Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1124

Bryssel 15. syyskuuta 2010

Nuoret liikkeellä -aloitteella lisää tukea Euroopan nuorille

Euroopassa viisi miljoonaa nuorta etsii töitä. Monilta jää kuitenkin työpaikka saamatta siksi, että heillä ei ole tarvittavaa pätevyyttä tai kokemusta. Euroopan komissio käynnistää tänään uuden Nuoret liikkeellä ‑nimisen lippulaiva-aloitteen, jolla näitä nuoria autetaan hankkimaan sellaisia tietoja, taitoja ja kokemuksia, joita he tarvitsevat ensimmäisen työpaikan saamiseksi. Aloite on osa EU:n uutta Eurooppa 2020 ‑strategiaa. Se sisältää 28 avaintoimea, joilla koulutusta pyritään muokkaamaan nuorten tarpeita vastaavaksi ja joilla useampia nuoria kannustetaan hyödyntämään EU:n apurahoja ulkomailla opiskelua tai harjoittelua varten. Näin voidaan parantaa nuorten työllistyvyyttä ja työmarkkinoille pääsyä.

Koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaavan komissaari Androulla Vassilioun mukaan aloitteen toimenpiteillä pyritään parantamaan koulutuksen laatua Euroopassa, jotta maanosamme nuorilla olisi työmarkkinoilla tänä päivänä tarvittavat valmiudet.Tavoitteena on vähentää koulunkäynnin keskeyttävien määrää ja lisätä korkeakouluopiskelijoiden määrää, jotta nuoret voisivat hyödyntää koko potentiaalinsa. ”Voidakseen menestyä jatkossa EU tarvitsee lisää osaavia ja innovatiivisia nuoria”, komissaari huomauttaa.

Työllisyydestä, sosiaaliasioista ja osallisuudesta vastaava komissaari László Andor tietää, että miljoonien eurooppalaisten nuorten suurimpana huolena on löytää työpaikka. Hänen mukaansa Nuoret liikkeellä -aloite tarjoaa EU:lle ja jäsenvaltioille uuden lähtökohdan tukea nuoria työllistymisessä, toimeentulon turvaamisessa ja henkilökohtaisten suunnitelmiensa toteuttamisessa.

Sanoista tekoihin

Euroopan osaamispohja on tulevaisuudessa uhattuna, koska liian monet nuoret keskeyttävät koulunkäynnin ja liian harvat jatkavat korkeakouluihin.


Nuoret liikkeellä ‑aloite on avainasemassa pyrittäessä Eurooppa 2020 ‑strategianyleistavoitteisiin eli vähentämään koulunkäynnin keskeyttävien osuus 15 prosentista 10:een ja nostamaan korkeakouluissa opiskelevien nuorten osuus 31 prosentista vähintään 40:een vuoteen 2020 mennessä. Aloitteen toimet auttavat jäsenvaltioita saavuttamaan myös strategian kolmannen yleistavoitteen eli 75 prosentin työllisyyden seuraavien kymmenen vuoden aikana, koska toimilla pyritään varmistamaan, että nuorilla on huomispäivän työmarkkinoilla tarvittavat taidot. Komission selvitysten mukaan tilanne vuoteen 2020 mennessä on se, että uusista työpaikoista 35 prosentissa edellytetään korkeakoulututkintoa ja 50 prosentissa keskiasteen tutkintoa.

Talous- ja finanssikriisi on vaikeuttanut entisestään eurooppalaisten nuorten sijoittautumista työelämään. Rahoitusmarkkinoiden syöksykierteen alettua nuorten työnhakijoiden määrä on noussut neljästä miljoonasta viiteen: EU:n nuorista jo lähes 21 prosenttia on työttöminä.

Nämä haasteet edellyttävät yhteistoimintaa ja politiikan huolellista koordinointia sen selvittämiseksi, mitä toimia tarvitaan EU:n tasolla ja mitä jäsenvaltioissa. Komissio auttaa jäsenvaltioita suunnittelemaan politiikkoja, jolla tuetaan pahimman työttömyysuhan alaisia, kannustetaan nuoria yrittäjyyteen ja puututaan oppimiseen ja työntekoon liittyvän liikkuvuuden oikeudellisiin ja hallinnollisiin esteisiin.

Riippumattomissa tutkimuksissa on todettu, että yli 40 prosenttia työnantajista pitää ulkomailta hankittua opiskelu- tai työkokemusta tärkeänä, koska se kasvattaa kielitaidon lisäksi munkinlaista arvokasta osaamista. Komissio on jo pitkään tukenut liikkuvuutta apurahoin, joita se myöntää Erasmus-, Leonardo da Vinci-, Grundtvig- ja Marie Curie -ohjelmissa.

Nuoret liikkeellä ‑aloitteen tavoitteena on ulottaa oppimiseen liittyvät liikkuvuusmahdollisuudet koskemaan kaikkia Euroopan nuoria vuoteen 2020 mennessä. Komissio käynnistää tänään julkisen kuulemisen liikkuvuusohjelmien tulevaisuudesta (tilanne vuoden 2013 jälkeen, ks.

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_fi.html).

Tärkeimmät toimet

Nuoret liikkeellä ‑strategia sisältää seuraavat 10 kohdennettua toimea:

·    Nuoret liikkeellä -sivuston julkaiseminen. Sivusto toimii keskitettynä palvelupisteenä, josta saa tietoa EU:n apurahoista, oikeuksista sekä opiskelu- ja työskentelymahdollisuuksista ulkomailla. Hankkeessa hyödynnetään aiempia aloitteita, esimerkiksi oppimismahdollisuuksia Euroopassa koskevaa PLOTEUS-portaalia.

·    Pilottihankkeessa ”Eka Eures-työpaikka” annetaan ohjausta ja taloudellista tukea ulkomailla työskentelystä kiinnostuneille nuorille työnhakijoille sekä yrityksille, erityisesti pk-yrityksille. Hanketta vetää Euroopan työnvälitysverkosto Eures, ja se käynnistyy vuonna 2011.

·    Liikkuvuuden tulostaulun avulla vertaillaan ja mitataan edistymistä oppimiseen liittyvän liikkuvuuden oikeudellisten ja teknisten esteiden poistamisessa.

·    Komissio tarkastelee yhteistyössä Euroopan investointipankin kanssa eurooppalaisen opintolainajärjestelyn käyttöönottoa. Sillä tuettaisiin opiskelijoita, jotka haluavat mennä ulkomaille opiskelemaan tai työharjoitteluun.


·    Komissio aikoo julkaista moniulotteista maailmanlaajuista korkeakoululuokitusjärjestelmää koskevan toteutettavuustutkimuksen tulokset. Tavoitteena on saada käytössä olevia luokituksia kattavampi ja realistisempi kuva korkeakoulujen tasosta.

·    Komissio aikoo kehittää Nuoret liikkeellä -kortin, jolla nuoret saisivat erilaisia etuja ja alennuksia.

·    Uusi avoimien työpaikkojen eurooppalainen seurantaväline tarjoaa työnhakijoille ja työvoimaneuvojille tietoa kysynnästä Euroopan työmarkkinoilla. Väline on tarkoitus ottaa käyttöön myöhemmin tänä vuonna.

·    Komission uusi eurooppalainen Progress-mikrorahoitusjärjestely tarjoaa nuorille yrittäjille rahoitusta yrityksen perustamiseen tai kehittämiseen.

·    Jäsenvaltioita rohkaistaan ottamaan käyttöön nuorisotakuu. Sen tavoitteena on, että kaikilla nuorilla on neljän kuukauden kuluessa koulun päättämisestä työ- tai harjoittelupaikka.

·    Komissio aikoo ehdottaa Europassiin (online-ansioluettelo) perustuvaa eurooppalaista osaamispassia, joka mahdollistaa taitojen kirjaamisen läpinäkyvällä ja vertailukelpoisella tavalla. Se on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2011.

Verkkojuttelu

Komissaari Androulla Vassiliou osallistuu Nuoret liikkeellä ‑aloitteesta käytävään verkkojutteluun perjantaina 17. syyskuuta klo 15–16. Kysymyksiä voi lähettää etukäteen tai juttelun aikana millä tahansa EU-kielellä osoitteeseen

EAC-YOM@ec.europa.eu

Verkkojuttelua voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa

http://webcast.ec.europa.eu

Nuoret liikkeellä ‑aloitetta tehdään tunnetuksi Euroopan laajuisella kampanjalla, jonka avaustilaisuudet järjestetään 8. ja 9. lokakuuta Budapestissä, Unkarissa, ja 14.–16. lokakuuta Bordeaux’ssa, Ranskassa.

Lisätietoja:

Nuoret liikkeellä ‑sivusto: http://europa.eu/youthonthemove

Komissaarien Vassiliou ja Andor videohaastattelu:

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=17479&src=1

Nuoret liikkeellä –tiedonanto:

http://ec.europa.eu/education/yom/com_en.pdf

Nuoret liikkeellä – yleistajuinen tiivistelmä:

http://ec.europa.eu/education/yom/cs_en.pdf

Ehdotus neuvoston suositukseksi oppimiseen liittyvästä liikkuvuudesta:

http://ec.europa.eu/education/yom/rec_en.pdf

Valmisteluasiakirja oppimiseen liittyvästä liikkuvuudesta vuonna 2009 järjestetyn kuulemisen tuloksista:

http://ec.europa.eu/education/yom/wpconsult_en.pdf

Ks. myös MEMO/10/408.


Side Bar