Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1121

V Bruselu dne 14. září 2010

EU zvyšuje podporu pro včelařské odvětví

Evropská komise dnes schválila národní programy 27 členských států na období let 2011–2013, jejichž cílem je zlepšit produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh. Ve srovnání s předchozím obdobím (2008–2010) se příspěvek EU na financování těchto programů zvýšil téměř o 25 %, a to z 26 milionů EUR na 32 milionů EUR ročně.

Vzhledem k nezastupitelné úloze včel při opylování rostlin je dobrý stav včelařského odvětví citlivou otázkou. V posledních letech se odvětví potýkalo s nezvyklou úmrtností včel. Ta představuje pro včelaře ekonomické potíže, ale zároveň ohrožuje biologickou rozmanitost. Národní programy jsou dnes jediným nástrojem, kterým lze ztráty včel částečně kompenzovat. Členské státy jsou s výsledky těchto programů spokojeny a také samotní včelaři oceňují pozitivní vliv opatření financovaných z národních programů.

Proto se Komise rozhodla pro roky 2011, 2012 a 2013 zvýšit celkový roční rozpočet na spolufinancování národních programů na 32 milionů EUR ročně. V předcházejícím období (2008–2010) bylo na spolufinancování vyhrazeno ročně 26 milionů EUR. Díky tomuto navýšení prostředků, které je ukázkou proaktivního přístupu Komise k řešení problémů vysoce citlivého odvětví, se zvýší efektivnost programů.

Své včelařské programy oznámily Komisi všechny členské státy. Zaměřují se na různá opatření: tlumení varroázy, racionalizaci sezónních přesunů (tzv. kočování) včelstev, podporu laboratoří, obnovu včelstev, programy aplikovaného výzkumu a technickou pomoc. Všech 27 programů splňuje podmínky pro spolufinancování.

V příloze: Počet včelstev v jednotlivých členských státech a financování programů (příspěvek EU a celková částka) na příslušné roky.

Souvislosti

Jednotné nařízení o společné organizaci trhů1 umožňuje finanční podporu pro včelařské odvětví. Členské státy mohou každé tři roky předkládat své včelařské programy, které mají zlepšit podmínky produkce včelařských produktů a jejich uvádění na trh. Součástí programu je i studie o struktuře odvětví. Pro nadcházející období (2011–2013) vyjádřily o tyto programy zájem všechny členské státy.

Členský stát

 

Včelstva

Financování národních programů (v EUR)

Počet

%

2011

2012

2013

Celkem
(členský stát + EU)

Spolufinancování ze strany EU

Celkem
(členský stát + EU)

Spolufinancování ze strany EU

Celkem
(členský stát + EU)

Spolufinancování ze strany EU

BE

112 000

0,801

571 800

285 900

571 800

285 900

571 800

285 900

BG

617 420

4,415

3 773 392

1 675 424

3 827 078

1 670 033

3 663 463

1 662 376

CZ

497 946

3,561

2 500 000

1 250 000

2 575 758

1 287 879

2 632 576

1 316 288

DK

170 000

1,216

357 858

178 929

340 657

170 329

365 115

182 557

DE

711 913

5,091

3 022 300

1 511 150

3 022 300

1 511 150

3 022 300

1 511 150

EE

24 800

0,177

99 191

49 595

99 191

49 595

99 191

49 595

EL

1 502 239

10,742

5 600 000

2 800 000

5 600 000

2 800 000

5 600 000

2 800 000

ES

2 459 373

17,586

11 000 000

5 500 000

11 000 000

5 500 000

11 000 000

5 500 000

FR

1 338 650

9,572

5 500 000

2 750 000

5 500 000

2 750 000

5 500 000

2 750 000

IE

24 000

0,172

100 000

50 000

100 000

50 000

100 000

50 000

IT

1 127 836

8,065

7 728 265

3 060 484

7 820 761

3 050 635

7 866 258

3 036 648

CY

43 975

0,314

233 000

116 500

233 000

116 500

233 000

116 500

LV

64 133

0,459

270 192

135 096

270 192

135 096

270 192

135 096

LT

117 977

0,844

1 158 480

320 141

1 158 480

319 111

1 158 480

317 648

LU

8 171

0,058

45 600

22 173

45 600

22 101

45 600

22 000

HU

900 000

6,435

4 020 000

2 010 000

4 020 000

2 010 000

4 020 000

2 010 000

MT

2 722

0,019

13 974

6 987

13 974

6 987

13 974

6 987

NL

80 000

0,572

334 200

167 100

341 938

170 969

354 646

177 323

AT

367 583

2,628

1 500 000

750 000

1 500 000

750 000

1 500 000

750 000

PL

1 123 356

8,033

5 030 000

2 515 000

5 030 000

2 515 000

5 030 000

2 515 000

PT

562 557

4,023

2 517 000

1 258 500

2 517 000

1 258 500

2 517 000

1 258 500

RO

1 280 000

9,153

8 065 570

3 473 395

9 813 679

3 462 218

10 886 824

3 446 343

SI

142 751

1,021

889 500

387 368

889 500

386 121

889 500

384 351

SK

235 689

1,685

2 000 000

639 563

2 000 000

637 505

2 000 000

634 582

FI

46 000

0,329

200 686

100 343

200 826

100 413

201 191

100 596

SE

150 000

1,073

485 659

242 829

485 659

242 829

485 659

242 829

UK

274 000

1,959

1 790 738

743 523

1 790 738

741 131

1 790 738

737 733

CELKEM

13 985 091

100%

68 807 404

32 000 001

70 768 130

32 000 001

71 817 505

32 000 001

1 :

Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 16. listopadu 2007 – články 107 až 109.


Side Bar