Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1124

Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2010

Νεολαία σε κίνηση – ενίσχυση της στήριξης των νέων της Ευρώπης

Πέντε εκατομμύρια νέοι Ευρωπαίοι αναζητούν εργασία. Πολλοί από αυτούς θα χάσουν ευκαιρίες επειδή δεν διαθέτουν κατάλληλα προσόντα ή εμπειρία. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολογεί την πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση», μια νέα εμβληματική πρωτοβουλία που έχει ως σκοπό να βοηθήσει αυτούς τους νέους να αποκτήσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία που χρειάζονται για να εξασφαλίσουν την πρώτη τους εργασία. Μέρος της νέας στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση» προτείνει 28 βασικές δράσεις που έχουν ως στόχο να καταστήσουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση πιο κατάλληλες για τις ανάγκες των νέων και να ενθαρρύνουν περισσότερους από αυτούς να εκμεταλλευτούν τις νέες υποτροφίες της ΕΕ για σπουδές ή κατάρτιση σε άλλη χώρα. Έτσι θα αυξηθεί η απασχολησιμότητα των νέων και η πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας.

Η κα Ανδρούλλα Βασιλείου, ευρωπαία επίτροπος αρμόδια για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την πολυγλωσσία και τη νεολαία, δήλωσε: «Τα μέτρα που παρουσιάζουμε σήμερα έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην Ευρώπη, έτσι ώστε οι νέοι μας να είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι για τη σύγχρονη αγορά εργασίας. Θέλουμε να μειώσουμε τον αριθμό των νέων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και να αυξήσουμε το ποσοστό των νέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, έτσι ώστε να αξιοποιήσουν ολόκληρο το δυναμικό τους. Για να ευημερήσει στο μέλλον η ΕΕ χρειάζεται ακόμη περισσότερους νέους με υψηλές δεξιότητες, με γνώσεις και με καινοτόμο πνεύμα.»

Ο κ. László Andor, ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την ένταξη, δήλωσε: «Η εύρεση θέσης εργασίας είναι η σημαντικότερη μέριμνα για εκατομμύρια νέους Ευρωπαίους. Η πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση» θα δημιουργήσει νέα ώθηση, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο, για τη βελτίωση της στήριξης των νέων, έτσι ώστε να μπορούν να βρουν εργασία, να εξασφαλίσουν τα προς το ζην και να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους.»


Είναι καιρός για δράση …

Σήμερα πολλοί νέοι εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και πολύ λίγοι εισέρχονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πράγμα που θέτει σε κίνδυνο τη μελλοντική βάση δεξιοτήτων της Ευρώπης.

Η πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση» θα είναι αποφασιστικής σημασίας για την επίτευξη των κύριων στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μείωση του ποσοστού των νέων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο από 15% σε 10% και για αύξηση του ποσοστού των νέων που συνεχίζουν στην τριτοβάθμια ή ισοδύναμη με αυτή εκπαίδευση από 31% σε τουλάχιστον 40% έως το 2020. Οι δράσεις της πρωτοβουλίας «Νεολαία σε κίνηση» θα βοηθήσουν επίσης τα κράτη μέλη να επιτύχουν τον κεφαλαιώδη στόχο της ΕΕ για απασχόληση 75% στα επόμενα δέκα χρόνια, βοηθώντας να εξασφαλιστεί ότι οι νέοι θα διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για τις θέσεις εργασίας του αύριο. Μελέτες της Επιτροπής δείχνουν ότι το 35% των νέων θέσεων εργασίας θα απαιτεί προσόντα υψηλού επιπέδου έως το 2020 και ότι το 50% θα απαιτεί προσόντα μέσου επιπέδου.

Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση έχει δυσκολέψει περισσότερο την είσοδο των νέων Ευρωπαίων στην αγορά εργασίας. Ο αριθμός των νέων που αναζητούν εργασία αυξήθηκε από 4 σε 5 εκατομμύρια από την εμφάνιση της αναταραχής στις χρηματοπιστωτικές αγορές μέχρι σήμερα, η δε ανεργία των νέων στην ΕΕ ανέρχεται σήμερα σε σχεδόν 21%.

Oι προκλήσεις αυτές απαιτούν συντονισμένες δράσεις και καλό πολιτικό συντονισμό, έτσι ώστε να προσδιοριστούν οι δράσεις σε επίπεδο ΕΕ και στα κράτη μέλη. Η Επιτροπή θα στηρίξει τα κράτη μέλη στη χάραξη πολιτικών για τη στήριξη των ατόμων που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ανεργίας, για την καλύτερη ενθάρρυνση των νέων επιχειρηματιών και για την αντιμετώπιση των νομικών και διοικητικών εμποδίων στη μαθησιακή και εργασιακή κινητικότητα.

Ανεξάρτητες μελέτες δείχνουν ότι περισσότεροι από το 40% των εργοδοτών δίνουν σημασία στην πείρα που αποκτήθηκε από σπουδές και εργασία στο εξωτερικό, η οποία όχι μόνο επιτρέπει στους νέους να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους ικανότητες, αλλά και να αποκτήσουν άλλες δεξιότητες οι οποίες θεωρούνται πολύ σημαντικές. Η Επιτροπή έχει ήδη μακροχρόνια παράδοση στήριξης της κινητικότητας μέσω των υποτροφιών που χορηγεί από τα προγράμματα Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig και Marie Curie.

Η πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση» έχει ως στόχο να διευρύνει τις ευκαιρίες μαθησιακής κινητικότητας σε όλους τους νέους στην Ευρώπη έως το 2020. Η Επιτροπή θα δρομολογήσει σήμερα δημόσια διαβούλευση σχετικά με το μέλλον των προγραμμάτων της για την κινητικότητα για την περίοδο μετά το 2013 (βλ. http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_en.html).

Οι 10 σημαντικότερες δράσεις

Η στρατηγική της πρωτοβουλίας «Νεολαία σε κίνηση» περιλαμβάνει τις ακόλουθες επικεντρωμένες δράσεις:

·    Δρομολόγηση ενός ειδικού δικτυακού τόπου για τη «Νεολαία σε κίνηση», ο οποίος θα προσφέρει ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης στις πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες πραγματοποίησης σπουδών ή απόκτησης επαγγελματικής πείρας στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων συμβουλών σχετικά με τις υποτροφίες της ΕΕ και τα ατομικά δικαιώματα. Θα αξιοποιηθούν εν προκειμένω οι υπάρχουσες πρωτοβουλίες όπως η δικτυακή πύλη για τις ευκαιρίες μάθησης και κατάρτισης στην Ευρώπη (PLOTEUS).


·    Ένα πιλοτικό έργο «Η πρώτη σας θέση εργασίας μέσω του EURES» θα παρέχει συμβουλές, αναζήτηση εργασίας και οικονομική στήριξη στους νέους που αναζητούν εργασία και οι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν το εξωτερικό, καθώς και σε επιχειρήσεις –ιδίως μικρομεσαίες. Η διαχείριση του έργου θα γίνει από το EURES, το δίκτυο των ευρωπαϊκών δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, και οι σχετικές εργασίες θα αρχίσουν το 2011.

·    Ένας πίνακας αποτελεσμάτων για την κινητικότητα θα χρησιμοποιηθεί για τη συγκριτική ανάλυση και τη μέτρηση της προόδου όσον αφορά την εξάλειψη των νομικών και τεχνικών εμποδίων στη μαθησιακή κινητικότητα.

·    Η Επιτροπή εξετάζει, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τη δημιουργία μηχανισμού δανειοδότησης για τους σπουδαστές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να στηρίξει τους σπουδαστές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν σπουδές ή να λάβουν κατάρτιση στο εξωτερικό.

·    Θα δημοσιεύσει τα πορίσματα μελέτης για τη δοκιμή της εφικτότητας ενός  πολυδιάστατου παγκόσμιου συστήματος κατάταξης των πανεπιστημίων, έτσι ώστε να παρέχεται μια εικόνα των επιδόσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πληρέστερη και πιο ρεαλιστική από τις υπάρχουσες κατατάξεις.

·    Επίσης σχεδιάζει να αναπτύξει μια κάρτα νέων σε κίνηση, η οποία θα παρέχει οφέλη και εκπτώσεις για τους νέους.

·    Ένα νέο σύστημα παρακολούθησης κενών θέσεων εργασίας θα παράσχει σύστημα πληροφοριών σχετικά με τη ζήτηση στην αγορά εργασίας ολόκληρης της Ευρώπης για όσους αναζητούν εργασία και για τους συμβούλους απασχόλησης. Η δρομολόγηση προβλέπεται για αργότερα μέσα στο τρέχον έτος.

·    Ο νέος Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Μικροχρηματοδοτήσεων της Επιτροπής θα παράσχειχρηματοοικονομική στήριξη για να βοηθήσει τους νέους επιχειρηματίες να ιδρύσουν ή να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους.

·    Θα ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να καθιερώσουν μια εγγύηση για τη νεολαία, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι νέοι θα έχουν κάποια απασχόληση, κατάρτιση ή επαγγελματική πείρα μέσα σε τέσσερεις μήνες αφότου θα αποχωρήσουν από το σχολείο.

·    Η Επιτροπή θα προτείνει ένα ευρωπαϊκό διαβατήριο δεξιοτήτων βασιζόμενο στο Europass (διαδικτυακό ευρωπαϊκό βιογραφικό σημείωμα), το οποίο θα επιτρέπει την καταγραφή των δεξιοτήτων με διαφανή και συγκρίσιμο τρόπο. Δρομολόγηση: φθινόπωρο του 2011.

Διαδικτυακή συζήτηση

Την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου η επίτροπος κα Ανδρούλλα Βασιλείου θα λάβει μέρος σε διαδικτυακή συζήτηση σχετικά με τη «Νεολαία σε κίνηση» από τις 15:00 έως τις 16:00. Οι ερωτήσεις μπορούν να σταλούν εκ των προτέρων ή κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής συζήτησης, σε οποιαδήποτε γλώσσα της ΕΕ, στην ακόλουθη διεύθυνση: EAC-YOM@ec.europa.eu.

Η διαδικτυακή συζήτηση θα μεταδοθεί ζωντανά στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://webcast.ec.europa.eu


Η πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση» θα προωθηθεί μέσω μιας πανευρωπαϊκής ενημερωτικής εκστρατείας. Ειδικές εναρκτήριες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, στις 8-9 Οκτωβρίου, και στο Μπορντό της Γαλλίας, στις 14- 16 Οκτωβρίου.

Περισσότερες πληροφορίες

Δικτυακός τόπος για τη «Νεολαία σε κίνηση»:

http://europa.eu/youthonthemove

Βιντεοσυνέντευξη των επιτρόπων κας Βασιλείου και κ. Andor:

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=17479&src=1

Ανακοίνωση «Νεολαία σε κίνηση»:

http://ec.europa.eu/education/yom/com_en.pdf

Νεολαία σε κίνηση: Περίληψη για τους πολίτες:

http://ec.europa.eu/education/yom/cs_en.pdf

Πρόταση σύστασης του Συμβουλίου για τη μαθησιακή κινητικότητα:

http://ec.europa.eu/education/yom/rec_en.pdf

Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής: Αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης του 2009 σχετικά με τη μαθησιακή κινητικότητα:

http://ec.europa.eu/education/yom/wpconsult_en.pdf

Βλ. επίσης MEMO/10/408.


Side Bar