klasifikačného systému univerzít, s cieľom poskytnúť ucelenejší a realistický obraz o vysokoškolských výsledkoch v porovnaní so súčasným klasifikačným systémom.

·    Navyše plánuje vytvoriť kartu mládeže v pohybe, ktorá mladým ľuďom poskytne výhody a zľavy.

·    Nový európsky monitor voľných pracovných miest poskytne uchádzačom o prácu a ich poradcom informačný systém o dopyte na trhu práce v celej Európe. Začiatok jeho fungovania je naplánovaný do konca tohto roka.

·    Nový európsky nástroj na mikrofinancovanie v rámci programu Progress, ktorý vytvorila Komisia, poskytne finančnú podporu mladým podnikateľom na zriadenie alebo rozvoj svojho podniku.

·    Podporí členské štáty pri vytváraní záruk pre mladých, ktorými sa zabezpečí, že všetci mladí ľudia budú mať štyri mesiace po skončení školskej dochádzky pracovné miesto, miesto v programe odbornej prípravy alebo získajú pracovné skúsenosti.

·    Komisia navrhne európsky pas zručností založený na Europasse (európsky životopis online), aby sa tieto zručnosti mohli zaregistrovať transparentným a porovnateľným spôsobom. Vytvorenie: Jeseň 2011.

Internetová diskusia

Komisárka Androulla Vassiliouová sa v piatok 17. septembra od 15.00 do 16.00 hodiny zúčastní na internetovej diskusii o iniciatíve Mládež v pohybe. Otázky v ktoromkoľvek jazyku EÚ je možné zaslať vopred alebo počas internetovej debaty na túto adresu: EAC-YOM@ec.europa.eu.

Internetová diskusia sa bude vysielať naživo na adrese:

http://webcast.ec.europa.eu

Mládež v pohybe sa bude propagovať prostredníctvom celoeurópskej informačnej kampane. Osobitné štartovacie podujatia sa budú konať 8. až 9. októbra v Budapešti v Maďarsku a 14. až 16. októbra v Bordeaux vo Francúzsku.

Viac informácií

Webová stránka Mládež v pohybe: http://europa.eu/youthonthemove 

Videozáznam rozhovoru s komisármi Vassiliouvou a Andorom:

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=17479&src=1

Oznámenie o iniciatíve Mládež v pohybe:

 http://ec.europa.eu/education/yom/com_en.pdf

Mládež v pohybe: Zhrnutie určené občanom

http://ec.europa.eu/education/yom/cs_en.pdf

Návrh na odporúčanie Rady o vzdelávacej mobilite:

 http://ec.europa.eu/education/yom/rec_en.pdf

Pracovný dokument útvarov Komisie: Výsledky verejných konzultácií z roku 2009 o vzdelávacej mobilite:

http://ec.europa.eu/education/yom/wpconsult_en.pdf

Pozri tiež MEMO/10/408.


Side Bar