Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1124

Bruksela, 15 września 2010 r

„Mobilna młodzież” – silniejsze wsparcie dla młodych Europejczyków

Pięć milionów młodych Europejczyków poszukuje pracy. Dla wielu z nich możliwości są ograniczone, ponieważ brakuje im odpowiednich kwalifikacji lub doświadczenia. Dziś Komisja Europejska rozpoczyna program „Mobilna młodzież”, nową sztandarową inicjatywę mającą na celu pomoc tym młodym ludziom w zdobyciu wiedzy, umiejętności i doświadczenia, aby marzenia o pierwszej pracy stały się rzeczywistością. Jako część nowej europejskiej strategii Europa 2020 program Mobilna młodzież proponuje 28 kluczowych działań, których celem jest lepsze dostosowanie kształcenia i szkoleń do potrzeb młodych ludzi, oraz zachęcanie do korzystania z unijnych grantów przyznawanych na studia lub szkolenie za granicą. Dzięki temu poprawią się perspektywy zawodowe młodzieży i dostęp do rynku pracy.

Środki, które dziś proponujemy, mają na celu podniesienie poziomu edukacji i szkoleń w Europie, aby odpowiednio wyposażyć młodych ludzi wchodzących na dzisiejszy rynek pracy" – powiedziała Androulla Vassiliou, Komisarz UE ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży. „Chcemy sprawić, by mniej osób przedwcześnie kończyło naukę szkolną i by zwiększył się odsetek młodych ludzi podejmujących naukę na studiach, aby w pełni wykorzystali swój potencjał. Aby z optymizmem patrzeć w przyszłość, Unia Europejska potrzebuje coraz większej liczby młodych, wykształconych ludzi posiadających wysokie kwalifikacje i nowatorskie podejście.

Znalezienie pracy jest dla milionów młodych Europejczyków głównym problemem"powiedział László Andor Komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i równości szans. „Inicjatywa „Mobilna młodzież” nada nową dynamikę działaniom na poziomie europejskim i krajowym, ukierunkowanym na pomoc młodym ludziom w znalezieniu pracy, utrzymaniu się i realizacji swych planów”.


Czas działać…

Obecnie zbyt wiele osób kończy edukację szkolną przedwcześnie, a zbyt niewiele podejmuje studia wyższe, co stanowi zagrożenie dla przyszłej europejskiej bazy zasobów umiejętności.

„Mobilna młodzież” będzie ważnym narzędziem w realizowaniu głównych celów zawartych w strategii Europa 2020, jakimi są obniżenie odsetka osób przedwcześnie kończących edukację szkolną z 15% do 10% oraz zwiększenie udziału osób posiadających wyższe wykształcenie lub jego odpowiednik z 31% do co najmniej 40%, do roku 2020. Działania programu „Mobilna młodzież” pomogą również państwom członkowskim w osiągnięciu w ciągu następnego dziesięciolecia unijnego celu 75-procentowego poziomu zatrudnienia, poprzez zapewnienie młodym ludziom możliwości zdobycia umiejętności odpowiednich do pracy w przyszłości. Badania przeprowadzone przez Komisję wykazują, że do 2020 r. 35% nowych miejsc pracy wymagać będzie wysokich kwalifikacji, a 50% wymagać będzie kwalifikacji na średnim poziomie.

Kryzys finansowy i gospodarczy utrudnił młodym Europejczykom dostęp do rynku pracy. Od początku finansowej burzy liczba młodych ludzi poszukujących zatrudnienia wzrosła z 4 do 5 milionów, co skutkuje dzisiejszym bezrobociem wśród młodzieży sięgającym blisko 21%.

Te wyzwania wymagają wspólnego działania i sprawnej koordynacji polityki, w celu wskazania działań koniecznych na poziomie UE i państw członkowskich. Komisja będzie wspierać państwa członkowskie w opracowaniu polityki mającej na celu pomoc osobom najbardziej zagrożonym bezrobociem, skuteczniejszą zachętę dla młodych przedsiębiorców oraz pokonanie prawnych i administracyjnych przeszkód na drodze do mobilności edukacyjnej i zawodowej

Niezależne badania pokazują, że ponad 40% pracodawców przywiązuje wagę do doświadczenia zdobytego w czasie studiów i pracy za granicą, które nie tylko umożliwia młodym ludziom poprawę znajomości języków obcych, lecz także nabycie innych wysoko cenionych umiejętności. Komisja może się poszczycić już długą tradycją wspierania mobilności poprzez przyznawanie grantów za pośrednictwem programów Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig i Marie Curie.

Celem inicjatywy „Mobilna młodzież” jest rozszerzenie możliwości mobilności edukacyjnej na wszystkich młodych ludzi w Europie do roku 2020. Komisja rozpoczyna dziś konsultację społeczną na temat przyszłości swoich programów mobilności po roku 2013 (zob. http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_en.html).

10 najważniejszych działań

Strategia programu „Mobilna młodzież” obejmuje następujące ukierunkowane działania:

·    Uruchomienie specjalnej strony internetowej Mobilna młodzież”, gdzie będzie można uzyskać informacje na temat możliwości podjęcia studiów lub zdobycia doświadczenia zawodowego za granicą, w tym również porady dotyczące grantów unijnych i indywidualnych praw. Opierać się będzie na istniejących inicjatywach, takich jak portal dotyczący Możliwości Kształcenia w Europie (PLOTEUS).


·    Projekt pilotażowy „Twoja pierwsza praca z EURES-em”, w ramach którego będzie można znaleźć porady, możliwości zatrudnienia i wsparcie finansowe dla młodych ludzi poszukujących pracy, którzy chcieliby pracować za granicą oraz dla firm - zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt zarządzany będzie przez EURES, sieć europejskich publicznych służb zatrudnienia, i zacznie funkcjonować w 2011 r.

·    Tablica wyników mobilności, gdzie będą notowane i mierzone postępy w dziedzinie usuwania prawnych i technicznych przeszkód na drodze do mobilności edukacyjnej.

·    Komisja we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym bada możliwość utworzenia europejskiego systemu pożyczek studenckich, które miałyby udzielać wsparcia studentom planującym naukę lub szkolenia za granicą.

·    Opublikowane ostaną wyniki badań nad wykonalnością wielowymiarowego globalnego systemu rankingu dla uniwersytetów, aby zapewnić pełniejszy i bardziej realistyczny obraz osiągnięć szkolnictwa wyższego niż ten, który prezentują obecne rankingi.

·    Planuje się opracowanie karty Mobilna Młodzież, oferującej młodym ludziom różne korzyści i rabaty.

·    Nowy Europejski system monitorowania wolnych miejsc pracy, który będzie źródłem informacji na temat popytu na rynku pracy w Europie, zarówno dla osób poszukujących pracy, jak i dla doradców ds. zatrudnienia. Uruchomienie tego systemu planowane jest na późniejsze miesiące bieżącego roku.

·    Nowa inicjatywa Komisji europejski instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego Progress, który zapewni młodym przedsiębiorcom finansowe wsparcie w zakładaniu i rozwoju firm.

·    Będzie on zachętą do wprowadzenia w państwach członkowskich gwarancji dla młodzieży, aby zapewnić wszystkim młodym ludziom pracę, szkolenie lub zdobywanie doświadczenia zawodowego w ciągu czterech miesięcy od ukończenia nauki szkolnej.

·    Komisja zaproponuje Europejski paszport umiejętności, oparty na projekcie Europass (Europejskie CV online), aby umożliwić uporządkowany i przejrzysty zapis umiejętności. Start: jesień 2011 r.

Debata internetowa (czat)

W piątek 17 września Komisarz Androulla Vassiliou weźmie udział w debacie internetowej na temat programu „Mobilna młodzież”, w godz. 15:00-16:00. Pytania w dowolnym języku UE można przesyłać wcześniej lub bezpośrednio w czasie debaty na adres. EAC-YOM@ec.europa.eu.

Debata będzie się odbywać w internecie: http://webcast.ec.europa.eu

Inicjatywę „Mobilna młodzież” promować będzie ogólnoeuropejska kampania informacyjna. Imprezy rozpoczynające będą miały miejsce w Budapeszcie (Węgry) w dniach 8-9 października oraz w Bordeaux (Francja) w dniach 14-16 października.


Więcej informacji na ten temat

Strona internetowa programu „Mobilna młodzież”:

http://europa.eu/youthonthemove

Wywiad wideo z komisarz Vassiliou i komisarzem Andorem:

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=17479&src=1

Komunikat w sprawie programu „Mobilna młodzież”:

http://ec.europa.eu/education/yom/com_en.pdf

Mobilna młodzież: Streszczenie dla obywateli.

http://ec.europa.eu/education/yom/cs_en.pdf

Wniosek o zalecenie Rady w sprawie mobilności kształcenia:

http://ec.europa.eu/education/yom/rec_en.pdf

Dokument roboczy służb Komisji. Wyniki konsultacji społecznej przeprowadzonej w 2009 r. w sprawie mobilności edukacyjnej:

http://ec.europa.eu/education/yom/wpconsult_en.pdf

Zob. również MEMO/10/408.


Side Bar