Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1119

Bryssel den 14 september 2010

Den digitala agendan: EU:s griddprojekt frigör processorkraften i 200 000 datorer för europeiska forskare

Forskare i EU får ständig tillgång till den sammanlagda processorkraften i över 200 000 datorer i drygt 30 europeiska länder tack vare den europeiska griddinfrastrukturen (EGI), ett projekt finansierat av EU-kommissionen som lanseras i dag. Under fyra år bidrar kommissionen med 25 miljoner euro till projektet EGI-InSPIRE som syftar till att koppla samman processorkraften hos datorer i viloläge och därigenom förse forskare med den processorkraft de behöver för att åtgärda komplexa problem inom miljö, energi och hälsa. EGI är den största gemensamma griddinfrastrukturen för e-vetenskap någonsin, och den kommer att hjälpa forskargrupper på olika platser att samarbeta som om de vore i samma laboratorium. Att stärka forskningsinfrastrukturer såsom EGI är en del av den digitala agendan för Europa, kommissionens strategi för att maximera informationsteknikens sociala och ekonomiska potential (se IP/10/581, MEMO/10/199 och MEMO/10/200).

Neelie Kroes, EU-kommissionens viceordförande för den digitala agendan, säger: ”Europeiska forskares tillgång till större datorkapacitet kommer att hjälpa dem att ta itu med forskningens stora utmaningar inom områden som klimatförändring och hälsovård. Den europeiska griddinfrastrukturen kommer att stärka Europas ställning inom forskning, ge våra forskare det stöd de behöver och samtidigt spara energi och sänka kostnaderna.”

Den massiva processorkraft som krävs för forskning inom områden som klimatförändring och hälsa kan antingen komma från Prace-initiativets (Partnership for Advanced Computing in Europe, se IP/10/706) stora ”superdatorer”, eller från processorkraften hos tusentals stationära datorer i viloläge som kopplas samman via höghastighetsnät.

I genomsnitt är en stationär dator i viloläge 60–85 % av tiden. I EGI och liknande nät distribueras datorprocesser med stora datamängder mellan tusentals enskilda datorers processorkraft, och datorernas vilande processorcykler används på ett produktivt sätt. Genom EGI-InSPIRE får europeiska forskare tillgång till den sammanlagda processorkraften hos 200 000 stationära datorer i över 300 datacenter världen över. Kommissionen bidrar med 25 av de 73 miljoner euro som projektet kostar under fyra år. Övrig finansiering kommer från nationella källor, exempelvis nationella griddinitiativ (NGI).

Föregångaren till EGI, Enabling Grid for eScience, fick över 100 miljoner euro från EU under åtta års tid. Projektet används i dag av 13 000 forskare, till exempel fysikerna vid partikelacceleratorn LHC i Schweiz som studerar de minsta kända partiklarna, och biologer och andra forskare som utvecklar nya läkemedel mot sjukdomar som svininfluensa och malaria.

Om olika forskargrupper kan använda befintliga datorers processorkraft kan det också leda till stora kostnads- och energibesparingar. Under de närmaste åren förväntas Europa investera över 2 miljarder i nya IKT-forskningsinfrastrukturer för naturvetenskap och teknik, energi, miljövetenskap, biologi och medicin, samhällsvetenskap och humaniora samt material och analysutrustning. Stora besparingar kan göras om forskare vid dessa anläggningar använder den processorkraft som är tillgänglig via EGI i stället för att skaffa egna alternativa nät eller superdatorer. EGI kan också användas för att testa olika molnbaserade tekniker och tjänster.

Bakgrund

EGI kommer att samordnas av den Amsterdambaserade organisationen EGI.eu, som inrättades i februari 2010 för att förvalta och driva den europeiska griddinfrastrukturen. Tillsammans kommer EGI.eu och företrädare för nationella griddinitiativ att driva och utveckla EGI-infrastrukturen för att säkerställa att den är tillgänglig på lång sikt.

Närmare upplysningar om EGI finns på

www.egi.eu

Mer info om e-infrastrukturer finns på

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/e-infrastructure/home_en.html


Side Bar