Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1121

Bryssel den 14 september 2010

Ökat EU-stöd för biodlingssektorn

Kommissionen har idag godkänt de 27 medlemsstaternas nationella program för att förbättra produktionen och marknadsföringen av biodlingsprodukter för perioden 20112013. EU:s bidrag till finansieringen av programmen har ökat med nästan 25 % jämfört med tidigare period (2008–2010), från 26 till 32 miljoner euro per år.

Biodlingssektorns hälsa är en känslig fråga med tanke på den grundläggande roll som bina spelar för pollineringen. Sektorn har under flera år haft problem med en tidigare aldrig skådad dödlighet av bin. Detta försvårar inte bara biodlarnas ekonomiska situation utan är också ett hot mot den biologiska mångfalden. De nationella programmen är för närvarande det enda verktyg som är tillgängligt för att delvis uppväga förlusten av bin. Medlemsstaterna har varit nöjda med de fördelar som dessa program erbjuder och biodlarna värdesätter i stor utsträckning den positiva effekt som de åtgärder som finansieras i enlighet med de nationella programmen har på sektorn.

Med hänsyn till detta har kommissionen beslutat sig för att öka den totala årliga budget som anslås för medfinansieringen av de nationella programmen till 32 miljoner euro per år för 2011, 2012 och 2013, jämfört med den nivå av EU:s medfinansiering som var tillgänglig under perioden 20082010 (26 miljoner euro). Detta kommer att öka programmens effektivitet och demonstrera kommissionens förebyggande strategi mot att lösa problemen i en mycket känslig sektor.

Alla medlemsstater har delgivit kommissionen sina nationella biodlingsprogram. Programmen hänför sig till olika åtgärder: Bekämpning av varroakvalster, rationalisering vad gäller växling av betesområden, stöd för laboratorier, återinsättning av bikupor, tillämpade forskningsprogram och tekniskt bistånd. Alla 27 programmen kommer i fråga för medfinansiering.

I bilagan: Antal bikupor per medlemsstat och årlig finansiering för programmen (EU-bidrag och totalbelopp) per år.

Bakgrund

I förordningen om en samlad marknadsordning1 föreskrivs ekonomiskt stöd för biodlingssektorn. Varje medlemsstat har möjlighet att vart tredje år lägga fram ett nationellt biodlingsprogram för att förbättra villkoren för produktionen och marknadsföringen av biodlingsprodukter, inklusive en studie om sektorns struktur. För nästa period (2011–2013) har alla medlemsstater visat sitt intresse för dessa program.

MS. 

 

Bikupor

Finansiering av nationella program i euro

Antal

%

2011

2012

2013

Totalt: (MS+EU)

EU medfinansiering

Totalt: (MS+EU)

EU medfinansiering

Totalt: (MS+EU)

EU medfinansiering

BE

112 000

0,801

571 800

285 900

571 800

285 900

571 800

285.900

BG

617 420

4,415

3 773 392

1 675 424

3 827 078

1 670 033

3 663 463

1.662.376

CZ

497 946

3,561

2 500 000

1 250 000

2 575 758

1 287 879

2 632 576

1.316.288

DK

170 000

1,216

357 858

178 929

340 657

170 329

365 115

182.557

DE

711 913

5,091

3 022 300

1 511 150

3 022 300

1 511 150

3 022 300

1.511.150

EE

24 800

0,177

99 191

49 595

99 191

49 595

99 191

49.595

EL

1 502 239

10,742

5 600 000

2 800 000

5 600 000

2 800 000

5 600 000

2.800.000

ES

2 459 373

17,586

11 000 000

5 500 000

11 000 000

5 500 000

11 000 000

5.500.000

FR

1 338 650

9,572

5 500 000

2 750 000

5 500 000

2 750 000

5 500 000

2.750.000

IE

24 000

0,172

100 000

50 000

100 000

50 000

100 000

50.000

IT

1 127 836

8,065

7 728 265

3 060 484

7 820 761

3 050 635

7 866 258

3.036.648

CY

43 975

0,314

233 000

116 500

233 000

116 500

233 000

116.500

LV

64 133

0,459

270 192

135 096

270 192

135 096

270 192

135.096

LT

117 977

0,844

1 158 480

320 141

1 158 480

319 111

1 158 480

317.648

LU

8 171

0,058

45 600

22 173

45 600

22 101

45 600

22.000

HU

900 000

6,435

4 020 000

2 010 000

4 020 000

2 010 000

4 020 000

2.010.000

MT

2 722

0,019

13 974

6 987

13 974

6 987

13 974

6.987

NL

80 000

0,572

334 200

167 100

341 938

170 969

354 646

177.323

AT

367 583

2,628

1 500 000

750 000

1 500 000

750 000

1 500 000

750.000

PL

1 123 356

8,033

5 030 000

2 515 000

5 030 000

2 515 000

5 030 000

2.515.000

PT

562 557

4,023

2 517 000

1 258 500

2 517 000

1 258 500

2 517 000

1.258.500

RO

1 280 000

9,153

8 065 570

3 473 395

9 813 679

3 462 218

10 886 824

3.446.343

SI

142 751

1,021

889 500

387 368

889 500

386 121

889 500

384.351

SK

235 689

1,685

2 000 000

639 563

2 000 000

637 505

2 000 000

634.582

FI

46 000

0,329

200 686

100 343

200 826

100 413

201 191

100.596

SE

150 000

1,073

485 659

242 829

485 659

242 829

485 659

242.829

UK

274 000

1,959

1 790 738

743 523

1 790 738

741 131

1 790 738

737.733

TOTAL

13 985 091

100 %

68 807 404

32 000 001

70 768 130

32 000 001

71 817 505

32.000.001

1 :

Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 16 november 2007 – artiklarna 107 till 109


Side Bar