Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1124

Briuselis, 2010 m. rugsėjo 15 d.

„Judus jaunimas“ – jaunųjų europiečių rėmimo iniciatyva

Darbo ieško 5 mln. Europos jaunuolių. Ne vieno paieškos bus bevaisės, nes neturi tinkamos kvalifikacijos ar patirties. Šiandien Europos Komisija pradeda naują pavyzdinę iniciatyvą „Judus jaunimas“, kuria siekiama padėti jaunimui įgyti žinių, įgūdžių ir patirties, reikalingų pirmam darbui gauti. Šią iniciatyvą, įtrauktą į naująją ES strategiją „Europa 2020“, sudaro 28 pagrindiniai veiksmai. Jais bus siekiama užtikrinti, kad švietimas ir mokymas geriau atitiktų jaunuolių reikmes, kad daugiau jaunuolių pasinaudotų ES lėšomis ir vyktų studijuoti ar stažuotis į užsienį. Taip padidėtų jaunuolių galimybės įsidarbinti ir patekti į darbo rinką.

Už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakinga Europos Komisijos narė Androulla Vassiliou kalbėjo: „Šiandien pristatomomis priemonėmis siekiame gerinti Europos švietimo ir mokymo kokybę, kad mūsų jaunuoliai geriau pasirengtų šiandieninei Europos darbo rinkai. Norime sumažinti mokyklas metančių moksleivių skaičių ir padidinti aukštojo mokslo siekiančių jaunuolių dalį. Tik taip galėsime visapusiškai išnaudoti jaunimo potencialą. Kad Europos Sąjunga klestėtų, reikia daugiau aukštos kvalifikacijos, išmanaus ir novatoriško jaunimo.“

 Už užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį atsakingas Komisijos narys László Andoras sakė: „Milijonų jaunų europiečių didžiausias rūpestis – kaip rasti darbą. Iniciatyva „Judus jaunimas“ bus suteiktas naujas postūmis ES ir nacionaliniu lygmeniu labiau remti jaunuolius, kad jiems būtų lengviau gauti darbą, užsidirbti ir įgyvendinti savo planus.“

Laikas veikti

Šiuo metu pernelyg daug jaunuolių meta mokyklą ir pernelyg mažai stoja į aukštąsias mokyklas. Tai kelia grėsmę būsimai Europos įgūdžių bazei.


„Judus jaunimas“ – labai svarbi priemonė, padėsianti siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų: iki 2020 m. mokyklą metančių asmenų skaičių sumažinti nuo 15 proc. iki 10 proc., o aukštąjį ar lygiavertį išsilavinimą įgijusių jaunuolių skaičių padidinti nuo 31 proc. iki bent 40 proc. Be to, šia iniciatyva užtikrinant, kad jaunuoliai įgytų rytojaus darbo rinkoms svarbių įgūdžių, valstybėms narėms bus padedama siekti dar vieno ES iškelto tikslo – per ateinantį dešimtmetį užimtumą padidinti iki 75 proc. Komisijos tyrimų duomenimis, 2020 m. 35 proc. naujų darbo vietų bus reikalaujama aukštos, o 50 proc. – vidutinės kvalifikacijos.

Dėl ekonomikos ir finansų krizės Europos jaunuoliams patekti į darbo rinką pasidarė sunkiau. Finansų rinkose prasidėjus sumaiščiai, darbo ieškančių jaunuolių skaičius išaugo nuo 4 mln. iki 5 mln. Dabartinis ES jaunimo nedarbas – beveik 21 proc.

Sprendžiant šias problemas būtina derinti veiksmus ir koordinuoti politikos priemones – kokios ES ir valstybių narių lygmens veiklos imtis, turime spręsti drauge. Komisija padės valstybėms narėms rengti politines priemones, kuriomis siekiama padėti tiems, kam labiausiai gresia nedarbas, labiau skatinti jaunus verslininkus, šalinti teisines ir administracines edukacinio ir profesinio judumo kliūtis.

Nepriklausomų tyrimų duomenimis, daugiau kaip 40 proc. darbdavių mano, kad patirtis, įgyta studijuojant ar dirbant užsienyje, yra labai svarbi – jaunuoliai ne tik geriau išmoksta užsienio kalbų, bet ir įgyja kitų vertingų įgūdžių. Komisija judumą remia jau nuo seno – ji skiria dotacijas pagal tokias programas kaip „Erasmus“, „Leonardo da Vinci“, „Grundtvig“ ir „Marie Curie“.

Iniciatyva „Judus jaunimas“ siekiama užtikrinti, kad iki 2020 m. judumo mokymosi tikslais galimybių būtų suteikta visiems Europos jaunuoliams. Šiandien Komisija pradės viešas konsultacijas dėl judumo programų ateities po 2013 m. (žr. http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_en.html).

Dešimt svarbiausių veiksmų

Įgyvendinant iniciatyvą „Judus jaunimas“ bus imamasi tokių tikslinių veiksmų:

·    Bus sukurta speciali „Judaus jaunimo“ interneto svetainė, kurioje bus pateikiama visa informacija apie studijų ar darbo užsienyje galimybes, patariama, kaip gauti ES paramą ir informuojama apie asmens teises. Bus remiamasi jau įgyvendintomis iniciatyvomis, pavyzdžiui, PLOTEUS (Mokymosi galimybių visoje Europoje portalas).

·     Bandomuoju projektu „Tavo pirmasis EURES darbas“ užsienyje darbo ieškantiems jaunuoliams ir darbdaviams (visų pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms) bus patariama, padedama rasti ar pasiūlyti darbo vietą, teikiama finansinė pagalba. Šis projektas, vadovausimas Europos užimtumo tarnybų tinklo EURES, bus pradėtas 2011 m.

·    Judumo suvestinė padės palyginti ir įvertinti pažangą, daromą šalinant teisines ir technines edukacinio judumo kliūtis.

·    Kad paremtų užsienyje studijuoti ar stažuotis norinčius jaunuolius, Komisija drauge su Europos investicijų banku nagrinėja galimybę sukurti Europos studentų paskolų sistemą.

·    Komisija pristatys tyrimo, kuriuo vertinta alternatyvi daugiamatė visuotinė universitetų reitingavimo sistema, rezultatus. Taikant naująją sistemą bus galima susidaryti išsamesnį ir realistiškesnį vaizdą apie aukštųjų mokyklų veiklą nei pagal dabartinę reitingavimo sistemą.

·    Komisija taip pat ketina įdiegti jaunimui privalumų ir nuolaidų teiksiančią„Judaus jaunimo“ kortelę.


·    Nauja laisvų darbo vietų stebėjimo sistema veiks tarsi visos Europos darbo rinkos žvalgyba ir bus naudinga tiek darbo ieškantiems asmenims, tiek darbo biržų konsultantams. Ji turėtų pradėti veikti iki šių metų pabaigos.

·    Naudojantis Komisijos naująja Europos mikrofinansų priemone „Progress“jauniems verslininkams bus padedama steigti ar plėtoti savą verslą.

·    Komisija ragins valstybes nares įgyvendinti „Jaunimo garantijų“ iniciatyvą, pagal kurią būtų siekiama užtikrinti, kad visi jaunuoliai per keturis mėnesius nuo mokyklos baigimo dirbtų, toliau mokytųsi arba stažuotųsi.

·    Komisija pasiūlys vadinamąjį Europos įgūdžių pasą, kuris bus grindžiamas Europass (europiniu internetiniu gyvenimo aprašymu) ir kuriame bus fiksuojami aiškūs ir palyginami įgūdžiai. Planuojama šios iniciatyvos pradžia – 2011 m. ruduo.

Pokalbis internetu

Rugsėjo 17 d., penktadienį 15–16 val. Komisijos narė Androulla Vassiliou dalyvaus interneto pokalbyje apie iniciatyvą „Judus jaunimas“. Klausimus bet kuria ES kalba galima atsiųsti iš anksto ar vykstant pokalbiui adresu EAC-YOM@ec.europa.eu.

Pokalbis bus transliuojamas tiesiogiai http://webcast.ec.europa.eu.

Iniciatyva „Judus jaunimas“ bus pristatyta Europos masto kampanijoje. Pirmieji kampanijos renginiai vyks spalio 8–9 d. Budapešte (Vengrija) ir spalio 14–16 d. Bordo (Prancūzija).

Daugiau informacijos

„Judaus jaunimo“ svetainė

http://europa.eu/youthonthemove

Pokalbio su Komisijos nariais A. Vassiliou ir L. Andor vaizdo įrašas:

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=17479&src=1

Komunikatas „Judus jaunimas“

http://ec.europa.eu/education/yom/com_en.pdf

Iniciatyvos „Judus jaunimas“ santrauka piliečiams

http://ec.europa.eu/education/yom/cs_en.pdf

Tarybos rekomendacijos dėl judumo mokymosi tikslais pasiūlymas

http://ec.europa.eu/education/yom/rec_en.pdf

Tarnybų darbinis dokumentas. 2009 m. viešų konsultacijų dėl judumo mokymosi tikslais rezultatai

http://ec.europa.eu/education/yom/wpconsult_en.pdf

Taip pat žr. MEMO/10/408.


Side Bar