Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1117

Brüssel, 13. september 2010

„Merealased teadmised 2020” pakub paremaid teadmisi meredest ja ookeanidest konkurentsivõime ja majanduskasvu edendamiseks

Euroopa merenduse ja kalanduse volinik Maria Damanaki avalikustas täna komisjoni ettepaneku „Merealased teadmised 2020”, millega püütakse parandada Euroopa teadmisi selles valdkonnas. Eelkõige püütakse kolmeosalise lähenemisviisiga parandada meie teadmisi Euroopa meredest ja ookeanidest, teha mereandmete kasutamine lihtsamaks ja vähem kulukaks ning suurendada konkurentsi mereandmete kasutajate vahel.

Volinik Damanaki sõnul on ettepanek kasulik ja hästi ajastatud. „„Merealased teadmised 2020” on otsene vastus mereandmete kasutajate üleskutsele, millega nad palusid ELil suurendada jõupingutusi selles valdkonnas. Seepärast oleme esitanud kõikehõlmava ettepaneku, millel on kolm peamist eesmärki. Esiteks, kõrvaldades kitsaskohad ja vähendades mereandmete kasutajate tegevuskulusid, saame aidata eraettevõtjatel konkureerida maailmamajanduses ning olla jätkusuutlikud. Samuti saame parandada avaliku sektori otsuste tegemise kvaliteeti kõigil tasanditel ning tõhustada merealaseid teadusuuringuid. Teiseks, võimaldades laialdasema juurdepääsu kontrollitud kvaliteediga, kiiresti kättesaadavatele ühtsetele mereandmetele suurendame konkurentsi ja innovatsiooni mereandmete kasutajate seas. Ning kolmandaks, vähendades ebakindlust merede ja ookeanidega seotud teadmistes, loome tugevama aluse tulevaste muutuste juhtimiseks. Sellega anname ettevõtjatele ja riigiasutustele vahendid Euroopa 2020-strateegia oluliste eesmärkide saavutamiseks.”

Mered ja ookeanid katavad kaks kolmandikku meie planeedist. Neid mõjutavad üha enam kalapüügi intensiivsus, rannikualade arendamine, laevandus ja avamereenergeetika infrastruktuur ning samuti kasvuhoonegaaside suurenev sisaldus atmosfääris. Sellised inimtegevusest tulenevad muutused ei arvesta merekeskkonna looduslikke rütme ja tsükleid. Kuna ookeanihoovused on peamine tegur, mis määravad Euroopa aastaaegade kliima, on muutuste mõju lisaks rannikualadele tuntav ka kaugel sisemaal. Samal ajal pakub tehnika areng uusi võimalusi kasutada rikkalikke ja suures osas uurimata mereressursse säästvalt ja vastutustundlikult.

Selleks et mõista muutusi, prognoosida tulevasi arengusuundi ja kasutada ära võimalusi, peame jälgima merede käitumist praegu ja minevikus. Euroopa ametiasutused on sellest teadlikud ning kulutavad mereandmete kogumiseks kokku üle miljardi euro aastas. Neid andmeid kasutatakse mitmel eesmärgil: meresõiduohutuse tagamiseks, rannikualade kaitsmiseks, uute biomaterjalide uurimiseks ja kalavarude hindamiseks. Hiljutisest küsitlusest, mis viidi läbi nende seas, kes kasutavad mereandmeid ettevõtluses, teadustöös ja avalikus teenistuses, selgus aga, et andmed ei vasta kasutajate vajadustele. Kasutajad ütlevad, et on raske aru saada, millised andmed on juba olemas. Andmete kättesaamine ja kasutamine on piiratud. Takistuseks on ka ebaühtlased standardid, formaadid ja nomenklatuur, puuduv teave täpsuse ja õigsuse kohta, mõnede teenusepakkujate hinnapoliitika ning ebapiisav ajaline või ruumiline täpsus. Seetõttu läheb kaduma võimalus luua olemasolevate andmete põhjal uusi uuenduslikke tooteid ja teenuseid. Enamik valdkonnas töötavatest inimestest usub, et ettevõtjad, kelle tegevus sõltub mereandmete kättesaadavusest, suudavad Euroopa 2020-strateegia aruka ja jätkusuutliku majanduskasvu eesmärgid saavutada üksnes ELi tasandil võetavate meetmete abil.

Komisjoni ettepanek näitab, kuidas erinevatest õiguslikest vahenditest luuakse järk-järgult andmete kogumise ja kokkupanemise terviklik süsteem, mille abil saadakse sidusrühmade vajadustele vastavad andmekihid merede kohta.

Vt ettepanekut: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/

MEMO/10/404


Side Bar