Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1121

V Bruseli 14. septembra 2010

Zvýšenie podpory zo strany EÚ v odvetví včelárstva

Komisia dnes schválila vnútroštátne programy 27 členských štátov zamerané na zlepšenie výroby včelárskych výrobkov a ich uvádzania na trh na obdobie 2011-2013. Príspevok EÚ na financovanie týchto programov sa zvýšil takmer o 25 % v porovnaní s predchádzajúcim obdobím (2008-2010) a to z 26 miliónov EUR na 32 miliónov EUR ročne.

Zdravý stav odvetvia včelárstva je chúlostivou otázkou vzhľadom na rozhodujúcu úlohu včiel pri opeľovaní. Za posledné roky musel tento sektor čeliť doteraz historicky najvyššieho úhynu včiel. Táto skutočnosť predstavuje nielen ťažkú hospodársku situáciu pre včelárov ale aj hrozbu pre biodiverzitu. Vnútroštátne programy sú v súčasnosti jediným dostupným nástrojom, ktorý poskytuje čiastočnú náhradu za stratu včiel. Členské štáty sú spokojné s prínosmi týchto programov a aj včelári všeobecne uznávajú pozitívny dosah opatrení financovaných v rámci vnútroštátnych programov na toto odvetvie.

Na základe týchto skutočností sa Komisia rozhodla zvýšiť celkový ročný rozpočet pridelený na spolufinancovanie vnútroštátnych programov z predchádzajúcich 26 miliónov EUR v období 2008 – 2010 na 32 miliónov EUR ročne na roky 2011, 2012 a 2013. Tým sa zvýši účinnosť programov a zároveň sa preukáže vôľa Komisie zaujať aktívny prístup pri riešení problémov tohto obzvlášť citlivého odvetvia.

Všetky členské štáty oznámili Komisii svoje vnútroštátne programy v odvetví včelárstva. Tieto programy sa týkajú rôznych opatrení: kontroly varoatózy, racionalizácie sezónneho presunu včelstiev, podpory laboratórií, obnovenia stavu včelstiev, programov aplikovaného výskumu a technickej pomoci. Všetkých 27 programov je oprávnených na spolufinancovanie.

V prílohe: Počet úľov na členský štát a ročné financovanie programov (príspevok EÚ a celková suma) ročne.

Kontext

Nariadením o jednotnej spoločnej organizácii trhov1 sa ustanovuje finančná podpora odvetvia včelárstva. S cieľom zlepšiť podmienky výroby včelárskych výrobkov a ich uvádzania na trh má každý členský štát možnosť predložiť každé tri roky vnútroštátny včelársky program vrátane štúdie o štruktúre odvetvia. Na ďalšie obdobie (2011 - 2013) prejavili záujem o tieto programy všetky členské štáty.

ČŠ

 

Včelstvá

Financovanie vnútroštátnych programov – v EUR

Počet

%

2011

2012

2013

Spolu: (ČŠ+EÚ)

Spolufinancovanie EÚ

Spolu: (ČŠ+EÚ)

Spolufinancovanie EÚ

Spolu: (ČŠ+EÚ)

Spolufinancovanie EÚ

BE

112.000

0,801

571 800

285 900

571 800

285 900

571 800

285.900

BG

617.420

4,415

3 773 392

1 675 424

3 827 078

1 670 033

3 663 463

1.662.376

CZ

497.946

3,561

2 500 000

1 250 000

2 575 758

1 287 879

2 632 576

1.316.288

DK

170 000

1,216

357 858

178 929

340 657

170 329

365 115

182.557

DE

711 913

5,091

3 022 300

1 511 150

3 022 300

1 511 150

3 022 300

1.511.150

EE

24 800

0,177

99 191

49 595

99 191

49 595

99 191

49.595

EL

1 502 239

10,742

5 600 000

2 800 000

5 600 000

2 800 000

5 600 000

2.800.000

ES

2 459 373

17,586

11 000 000

5 500 000

11 000 000

5 500 000

11 000 000

5.500.000

FR

1 338 650

9,572

5 500 000

2 750 000

5 500 000

2 750 000

5 500 000

2.750.000

IE

24 000

0,172

100 000

50 000

100 000

50 000

100 000

50.000

IT

1 127 836

8,065

7 728 265

3 060 484

7 820 761

3 050 635

7 866 258

3.036.648

CY

43 975

0,314

233 000

116 500

233 000

116 500

233 000

116.500

LV

64 133

0,459

270 192

135 096

270 192

135 096

270 192

135.096

LT

117 977

0,844

1 158 480

320 141

1 158 480

319 111

1 158 480

317.648

LU

8 171

0,058

45 600

22 173

45 600

22 101

45 600

22.000

HU

900 000

6,435

4 020 000

2 010 000

4 020 000

2 010 000

4 020 000

2.010.000

MT

2 722

0,019

13 974

6 987

13 974

6 987

13 974

6.987

NL

80 000

0,572

334 200

167 100

341 938

170 969

354 646

177.323

AT

367 583

2,628

1 500 000

750 000

1 500 000

750 000

1 500 000

750.000

PL

1 123 356

8,033

5 030 000

2 515 000

5 030 000

2 515 000

5 030 000

2.515.000

PT

562 557

4,023

2 517 000

1 258 500

2 517 000

1 258 500

2 517 000

1.258.500

RO

1 280 000

9,153

8 065 570

3 473 395

9 813 679

3 462 218

10 886 824

3.446.343

SI

142 751

1,021

889 500

387 368

889 500

386 121

889 500

384.351

SK

235 689

1,685

2 000 000

639 563

2 000 000

637 505

2 000 000

634.582

FI

46 000

0,329

200 686

100 343

200 826

100 413

201 191

100.596

SE

150 000

1,073

485 659

242 829

485 659

242 829

485 659

242.829

UK

274 000

1,959

1 790 738

743 523

1 790 738

741 131

1 790 738

737.733

SPOLU

13 985 091

100 %

68 807 404

32 000 001

70 768 130

32 000 001

71 817 505

32 000 001

1 :

Nariadenie Komisie (ES) č. 1234/2007 zo 16. novembra 2007 – články 107 a 109


Side Bar