Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1117

V Bruselu dne 13. září 2010

Znalosti v námořní oblasti 2020: lepší poznatky o našich moří a oceánech pomohou posílit konkurenceschopnost a růst

Evropská komisařka pro námořní záležitosti a rybolov Maria Damanaki dnes představila návrh Komise týkající se systému znalostí v námořní oblasti 2020, jenž má odhalit možnosti, které v sobě evropská znalost mořské problematiky skrývá. Hlavním úkolem tohoto třístupňového přístupu je zlepšit naše znalosti o evropských mořích a oceánech, usnadnit a zefektivnit používání námořních údajů z hlediska nákladů a zvýšit konkurenceschopnost uživatelů těchto údajů.

Komisařka Damanaki vítá přínosy tohoto včasného návrhu: „Systém znalostí v námořní oblasti 2020 je přímou reakcí na požadavky uživatelů námořních údajů, aby se EU touto problematikou začala zabývat. Za prvé, odstraněním překážek a snížením provozních nákladů v zájmu těch, kteří námořní údaje používají, můžeme podnikům v soukromém sektoru pomoci uspět v konkurenčním prostředí globální ekonomiky a dosáhnout udržitelných řešení. Můžeme zlepšit kvalitu veřejného rozhodovacího procesu na všech úrovních a posílit námořní vědecký výzkum. Za druhé, poskytnutím širšího přístupu k uceleným, okamžitě dostupným námořním údajům, jejichž kvalita byla ověřena, můžeme mezi uživateli zvýšit konkurenci a inovaci. Za třetí, snížením nejistoty v oblasti znalostí o oceánech a mořích můžeme poskytnout širší základnu pro řízení budoucích změn. Podniky a veřejné orgány tak budou mít k dispozici prostředky, které jim umožní dosáhnout základních cílů naší strategie Evropa 2020.“

Vývoj v oblasti intenzity rybolovu, rozvoje pobřeží, navigačních postupů nebo energetické infrastruktury v pobřežních vodách, jakož i rostoucí koncentrace skleníkových plynů v ovzduší mají stále silnější dopad na dvě třetiny této planety, kterou tvoří moře a oceány. Změny vyplývající z těchto lidských činností negativně ovlivňují přirozené rytmy a cykly mořského světa. Jelikož mořské proudy jsou hlavním faktorem ovlivňujícím mírný či naopak nepříznivý průběh ročních období v Evropě, pociťují dopad těchto změn nejen lidé žijící v pobřežních oblastech, ale i ti, kteří žijí a pracují daleko ve vnitrozemí. Pokroky v technologii nám zároveň poskytují nové možnosti, jak udržitelně a zodpovědně využívat bohatství moře a z velké míry neprozkoumané zdroje ku prospěchu lidstva.

Abychom těmto změnám rozuměli, mohli předpovídat budoucí vývoj a těžit z těchto možností, musíme pozorovat, jak se moře chová dnes a jak se chovalo v minulosti. Evropské veřejné orgány si toho jsou dobře vědomy a ročně vydávají více než jednu miliardu eur na sběr údajů o mořích na různé účely, například na zajištění bezpečné námořní navigace, na ochranu pobřeží, hledání nových biomateriálů či zjišťování stavu populací ryb. Z nedávné veřejné konzultace, jíž se zúčastnili zástupci průmyslových odvětví, vědecké obce i veřejných služeb, kteří k výkonu své práce takové údaje potřebují, však vyplynulo, že tyto údaje nejsou pro dané účely dostačující. Pro uživatele je složité zjistit, které údaje již existují. Přístup k údajům a způsoby použití, pro která lze údaje poskytnout, podléhají různým omezením. Dalšími překážkami jsou nesourodé normy, formáty a nomenklatura, nedostatek informací o přesnosti a správnosti informací, cenová politika některých poskytovatelů a nedostatečné časové nebo prostorové rozlišení. Není proto možné využít příležitosti k vyvinutí inovativních nových produktů a služeb založených na těchto údajích. Velká většina těch, kteří v této oblasti pracují, se domnívá, že pouze kroky na úrovni EU umožní subjektům, jejichž činnost závisí na stále dostupných námořních údajích, plnit cíle strategie „Evropa 2020“ týkající se inteligentního a udržitelného růstu.

Návrh Komise poukazuje na to, jak integrovaný přístup využívající řadu právních nástrojů postupně buduje strukturu, v rámci níž se sbírají a shromažďují pozorování a vytváří se tak kompletní soubory údajů o jednotlivých mořských oblastech, které vyhovují potřebám zainteresovaných subjektů.

Odkaz na návrh: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/

MEMO/10/404


Side Bar