Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1117

Брюксел, 13 септември 2010 г.

Познания за морската среда 2020“: по-добро разбиране на нашите морета и океани с цел повишаване на конкурентоспособността и растежа

Мария Даманаки, Европейски комисар по морско дело и рибарство, представи днес предложението на Комисията „Познания за морската среда 2020“, което има за цел да разгърне потенциала на европейските познания за морската среда. Главната цел на този подход в три направления е да се подобри нашето разбиране на европейските морета и океани, да се направи използването на морски данни по-лесно и по-евтино, както и да се стимулира конкурентоспособността на потребителите на такива данни.

Според комисар Даманаки това предложение е както навременно, така и полезно. „Познания за морската среда 2020“ е пряк отговор на призива за намеса на ЕС, отправен от потребителите на морски данни. Затова ние излязохме с настоящото всеобхватно предложение, което има три основни цели. Първо, чрез ликвидиране на проблемните места и намаляване на оперативните разходи за потребителите на морски данни ние можем да помогнем на частния сектор да се конкурира в условията на глобалната икономика и да отговори на предизвикателството за постигане на устойчиво развитие, можем да повишим качеството на публичното вземане на решения на всички равнища и да дадем тласък на морските научни изследвания. Второ, чрез разширяване на достъпа до съгласувани и бързо достъпни морски данни с проверено качество ние можем да засилим конкуренцията и иновациите сред потребителите. И трето, чрез намаляване на неопределеността в познанията за океаните и моретата можем да осигурим по-солидна основа за управление на бъдещи промени. Tова ще осигури на предприятията и публичните органи възможността за постигане на решаващите цели на нашата стратегия „Eвропа 2020“.

Промените в интензитета на риболовната дейност, развитието на крайбрежните региони, практиките в корабоплаването и разположената в морето енергийна инфраструктура, както и повишаващата се концентрация на парникови газове в атмосферата оказват ускорено въздействие върху двете трети от повърхността на нашата планета, заети от морета и океани. Промените, произтичащи от тези човешки дейности, се наслагват върху естествения ритъм и цикличност на морския свят. Тъй като движението на водните маси в океана е основен фактор, който определя по-мекия или по-суров характер на сезоните в Европа, въздействието на тези промени се чувства далеч извън пределите на крайбрежните ни общности, от хората, които живеят и работят във вътрешността. Същевременно напредъкът в технологиите предлага нови възможности за устойчиво и отговорно оползотворяване на богатите и до голяма степен непроучени морски ресурси за благото на човечеството.

За да си обясним тези промени, да прогнозираме бъдещите развития и да използваме посочените възможности, е необходимо да наблюдаваме миналото и настоящото поведение на моретата. Eвропейските публични органи напълно осъзнават това и изразходват общо над един милиард евро годишно за събиране на морски данни за най-различни цели, като осигуряване на безопасно морско корабоплаване, опазване на бреговите ивици, търсене на нови биоматериали или оценка на рибните запаси. Въпреки това при проведеното неотдавна обществено допитване сред потребителите, които използват тези данни в работата си в промишления сектор, научната област и публичните услуги, се потвърди, че данните не са годни за целта. Потребителите се затрудняват да идентифицират съществуващите вече данни. Има ограничения по отношение на достъпа и на използването на данните. Допълнителни затруднения произтичат от непълнотите в стандартите, форматите и номенклатурата, липсата на информация относно точността на данните, ценовата политика на някои доставчици, както и от недостатъчната времева или пространствена разделителна способност. Вследствие на това е пропусната възможността за разработване на нови иновативни продукти и услуги, основани на тези данни. Огромното мнозинство от работещите в тази област смятат, че само действия на равнище EС ще дадат възможност на тези, чиято дейност зависи от леснодостъпни морски данни, да постигнат целите на „Eвропа 2020“ за интелигентен и устойчив растеж.

Предложението на Комисията показва как при интегриран подход, който използва редица правни инструменти, постепенно се изгражда архитектура, с помощта на която се събират и групират наблюдения, за да се осигурят пълни слоеве от данни за морските басейни, които отговарят на нуждите на заинтересованите страни.

Връзка към предложението: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/

MEMO/10/404


Side Bar