Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1121

Briselē, 2010. gada 14. septembrī

Lielāks ES atbalsts biškopības nozarei

Komisija šodien apstiprināja 27 dalībvalstu nacionālās programmas biškopības produktu ražošanas un tirdzniecības uzlabošanai 2011.−2013. gadā. ES ieguldījums programmu līdzfinansēšanā salīdzinājumā ar iepriekšējo laikposmu (2008–2010) ir palielinājies par nepilniem 25 %, proti, 26 milj. eiro vietā atvēlēti 32 milj. eiro gadā.

Biškopības nozares veselīgums ir ļoti svarīgs jautājums, ņemot vērā bišu lielo nozīmi augu apputeksnēšanā. Vairākus gadus ir bijusi vērojama nepieredzēti augsta bišu mirstība. Tas ne tikai sarežģī biškopju ekonomisko stāvokli, bet arī apdraud bioloģisko daudzveidību. Nacionālās programmas patlaban ir vienīgais pieejamais instruments, lai daļēji kompensētu bišu zudumu. Dalībvalstis ir apmierinātas ar šo programmu nodrošinātajiem ieguvumiem, un arī paši biškopji atzinīgi vērtē saskaņā ar nacionālajām programmām finansēto pasākumu pozitīvo ietekmi uz nozari.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija ir nolēmusi palielināt kopējo gada budžetu nacionālo programmu līdzfinansēšanai 2011., 2012. un 2013. gadā līdz 32 milj. eiro gadā, kas ir vairāk salīdzinājumā ar ES līdzfinansējuma apjomu iepriekšējā laikposmā 2008.−2010. gadā (26 milj. eiro). Tādējādi tiks paaugstināta programmu efektivitāte un vienlaikus apliecināta Komisijas aktīvā pieeja paaugstināta riska nozares problēmu risināšanai.

Visas dalībvalstis ir iesniegušas Komisijai savas nacionālās biškopības programmas. Programmās paredzēti dažādi pasākumi — varrozes apkarošana, ceļojošās dravniecības racionalizācija, atbalsts laboratorijām, bišu skaita atjaunināšana stropos, lietišķās pētījumu programmas un tehniskais atbalsts. Visas 27 programmas ir tiesīgas saņemt līdzfinansējumu.

Pielikumā: bišu saimju skaits dalībvalstīs un katru gadu programmām atvēlētais finansējums (ES ieguldījums un kopējā summa).

Vispārīga informācija

Vienotajā TKO regulā1 ir paredzēts finansiāls atbalsts biškopības nozarei. Katrai dalībvalstij ir iespēja reizi trijos gados iesniegt nacionālo biškopības programmu, kurā iekļauts pētījums par nozares struktūru un kuras mērķis ir uzlabot biškopības produktu ražošanas un tirdzniecības apstākļus. Visas dalībvalstis ir izrādījušas interesi iesniegt šādas programmas nākamajam laikposmam (2011–2013).

Dalīb-valsts

 

Bišu saimes

Nacionālo programmu finansējums (eiro)

Skaits

%

2011

2012

2013

Kopā (valsts + ES)

ES līdzfinansējums

Kopā (valsts + ES)

ES līdzfinansējums

Kopā (valsts + ES)

ES līdzfinansējums

BE

112 000

0,801

571 800

285 900

571 800

285 900

571 800

285 900

BG

617 420

4,415

3 773 392

1 675 424

3 827 078

1 670 033

3 663 463

1 662 376

CZ

497 946

3,561

2 500 000

1 250 000

2 575 758

1 287 879

2 632 576

1 316 288

DK

170 000

1,216

357 858

178 929

340 657

170 329

365 115

182 557

DE

711 913

5,091

3 022 300

1 511 150

3 022 300

1 511 150

3 022 300

1 511 150

EE

24 800

0,177

99 191

49 595

99 191

49 595

99 191

49 595

EL

1 502 239

10,742

5 600 000

2 800 000

5 600 000

2 800 000

5 600 000

2 800 000

ES

2 459 373

17,586

11 000 000

5 500 000

11 000 000

5 500 000

11 000 000

5 500 000

FR

1 338 650

9,572

5 500 000

2 750 000

5 500 000

2 750 000

5 500 000

2 750 000

IE

24 000

0,172

100 000

50 000

100 000

50 000

100 000

50 000

IT

1 127 836

8,065

7 728 265

3 060 484

7 820 761

3 050 635

7 866 258

3 036 648

CY

43 975

0,314

233 000

116 500

233 000

116 500

233 000

116 500

LV

64 133

0,459

270 192

135 096

270 192

135 096

270 192

135 096

LT

117 977

0,844

1 158 480

320 141

1 158 480

319 111

1 158 480

317 648

LU

8 171

0,058

45 600

22 173

45 600

22 101

45 600

22 000

HU

900 000

6,435

4 020 000

2 010 000

4 020 000

2 010 000

4 020 000

2 010 000

MT

2 722

0,019

13 974

6 987

13 974

6 987

13 974

6 987

NL

80 000

0,572

334 200

167 100

341 938

170 969

354 646

177 323

AT

367 583

2,628

1 500 000

750 000

1 500 000

750 000

1 500 000

750 000

PL

1 123 356

8,033

5 030 000

2 515 000

5 030 000

2 515 000

5 030 000

2 515 000

PT

562 557

4,023

2 517 000

1 258 500

2 517 000

1 258 500

2 517 000

1 258 500

RO

1 280 000

9,153

8 065 570

3 473 395

9 813 679

3 462 218

10 886 824

3 446 343

SI

142 751

1,021

889 500

387 368

889 500

386 121

889 500

384 351

SK

235 689

1,685

2 000 000

639 563

2 000 000

637 505

2 000 000

634 582

FI

46 000

0,329

200 686

100 343

200 826

100 413

201 191

100 596

SE

150 000

1,073

485 659

242 829

485 659

242 829

485 659

242 829

UK

274 000

1,959

1 790 738

743 523

1 790 738

741 131

1 790 738

737 733

KOPĀ

13 985 091

100 %

68 807 404

32 000 001

70 768 130

32 000 001

71 817 505

32 000 001

1 :

Padomes 2007. gada 16. novembra Regula (EK) Nr. 1234/2007 – 107. līdz 109. pants.


Side Bar