Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1124

V Bruselu dne 15. září 2010

Mládež v pohybu - posílení podpory pro mladé lidi v Evropě

Pět milionů mladých Evropanů hledá práci, ale mnoho z nich nevyužije nabízejících se příležitostí, neboť jim chybí patřičná kvalifikace a zkušenosti. Evropská komise dnes zahajuje akci Mládež v pohybu, novou stěžejní iniciativu s cílem pomoci těmto mladým lidem získat znalosti, dovednosti a zkušenosti, které potřebují k tomu, aby si našli první zaměstnání. V rámci této iniciativy tvořící součást nové strategie EU Evropa 2020 se navrhuje 28 klíčových opatření, jejichž cílem je zajistit, aby vzdělávání a odborná příprava odpovídaly potřebám mladých lidí, a povzbudit více těchto lidí k tomu, aby využívali  grantů EU na studium nebo odbornou přípravu v jiné zemi. Tím se posílí zaměstnatelnost mladých lidí a zlepší se jejich přístup na trh práce.

Androulla Vassiliou, evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež, uvedla: „Opatření, která dnes představujeme, jsou zaměřena na zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy v Evropě tak, aby naši mladí lidé byli dostatečně připraveni na požadavky současného trhu práce. Chceme snížit počet osob, které předčasně ukončí školní docházku, a zvýšit podíl mladých lidí v terciárním vzdělávání, aby tito lidé mohli maximálně naplnit svůj potenciál. EU potřebuje ke svému budoucímu rozkvětu ještě více mladých lidí, kteří budou vysoce kvalifikovaní, vzdělaní a novátorští.“

László Andor, evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začlenění, uvedl: „Hledání práce se stává hlavním předmětem obav a starostí pro miliony mladých Evropanů. Iniciativa Mládež v pohybu bude znamenat nový impuls na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni s cílem zlepšit podporu pro mladé lidi, aby si mohli najít práci, vydělat si na živobytí a uskutečňovat své plány.“

Je načase jednat…

V současné době příliš mnoho mladých lidí ukončuje předčasně školní docházku a příliš málo jich zahájí vysokoškolského vzdělávání. To ohrožuje budoucí kvalifikační základnu  Evropy.


Iniciativa Mládež v pohybu poslouží jako nástroj pro dosažení hlavních cílů strategie Evropa 2020, které usilují o to, aby se do roku 2020 snížil podíl osob, které předčasně ukončí školní docházku, z 15 % na 10 % a zvýšil podíl mladých lidí s vysokoškolským nebo ekvivalentním vzděláním z 31 % na alespoň 40 %. Opatření v rámci iniciativy Mládež v pohybu rovněž pomohou členským státům dosáhnout hlavního cíle EU, 75% zaměstnanosti v příštích deseti letech, tím, že pomohou zajistit, aby si mladí lidé osvojili potřebné dovednosti pro zaměstnání zítřka. Studie Komise ukazují, že 35 % nových pracovních míst bude do roku 2020 vyžadovat vysokou kvalifikaci a že 50 % bude vyžadovat kvalifikaci střední.

Přístup na trh práce se pro mladé Evropany ztížil v důsledku hospodářské a finanční krize. Počet mladých lidí, kteří hledají práci, vzrostl od počátku finančních otřesů ze 4 na 5 milionů a nezaměstnanost mladých v EU dosahuje nyní téměř 21 %. 

Tyto úkoly vyžadují společný postup a rozhodnou koordinaci politik s cílem určit opatření na úrovni EU a členských států. Komise bude podporovat členské státy ve vytváření politik zaměřených na podporu těch, u nichž je riziko nezaměstnanosti nejvyšší, podporu mladých podnikatelů a řešení právních a administrativních překážek vzdělávání a pracovní mobility. 

Nezávislé studie ukazují, že více než 40 % zaměstnavatelů klade velký důraz na zkušenosti získané při studiu a práci v zahraničí, které umožňují mladým lidem nejen zlepšit jazykové schopnosti, ale také získat další vysoce ceněné dovednosti. Komise má již dlouhou tradici podpory mobility prostřednictvím grantů, které poskytuje na bázi programů Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig a Marie Curie

Iniciativa Mládež v pohybu má za cíl do roku 2020 rozšířit možnosti mobility ve vzdělávání pro všechny mladé lidi v Evropě. Komise dnes zahájila veřejnou konzultaci o budoucnosti svých programů mobility pro období po roce 2013 (viz http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_en.htm l).

Deset nejdůležitějších opatření

Strategie Mládež v pohybu zahrnuje následující cílené kroky:

·    Zřízení webové stránky věnované strategii Mládež v pohybu, která bude sloužit jako základní přístupový bod k informacím o možnostech studia nebo pracovní zkušenosti v zahraničí, včetně rad a doporučení ohledně grantů EU a individuálních práv. Tato webová stránka bude navazovat na stávající iniciativy, jako je portál o vzdělávacích příležitostech v celoevropském prostoru (PLOTEUS).

·     Pilotní projekt „první zaměstnání v rámci sítě EURES“ poskytne rady, pomoc při hledání práce a finanční podporu mladým uchazečům o zaměstnání, kteří chtějí pracovat v zahraničí, a společnostem - zejména malým a středním podnikům. Projekt bude řízen prostřednictvím programu EURES, sítě evropských veřejných služeb zaměstnanosti, a činnost zahájí v roce 2011.

·    Přehled výsledků v oblasti mobility bude zaznamenávat a měřit pokrok při odstraňování právních a technických překážek mobility ve vzdělávání.

·    Komise ve spolupráci s Evropskou investiční bankou přezkoumává možnost vytvoření evropského programu půjček, který poskytne evropským studentům podporu při studiu nebo odborné přípravě v zahraničí.


·    Zveřejní závěry studie prověřující proveditelnost globálního multidimenzionálního systému univerzitního hodnocení, aby se dosáhlo ucelenějšího a realistického obrázku o vysokoškolských výsledcích, než jaký poskytuje stávající hodnocení.

·    Rovněž plánuje vytvoření karty Mládeže v pohybu, která mladým lidem poskytne výhody a slevy. 

·    Nový evropský vyhledávač volných pracovních míst poskytne uchazečům o práci a jejich poradcům zpravodajský systém mapující poptávku na trhu práce po celé Evropě. Spuštění vyhledávače se plánuje na druhou polovinu tohoto roku.

·    Nový evropský nástroj mikrofinancování Progress, který řídí Komise, poskytne finanční podporu mladým podnikatelům, aby se mohli prosadit na trhu nebo rozvinout své podniky.

·    Podpoří členské státy v zavádění záruk pro mladé, které zajistí, že všichni mladí lidé najdou do čtyř měsíců po ukončení školní docházky pracovní místo, místo v programu odborné přípravy nebo pracovní zkušenost.

·    Komise navrhne evropský pas dovedností vycházející z Europassu (evropský životopis online), aby mohly být dovednosti transparentně a srovnatelně registrovány. Zahájení: podzim 2011.

Internetová diskuze

Komisařka Androulla Vassiliou se v pátek 17. září od 15 do 16 hodin zúčastní internetové diskuze o iniciativě Mládež v pohybu. Otázky v jakémkoli jazyce EU lze zasílat předem či během internetové diskuse na adresu: EAC-YOM@ec.europa.eu.

Internetová diskuse bude přenášena živě na:

http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/index.html

Iniciativa Mládež v pohybu bude propagována v rámci celoevropské informační kampaně. Zvláštní zahajovací akce proběhnou 8. až 9. října v Budapešti (Maďarsko) a 14. až 16. října v Bordeaux (Francie).

Více informací

Internetová stránka Mládeže v pohybu: http://europa.eu/youthonthemove

Video interview s komisaři Androullou Vassiliou a László Andorem:

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=17479&src=1

Sdělení o Mládeži v pohybu:

http://ec.europa.eu/education/yom/com_en.pdf

Mládež v pohybu: Shrnutí  pro veřejnost:

http://ec.europa.eu/education/yom/cs_en.pdf

Návrh doporučení Rady o mobilitě ve vzdělávání:

http://ec.europa.eu/education/yom/rec_en.pdf

Pracovní dokument útvarů Komise: Výsledky veřejné konzultace v roce 2009 o mobilitě ve vzdělávání:

http://ec.europa.eu/education/yom/wpconsult_en.pdf

See also MEMO/10/408.


Side Bar