Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1121

Брюксел, 14 септември 2010 г.

Увеличение на помощта от ЕС за пчеларския сектор

Европейската комисия одобри днес националните програми на 27-те държави-членки за подобряване на производството и търговската реализация на пчелни продукти през периода 2011—2013 г. В сравнение с предходния период (2008—2010 г.), приносът на ЕС за финансиране на програмите нараства с близо 25 % — от 26 млн. на 32 млн. евро годишно.

Доброто състояние на пчеларския сектор е от голямо значение, като се има предвид съществената роля на пчелите за опрашването на растенията. В продължение на вече няколко години секторът е изправен пред безпрецедентна смъртност на пчелите. Това не само влошава стопанското положение на пчеларите, но представлява и заплаха за биоразнообразието. Националните програми са понастоящем единственият наличен инструмент за частично компенсиране на загубата на пчели. Държавите-членки потвърдиха ползите от тези програми, а положителният ефект за пчеларския сектор от мерките, финансирани по националните програми, е масово признат и от пчеларите.

При така съществуващата обстановка, Европейската комисия реши да увеличи общия годишен бюджет, предназначен за съфинансиране на националните програми, на 32 млн. евро годишно за 2011, 2012 и 2013 г., като за сравнение съответният годишен бюджет през периода 2008—2010 г. възлизаше на 26 млн. евро. Това ще подобри ефективността на програмите и ще е проява на проактивния подход на Европейската комисия за решаване на проблемите на този така уязвим сектор.

Всички държави-членки представиха на Европейската комисия своите национални програми в областта на пчеларството. Програмите са свързани с различни мерки: борба с вароатозата, рационализиране на пчелната паша, подпомагане на лаборатории, подновяване на пчелните семейства в пчелините, приложни научно-изследователски програми и техническа помощ. Всички 27 програми отговарят на условията за съфинансиране.

В приложението са посочени: броят на пчелните семейства в отделните държави-членки и годишното финансиране на програмите (от страна на ЕС и като общи суми).

Обща информация

Регламентът за единна организация на селскостопанските пазари1 предвижда предоставянето на финансова помощ на пчеларството. Всяка държава-членка има възможност на всеки три години да представи национална програма по пчеларство, с цел подобряване на производството и търговската реализация на пчелните продукти, включваща и проучване на структурата на пчеларския сектор. Интерес за представяне на такива програми за следващия тригодишен период (2011—2013 г.) бе проявен от всички държави-членки.

Държави-членки

 

Пчелни семейства

Финансиране на националните програми, в евро

Брой

%

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Общо: (ДЧ+ЕС)

Съфинансиране от ЕС

Общо: (ДЧ+ЕС)

Съфинансиране от ЕС

Общо: (ДЧ+ЕС)

Съфинансиране от ЕС

BE

112 000

0,801

571 800

285 900

571 800

285 900

571 800

285 900

BG

617 420

4,415

3 773 392

1 675 424

3 827 078

1 670 033

3 663 463

1 662 376

CZ

497 946

3,561

2 500 000

1 250 000

2 575 758

1 287 879

2 632 576

1 316 288

DK

170 000

1,216

357 858

178 929

340 657

170 329

365 115

182 557

DE

711 913

5,091

3 022 300

1 511 150

3 022 300

1 511 150

3 022 300

1 511 150

EE

24 800

0,177

99 191

49 595

99 191

49 595

99 191

49 595

EL

1 502 239

10,742

5 600 000

2 800 000

5 600 000

2 800 000

5 600 000

2 800 000

ES

2 459 373

17,586

11 000 000

5 500 000

11 000 000

5 500 000

11 000 000

5 500 000

FR

1 338 650

9,572

5 500 000

2 750 000

5 500 000

2 750 000

5 500 000

2 750 000

IE

24 000

0,172

100 000

50 000

100 000

50 000

100 000

50 000

IT

1 127 836

8,065

7 728 265

3 060 484

7 820 761

3 050 635

7 866 258

3 036 648

CY

43 975

0,314

233 000

116 500

233 000

116 500

233 000

116 500

LV

64 133

0,459

270 192

135 096

270 192

135 096

270 192

135 096

LT

117 977

0,844

1 158 480

320 141

1 158 480

319 111

1 158 480

317 648

LU

8 171

0,058

45 600

22 173

45 600

22 101

45 600

22 000

HU

900 000

6,435

4 020 000

2 010 000

4 020 000

2 010 000

4 020 000

2 010 000

MT

2 722

0,019

13 974

6 987

13 974

6 987

13 974

6 987

NL

80 000

0,572

334 200

167 100

341 938

170 969

354 646

177 323

AT

367 583

2,628

1 500 000

750 000

1 500 000

750 000

1 500 000

750 000

PL

1 123 356

8,033

5 030 000

2 515 000

5 030 000

2 515 000

5 030 000

2 515 000

PT

562 557

4,023

2 517 000

1 258 500

2 517 000

1 258 500

2 517 000

1 258 500

RO

1 280 000

9,153

8 065 570

3 473 395

9 813 679

3 462 218

10 886 824

3 446 343

SI

142 751

1,021

889 500

387 368

889 500

386 121

889 500

384 351

SK

235 689

1,685

2 000 000

639 563

2 000 000

637 505

2 000 000

634 582

FI

46 000

0,329

200 686

100 343

200 826

100 413

201 191

100 596

SE

150 000

1,073

485 659

242 829

485 659

242 829

485 659

242 829

UK

274 000

1,959

1 790 738

743 523

1 790 738

741 131

1 790 738

737 733

ВСИЧКО

13 985 091

100%

68 807 404

32 000 001

70 768 130

32 000 001

71 817 505

32 000 001

1 :

Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 16 ноември 2007 г. (членове от 107 до 109)


Side Bar