Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1124

Брюксел, 15 септември 2010 г.

Младежта в движение — да направим повече за младите хора в Европа

Понастоящем пет милиона млади европейци търсят работа. Много от тях няма да съумеят да се възползват от появилите се възможности поради липса на подходяща квалификация или опит. Днес Европейската комисия обявява началото на нова водеща инициатива — „Младежта в движение“, която има за цел да помогне на тези млади хора да натрупат знанията, уменията и опита, от които се нуждаят, за да превърнат първата си работа в реалност. Като част от новата стратегия на ЕС „Европа 2020“, „Младежта в движение“ предлага 28 ключови действия, които трябва да съобразят образованието и обучението с потребностите на младите хора и да насърчат повечето от тях да се възползват от стипендиите на ЕС за образование или обучение в друга държава. Това ще увеличи шансовете на младите хора за намиране на работа и ще подобри достъпа им до пазара на труда.

Европейският комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта Андрула Василиу заяви: „С мерките, които представяме днес, ние целим да се подобри качеството на образованието и обучението в Европа, за да бъдат младите ни хора добре подготвени за днешния пазар на труда.Искаме да намалим броя на преждевременно напускащите училище и да увеличим броя на младите хора във висшето образование, за да могат да развият пълния си потенциал.ЕС се нуждае от значително повече висококвалифицирани, образовани и новаторски настроени млади хора, ако иска да процъфтява в бъдеще.“

Европейският комисар по заетостта, социалните въпроси и приобщаването Ласло Андор заяви: „Намирането на работа е онова, което най-много тревожи милиони млади европейци.Инициативата „Младежта в движение“ ще даде нов тласък на равнището на ЕС и на национално равнище за засилване на подкрепата за младите хора, така че те да могат да намират работа, да изкарват прехраната си и да реализират плановете си.“


Дойде време за действие

Понастоящем твърде много на брой млади хора напускат училище преждевременно и твърде малко влизат във висшите училища, което застрашава бъдещата база от умения в Европа.

Инициативата „Младежта в движение“ ще изиграе важна роля за постигането на ключовите цели на стратегията „Европа 2020“ за намаляване на дела на преждевременно напускащите училище от 15 на 10 % и повишаване на дела на младите хора с висше или равностойно на него образование от 31 на 40 % до 2020 г. Действията в рамките на инициативата „Младежта в движение“ ще помогнат на държавите-членки да постигнат друга голяма цел на ЕС за 75-процентна заетост през идните десет години, като допринесат за усвояването от младите хора на уменията, които ще се търсят на утрешния пазар на труда. Изследвания на Комисията сочат, че до 2020 г. 35 % от новите работни места ще изискват висока квалификация и 50 % — средна степен на квалифицираност.

Икономическата и финансовата криза направиха още по-трудно стъпването на младите европейци на пазара на труда. С началото на финансовата нестабилност броят на младите хора, търсещи работа, нарасна от 4 на 5 милиона, като нивото на младежката безработица в ЕС сега достигна почти 21 %.

Тези предизвикателства налагат предприемането на съгласувани действия и постигането на сериозна политическа координация с цел определяне на необходимите действия на равнището на ЕС и в държавите-членки. Комисията ще подпомогне държавите-членки в изготвянето на политики в подкрепа на лицата, които са най-застрашени от безработица, за по-активно насърчаване на младите предприемачи и за отстраняване на законовите и административните пречки пред мобилността с учебна цел и трудовата мобилност.

Независими изследвания показват, че повече от 40 % от работодателите отдават значение на опита, натрупан по време на учение или работа в чужбина, което не само дава възможност на младите хора да подобрят езиковите си умения, но и да натрупат други високо ценени умения. Комисията вече има дълга традиция в подкрепа на мобилността чрез стипендиите, които предоставя в рамките на програмите Еразъм, Леонардо да Винчи, Грюндвиг и Мария Кюри.

Чрез инициативата „Младежта в движение“ се цели създаване на повече възможности за мобилност с учебна цел за всички млади хора в Европа до 2020 г. Днес Комисията обявява началото на публична консултация относно бъдещето на нейните програми за мобилност за периода след 2013 г. (вж. http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_en.html).

10 приоритетни действия

Стратегията „Младежта в движение“ включва следните ключови цели:

·    Създаването на посветен на инициативата „Младежта в движение“ уебсайт, който ще представлява общ портал за достъп до информация относно възможностите за учение и натрупване на професионален опит в чужбина, в това число и съвети за стипендии на ЕС и индивидуални права на гражданите. Тази стъпка ще се основава на съществуващи вече инициативи като Порталът за възможностите за учене в европейското пространство (PLOTEUS).


·    Пилотен проект „Твоята първа работа с EURES“ ще предлага съвети, търсене на работа и финансова подкрепа на млади хора, търсещи работа, които искат да работят в чужбина, и на дружества — основно малки и средни предприятия. Този проект ще се управлява от EURES, мрежата на Европейските публични служби по заетостта, и ще заработи с пълен капацитет през 2011 г.

·    Индекс на мобилността, чрез който ще се съпоставя и измерва напредъкът по отстраняване на законовите и техническите спънки пред мобилността с учебна цел.  

·    Комисията разглежда в сътрудничество с Европейската инвестиционна банка възможността за създаване на европейски механизъм за предоставяне на студентски заеми в подкрепа на студенти, които желаят да прекарат период на образование или обучение в чужбина.

·    Ще се публикуват заключенията от проучване на целесъобразността на въвеждането на многоизмерна всеобхватна система за класиране на университетите, която да дава по-пълна и реалистична представа за постиженията във висшето образование, отколкото съществуващите класификации.

·    Планира се и изготвянето на карта „Младежта в движение“, която ще дава предимства и отстъпки за младите хора.

·    Нов европейски монитор на свободните работни места ще предложи на търсещите работа и на съветниците по заетостта информационна система за търсенето, наблюдавано на пазара на труда в цяла Европа. Предвидено е този проект да стартира по-късно тази година.

·    Новият европейски механизъм за микрофинансиране Progress на Комисията ще предоставя финансова помощ на младите предприемачи, за да могат те да създадат или развият своя бизнес.

·    Държавите-членки ще се насърчават да въведат гаранция за младите хора, която да гарантира, че в рамките на четири месеца след напускане на училище всички млади хора ще могат да намерят работа, стаж или ще добият професионален опит.

·    Комисията ще предложи създаването на Европейски паспорт на уменията, на базата на Европас (европейската автобиография онлайн), който ще дава възможност уменията да се вписват по ясен и съпоставим начин. Начало: есента на 2011 г.

Интернет разговор

На 17 септември, петък, от 15,00 до 16,00 ч. комисар Андрула Василиу ще вземе участие в интернет разговор относно инициативата „Младежта в движение“. Въпросите могат да бъдат изпращани предварително или по време на интернет разговора, на всеки един език на ЕС, на следния адрес: EAC-YOM@ec.europa.eu.

Интернет разговорът ще бъде предаван на живо на следния адрес:

http://webcast.ec.europa.eu

Инициативата „Младежта в движение“ ще се популяризира в рамките на общоевропейска информационна кампания. Началото ще бъде дадено със специални събития, които ще се проведат в Будапеща, Унгария, на 8 и 9 октомври, и в Бордо, Франция, на 14-16 октомври.


За повече информация, вижте:

Уебсайт на инициативата „Младежта в движение“:

http://europa.eu/youthonthemove

Видео интервю с комисари Василиу и Андор:

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=17479&src=1

Съобщение „Младежта в движение“:

http://ec.europa.eu/education/yom/com_en.pdf

„Младежта в движение“: резюме за гражданите:

http://ec.europa.eu/education/yom/cs_en.pdf

Предложение за препоръка на Съвета относно мобилността с учебна цел:

http://ec.europa.eu/education/yom/rec_en.pdf

Работен документ на службите на Комисията: Резултати от проведената през 2009 г. публичната консултация относно мобилността с учебна цел:

http://ec.europa.eu/education/yom/wpconsult_en.pdf

Вж. също: MEMO/10/408.


Side Bar