Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1124

Brüssel, 15 september 2010

„Noorte liikuvuse” algatusega tugevdatakse toetust Euroopa noortele

Viis miljonit noort eurooplast otsib tööd, kuid paljud jäävad oma võimalusest ilma, sest neil puudub õige kvalifikatsioon või kogemus. Täna käivitab Euroopa Komisjon uue juhtalgatuse „Noorte liikuvus”, mille eesmärk on aidata noortel omandada teadmisi, oskusi ja kogemusi, mida nad vajavad esimese töökoha saamiseks. „Noorte liikuvus” on osa ELi uuest, Euroopa 2020. aasta strateegiast ning see pakub välja 28 põhimeedet, mille eesmärk on kohandada haridus ja koolitus paremini noorte vajadustega ja julgustada noori saama kasu ELi stipendiumidest, et õppida ja saada koolitust teises riigis. Nii suurendatakse noorte tööalast konkurentsivõimet ja juurdepääsu tööturule.

Euroopa hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorsoo volinik Androulla Vassiliou ütles: „Meie täna esitletavate meetmete eesmärk on tõsta hariduse ja koolituse taset Euroopas, et noored oleks tänapäeva tööturu jaoks hästi ette valmistatud. Me tahame vähendada koolist väljalangenute arvu ja suurendada noorte osakaalu kolmanda taseme hariduses, et nad saavutaksid oma täieliku potentsiaali. Kui EL soovib olla edukas ka tulevikus, vajab ta üha rohkem kõrge kvalifikatsiooniga, teadlikke ja uuendusvõimelisi noori.”

 Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse volinik László Andor ütles: „Miljoneid noori eurooplasi paneb kõige rohkem muretsema töö leidmine. Algatusega „Noorte liikuvus” antakse ELi ja liikmesriikide tasandil noorte toetamisele uus hoog, et aidata neil leida tööd, teenida elatist ja oma plaane ellu viia.”

On aeg tegutseda…

Praegu jätab liiga palju noori kooli pooleli ja liiga vähesed tahavad omandada kõrgharidust – see ohustab Euroopa tulevast oskuste baasi.


„Noorte liikuvuse” algatusel on oluline roll Euroopa 2020. aasta strateegia peamiste eesmärkide saavutamisel – vähendada koolist väljalangevuse määra praeguselt 15%-lt 10%-le ning suurendada kolmanda taseme haridusega noorte osakaalu 31%-lt vähemalt 40%-le aastaks 2020. „Noorte liikuvuse” meetmetega aidatakse liikmesriikidel saavutada ELi peamine eesmärk tõsta tööhõivemäär 75%-le järgmise kümne aasta jooksul sest nendega tagatakse noortele uute töökohtade jaoks õiged oskused. Komisjoni uuringutest on ilmnenud, et aastal 2020 sõltub uutest töökohtadest 35% kõrgetasemelisest kvalifikatsioonist ja 50% keskmise tasemega kvalifikatsioonist.

Majandus- ja finantskriisi tõttu on noortel eurooplastel üha raskem tööturule siseneda. Alates heitliku finantsolukorra algusest on noorte tööotsijate arv tõusnud neljalt miljonilt viie miljonini. ELi noorte töötuse tase on nüüd peaaegu 21%.

Nende probleemide lahendamiseks on vaja kooskõlastatud meetmeid ja tugevat poliitilist koordinatsiooni, et teha kindlaks tegevuskäik nii Euroopa tasandil kui ka liikmesriikides. Komisjon toetab liikmesriike poliitika väljakujundamisel, et abistada neid, keda töötus kõige rohkem ohustab, julgustada noori ettevõtjaid ning tegeleda õiguslike ja halduslike takistustega õppe ja tööga seotud liikuvuse teel.

Sõltumatud uuringud näitavad, et üle 40% tööandjatest peab oluliseks välismaal õppimisest ja töötamisest saadud kogemust, mis võimaldab noortel parandada oma keeleoskust ning omandada muid kõrgelt väärtustatud oskusi. Komisjon on juba pikka aega liikuvust toetanud Erasmuse, Leonardo da Vinci, Grundtvigi ja Marie Curie stipendiumide kaudu.

„Noorte liikuvuse” eesmärk on laiendada õppega seotud liikuvust kõigile Euroopa noortele aastaks 2020. Komisjon käivitab täna avaliku arutelu oma liikuvusprogrammide tuleviku kohta pärast aastat 2013 (vt http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_en.html).

10 peamist meedet

„Noorte liikuvuse” strateegia sisaldab järgmisi sihtmeetmeid.

·         Avatakse algatuse „Noorte liikuvus” veebisait, millest saab ühtne juurdepääsupunkt teabele võimaluste kohta välismaal õppimiseks või töökogemuse saamiseks, samuti saab sealt nõuandeid ELi stipendiumide ja individuaalsete õiguste kohta. Veebisait toetub sellistele olemasolevatele algatustele nagu PLOTEUS (kogu Euroopa haridusruumi õppimisvõimaluste portaal).

·          Pilootprojekt „Sinu esimene EURESi töökoht" pakub nõustamisalast tuge, abi tööotsimisel ja rahalist toetust nii noortele tööotsijatele välismaal töötamiseks kui ka ettevõtjatele (eelkõige VKEdele). Seda projekti haldab EURES, riiklike tööhõiveteenistuste Euroopa võrgustik, ning see hakkab tööle 2011. aastal.

·         „Liikuvuse edetabelis”võrreldakse ja mõõdetakse liikmesriikide edusamme liikuvuse teelt õiguslike ja tehniliste takistuste kõrvaldamisel.

·         Komisjon uurib koostöös Euroopa Investeerimispangaga võimalusi luua Euroopa tasandi tudengikrediit, et toetada tudengeid, kes soovivad välismaal õppida või koolituda.

·         Komisjon avaldab uuringu tulemused selle kohta, kui teostatav on välja arendada mitmemõõteline globaalne ülikoolide järjestussüsteem, et anda olemasolevatest pingeridadest täiuslikum ja realistlikum pilt kõrghariduse tulemuslikkuse kohta.


·         Komisjon kavatseb välja töötada ka noorte liikuvuse kaardi, mis pakub noortele eeliseid ja hinnasoodustusi.

·         Uus „Euroopa vabade töökohtade seire” kujutab endast tööotsijate ja töönõustajate teabesüsteemi tööturu nõudluse kohta kogu Euroopas. See kavatsetakse käivitada hiljem käesoleval aastal.

·         Komisjoni uue Euroopa edu mikrokrediidirahastu kaudu antakse rahalist toetust noortele ettevõtjatele, et aidata neil alustada äritegevusega või seda edasi arendada.

·         Ta julgustab liikmesriike kehtestama noortegarantiid, millega tagada, et kõik noored oleks nelja kuu jooksul pärast kooli lõpetamist leidnud töö, jätkaksid koolitust või saanud töökogemuse.

·         Komisjon teeb ettepaneku Euroopa oskuste passi kohta, mis põhineb Europassil (Euroopa online-CV), et võimaldada oskusi läbipaistval ja võrreldaval viisil registreerida. Käivitatakse 2011. aasta sügisel.

Veebivestlus

Reedel, 17. septembril kell 15:00–16:00 võtab komisjoni volinik Androulla Vassilou osa noorte liikuvust käsitlevast veebivestlusest. Küsimused võib saata enne veebivestlust või selle ajal ükskõik millises ELi keeles järgmisel aadressil: EAC-YOM@ec.europa.eu.

Veebivestluse otseülekannet võib jälgida järgmisel aadressil:

http://webcast.ec.europa.eu

Algatust „Noorte liikuvus” edendatakse kogu Euroopat hõlmava teabekampaania kaudu. Avaüritused toimuvad 8.–9. oktoobrini Ungaris, Budapestis ning 14.–16. oktoobrini Prantsusmaal, Bordeaux's.

Lisateave

Algatuse „Noorte liikuvus” veebisait: http://europa.eu/youthonthemove

Video-intervjuu volinikega Vassiliou ja Andor

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=17479&src=1

Teatis „Noorte liikuvus”: http://ec.europa.eu/education/yom/com_en.pdf

„Noorte liikuvus”: lühikokkuvõte: http://ec.europa.eu/education/yom/cs_en.pdf

Ettepanek: nõukogu soovitus õppega seotud liikuvuse kohta:

http://ec.europa.eu/education/yom/rec_en.pdf

Talituste töödokument: 2009. aasta avaliku arutelu tulemused õppega seotud liikuvuse kohta: http://ec.europa.eu/education/yom/wpconsult_en.pdf

Vt ka MEMO/10/408.


Side Bar