Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1124

Brussel, 15 september 2010

Jeugd in beweging – meer steun voor jongeren in Europa

Vijf miljoen jonge Europeanen zijn op zoek naar een baan. Velen van hen vinden geen werk, omdat zij niet de juiste kwalificaties of ervaring hebben. De Europese Commissie start vandaag een nieuw belangrijk initiatief om deze jongeren te helpen de nodige kennis, vaardigheden en ervaring te verwerven om werk te vinden. Jeugd in beweging vormt een onderdeel van de nieuwe Europa 2020-strategie van de EU en omvat 28 kernacties om onderwijs en opleidingen beter op de behoeften van jongeren af te stemmen en meer jongeren te stimuleren met een EU-beurs in een ander land te studeren of een opleiding te volgen. Doel is hun inzetbaarheid en toegang tot de arbeidsmarkt te verbeteren.

Androulla Vassiliou, Europees commissaris voor Onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugdzaken, zei hierover het volgende: "De maatregelen die wij vandaag presenteren, zijn gericht op kwaliteitsverbetering van onderwijs en opleiding in Europa, zodat onze jongeren goed toegerust zijn voor de huidige arbeidsmarkt. Wij willen het aantal vroegtijdige schoolverlaters verminderen en het aandeel van jongeren in het hoger onderwijs vergroten, zodat zij hun potentieel ten volle kunnen ontplooien. Als de EU in de toekomst wil blijven bloeien, hebben we jongeren nodig die hooggeschoold, deskundig en innovatief zijn."

 László Andor, Europees commissaris voor Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie, voegde hieraan toe: "Miljoenen jonge Europeanen maken zich grote zorgen over het vinden van een baan. Jeugd in beweging schept op nationaal en EU-niveau nieuwe dynamiek om de steun aan jongeren te verbeteren, zodat zij een baan kunnen vinden, in hun levensonderhoud kunnen voorzien en hun eigen plannen kunnen realiseren."

Tijd voor actie…

Momenteel maken te veel jonge mensen hun school niet af en volgen te weinig jongeren hoger onderwijs, waardoor Europa in de toekomst met een tekort aan vaardigheden geconfronteerd dreigt te worden.


Jeugd in beweging zal bijdragen aan de hoofddoelstellingen van Europa-2020 om het percentage vroegtijdige schoolverlaters te verminderen van 15% naar 10% en het percentage jongeren met een hogere of daarmee vergelijkbare opleiding te verhogen van 31% naar ten minste 40% in 2020. Dankzij Jeugd in beweging kunnen de lidstaten de komende tien jaar ook de EU-hoofddoelstelling van 75% werkgelegenheid realiseren doordat jongeren over de juiste vaardigheden zullen beschikken. Uit onderzoek van de Commissie blijkt dat in 2020 voor 35% van de nieuwe banen een hogere opleiding nodig is en voor 50% van de banen een opleiding op middelbaar niveau.

Door de economische en financiële crisis vinden jongeren moeilijker werk. Het aantal werkzoekende jongeren is sinds het begin van de financiële crisis van vier naar vijf miljoen gestegen; de jeugdwerkloosheid in de EU bedraagt nu bijna 21%.

Deze uitdagingen vergen een gezamenlijk optreden en een stevige beleidscoördinatie op EU-niveau en in de lidstaten. De Commissie zal de lidstaten helpen maatregelen te nemen om mensen bij te staan die een groot risico op werkloosheid lopen, om jonge ondernemers aan te moedigen en om wettelijke en administratieve belemmeringen bij de leer- en arbeidsmobiliteit aan te pakken.

Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat meer dan 40% van de werkgevers belang hecht aan door studie of werk in het buitenland opgedane ervaring, waarbij jongeren niet alleen hun talenkennis verbeteren maar ook andere waardevolle vaardigheden verwerven. De Commissie steunt mobiliteit al lang met beurzen in het kader van Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig en Marie Curie.

Jeugd in beweging wil uiterlijk 2020 de leermobiliteit van alle jongeren in Europa vergroten. De Commissie start vandaag een openbare raadpleging over de toekomst van haar mobiliteitsprogramma na 2013

(zie http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_nl.html).

Actie top-10

De Jeugd in beweging-strategie omvat de volgende doelgerichte acties:

·    Start van een speciale Jeugd in beweging-website die één toegangspunt biedt voor informatie over mogelijkheden om studie- of werkervaring in het buitenland op te doen, inclusief advies over EU-beurzen en individuele rechten. De actie bouwt voort op bestaande initiatieven zoals de portaalsite over leermogelijkheden in de Europese ruimte (PLOTEUS).

·     Een proefproject "Je eerste EURES-baan" biedt advies, banenzoekmogelijkheden en financiële ondersteuning aan jonge werkzoekenden die in het buitenland willen werken en aan bedrijven (vooral het midden- en kleinbedrijf). Het project wordt beheerd door EURES, het Europese netwerk van openbare diensten voor arbeidsbemiddeling, en zal in 2011 operationeel zijn.

·    Een mobiliteitsscorebord zal de voortgang bij het verwijderen van wettelijke en technische belemmeringen voor leermobiliteit meten en vergelijken.

·    De Commissie onderzoekt in samenwerking met de Europese Investeringsbank de mogelijkheid een Europese studiefinancieringsvoorziening op te zetten ter ondersteuning van studenten die in het buitenland onderwijs of een opleiding willen volgen.

·    De bevindingen van een onderzoek naar de haalbaarheid van een multidimensionale mondiale ranglijst van universiteiten zullen worden bekendgemaakt, om een completer en realistischer beeld te geven van de prestaties van het hoger onderwijs dan de bestaande ranglijsten.


·    Er bestaan ook plannen voor de ontwikkeling van een Jeugd in beweging-kaart waarmee jongeren voordelen en kortingen kunnen krijgen.

·    Met een nieuwe Europese vacaturemonitor komt er voor werkzoekenden en banenadviseurs een inlichtingensysteem over de vraag van de arbeidsmarkt in heel Europa. De start hiervan staat voor later dit jaar gepland.

·    De nieuwe Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit zal jonge ondernemers financiële ondersteuning bij het opzetten of ontwikkelen van hun bedrijf bieden.

·    De lidstaten worden aangemoedigd een jeugdgarantie in te voeren om ervoor te zorgen dat jongeren binnen vier maanden nadat ze van school komen een baan of een opleidings- of werkervaringplaats hebben.

·    De Commissie zal een voorstel doen voor een Europees vaardighedenpaspoort, gebaseerd op Europass (het Europese online-cv), zodat het mogelijk wordt om vaardigheden op een duidelijke en vergelijkbare manier vast te leggen. Start: najaar 2011.

Web-chat

Commissaris Androulla Vassiliou zal op vrijdag 17 september van 15.00 tot 16.00 uur deelnemen aan een web-chat over Jeugd in beweging. Vragen kunnen tevoren of tijdens de web-chat, in elke EU-taal, naar dit e-mailadres worden gestuurd:

EAC-YOM@ec.europa.eu.

De web-chat wordt via live streaming uitgezonden: http://webcast.ec.europa.eu

Een informatiecampagne in heel Europa zal Jeugd in beweging bekendheid geven. Er zijn speciale startevenementen op 8 en 9 oktober in Boedapest, Hongarije en op 14 tot en met 16 oktober in Bordeaux, Frankrijk.

Meer informatie

De website van Jeugd in beweging: http://europa.eu/youthonthemove

Video met een interview met de commissarissen Vassiliou en Andor:

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=17479&src=1

De mededeling over Jeugd in beweging:

http://ec.europa.eu/education/yom/com_en.pdf

Jeugd in beweging: Publiekssamenvatting:

http://ec.europa.eu/education/yom/cs_nl.pdf

Voorstel voor een aanbeveling van de Raad inzake leermobiliteit:

http://ec.europa.eu/education/yom/rec_en.pdf

Werkdocument: Resultaten van de openbare raadpleging inzake leermobiliteit 2009:

http://ec.europa.eu/education/yom/wpconsult_en.pdf

Zie ook MEMO/10/408.


Side Bar