Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1119

V Bruseli 14. septembra 2010

Digitálna agenda: Projekt gridu EÚ sprístupňuje európskym výskumníkom výpočtový výkon 200 000 stolných počítačov

Vďaka projektu Európska gridová infraštruktúra (EGI) financovanému Európskou komisiou, ktorý bol dnes spustený, získajú výskumní pracovníci EÚ udržateľný a nepretržitý prístup ku kombinovanému výpočtovému výkonu vyše 200 000 stolných počítačov vo viac ako 30 krajinách Európy. Komisia prispeje počas štyroch rokov sumou 25 miliónov EUR na projekt EGI-InSPIRE, ktorým sa spojí výpočtová kapacita stolných počítačov v čase ich nevyužívania, čím sa výskumníkom poskytne výpočtový výkon potrebný na riešenie zložitých problémov v oblasti životného prostredia, energetiky alebo zdravotníctva. EGI, najväčšia spolupracujúca gridová infraštruktúra, aká bola kedy v rámci e-Science vytvorená, umožní výskumným tímom v rôznych zemepisných oblastiach pracovať na probléme, akoby boli v tom istom laboratóriu. Posilňovanie výskumných infraštruktúr, ako je EGI, tvorí súčasť Digitálnej agendy pre Európu, stratégie Európskej komisie na maximálne využitie sociálneho a ekonomického potenciálu informačných a komunikačných technológií (pozri IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200).

Neelie Kroesová, podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedná za digitálnu agendu, uviedla: „Prístup európskych výskumných pracovníkov k väčšiemu výpočtovému výkonu im pomôže riešiť významné výskumné úlohy v oblastiach, ako sú zmena klímy a starostlivosť o zdravie. Európska gridová infraštruktúra pomôže posilniť pozíciu Európy vo výskume a poskytne našim vedcom potrebnú podporu, pričom sa ušetrí energia a znížia náklady.“

Masívna výpočtová kapacita potrebná vo výskume v oblastiach ako zmena klímy a zdravotníctvo sa dá získať buď pomocou veľkých „superpočítačov“, ktoré poskytuje iniciatíva PRACE (Partnerstvo pre vyspelú výpočtovú techniku v Európe, pozri IP/10/706), alebo využitím výpočtovej kapacity tisícov inak nevyužívaných stolných počítačov pospájaných vysokorýchlostnými komunikačnými sieťami.

Stolný počítač zostáva v priemere 60 – 85 % času nevyužívaný. Siete ako EGI rozdeľujú výpočtové úlohy obsahujúce veľké množstvá údajov medzi výpočtové kapacity mnohých tisícov oddelených stolných počítačov, a menia tak nevyužívané procesorové cykly na produktívne využívané. EGI-InSPIRE poskytne európskym výskumným pracovníkom prístup k súhrnnej výpočtovej sile 200 000 stolných počítačov nachádzajúcich sa vo viac ako 300 centrách na celom svete. Príspevok Komisie na projekt v hodnote 73 miliónov EUR bude v priebehu štyroch rokov predstavovať 25 miliónov EUR. Ďalšie financie sa poskytnú z vnútroštátnych zdrojov, ako sú napríklad národné gridové iniciatívy (NGI).

Predchodca EGI, projekt EGEE (Enabling Grid for eScience) počas 8 rokov získal od EÚ viac ako 100 miliónov EUR. Dnes ho využíva 13 000 výskumných pracovníkov a pomáha napríklad fyzikom vo veľkom hadrónovom urýchľovači vo Švajčiarsku študovať najmenšie známe častice a biológom a iným vedcom vyvíjať nové lieky na choroby ako vtáčia chrípka a malária.

Ak sa umožní, aby rôzne výskumné komunity využívali výpočtovú kapacitu existujúcich počítačov, mohli by sa dosiahnuť aj nemalé úspory na nákladoch a energii. Očakáva sa, že počas niekoľkých nasledujúcich rokov Európa investuje viac než 2 miliardy eur do nových výskumných infraštruktúr IKT pre fyzikálne vedy a technické inžinierstvo, energetiku, environmentálne vedy, biologické a lekárske vedy, sociálne a humanitné vedy, ako aj materiálne a analytické zariadenia. Ak výskumní pracovníci v týchto zariadeniach začnú využívať výpočtovú silu dostupnú prostredníctvom EGI a nebudú budovať svoje vlastné alternatívne siete alebo využívať superpočítače, bude možné dosiahnuť významné úspory. EGI sa dá využiť aj na testovanie rôznych technológií a služieb založených na tzv. „internetovom oblaku počítačov“ (cloud computing).

Kontext

Koordinátorom EGI bude organizácia EGI.eu so sídlom v Amsterdame, založená vo februári 2010 s cieľom spravovať a prevádzkovať celoeurópsku gridovú infraštruktúru. EGI.eu spolu so zástupcami národných gridových iniciatív bude prevádzkovať a ďalej rozvíjať infraštruktúry EGI s cieľom zaručiť ich dlhodobú dostupnosť.

Ďalšie podrobnosti o EGI nájdete na:

www.egi.eu

Viac o e-infraštruktúrach nájdete na:

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/e-infrastructure/home_en.html


Side Bar