Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1116

Bryssel den 13 september 2010

Enligt en särskild Eurobarometerenkät anser 9 européer av 10 att utvecklingsbistånd är viktigt eller mycket viktigt

Enligt en särskild Eurobarometerenkät som offentliggörs idag, en vecka före FN:s toppmöte om millennieutvecklingsmålen, fortsätter européerna att ge uttryck för ett fast stöd för bistånd till utvecklingsländer. Av enkäten framgår att 89 % av de svarande anser att utvecklingsbistånd är viktigt eller mycket viktigt. Två av tre anser att Europeiska unionen bör hålla – eller rent av gå utöver – sitt löfte att öka utvecklingsbiståndet till 0,7 % av BNI till 2015, fristen för att uppnå millennieutvecklingsmålen. Oberoende av nationalitet stöder en stor majoritet av medborgarna biståndet, och detta stöd har genomgående förblivit högt trots den finansiella krisen och det ekonomiska läget i Europa. Tre fjärdedelar (76 %) av de svarande anser att samarbete mellan EU-länderna på biståndsområdet skapar ett mervärde, eftersom dubbelarbete undviks och biståndseffektiviteten ökar.

Andris Piebalgs, kommissionsledamot med ansvar för utvecklingsfrågor, yttrade följande: ”Medborgarna i Europa har förmedlat ett mycket tydligt budskap: trots den ekonomiska avmattningen måste EU fortsätta att visa solidaritet mot behövande och ta sitt ansvar. Personligen ser jag detta budskap som ett uppdrag att med oförtröttlig beslutsamhet fortsätta att arbeta för att millennieutvecklingsmålen ska uppnås. Därvid måste vi förstås se till att EU:s bistånd – som är det mest omfattande i världen – får så stor verkan som möjligt.”

Den särskilda Eurobarometerenkäten genomfördes i juni i år: 26 500 medborgare från de 27 medlemsstaterna i unionen fick svara på ett antal frågor om utvecklingsbistånd. Det som framför allt framgår av enkäten är att det allmänna stödet för utvecklingsbistånd inte har försvagats under den ekonomiska krisen. Andelen svarande som anser att utvecklingsbistånd är mycket viktigt gick till och med upp i förhållande till förra året, från 39 % till 45 %.

Av enkäten framgår också att skillnaden i inställning mellan ”EU15-länderna” och ”EU12-länderna” för första gången klart minskar. Skiljelinjen verkar gå mellan de länder som påverkats mest av den ekonomiska nedgången och de länder där det ekonomiska läget ser ljusare ut. De svarande förefaller också indirekt att ge sitt stöd för ”en konsekvent politik för utveckling” (policy coherence for development): 43 % tror att EU:s handels- och finanspolitiska åtgärder har positiva verkningar för utvecklingsländerna. De motsvarande siffrorna för EU:s fredsbyggande åtgärder, jordbrukspolitik och migrationspolitik är 42 %, 33 % respektive 22 %.

Av enkäten framgår vidare att

42 % av de svarande ser fattigdomen som den största utmaningen för utvecklingsländerna, följt av den ekonomiska krisen (36 %), livsmedelsfrågor (20 %) och hälsofrågor (19 %),

42 % av de svarande är för att hjälpa utvecklingsländer som frivilliga eller med pengar (30 % säger sig antingen arbeta som frivilliga eller ge pengar),

63 % av de svarande anser att internationella organisationer är bäst lämpade att hjälpa utvecklingsländer. Här kommer EU på tredje plats (17 %), efter FN (27 %) och Världsbanken (19 %).

Bakgrund

Syftet med den särskilda Eurobarometerenkäten Européerna, utvecklingsbiståndet och millennieutvecklingsmålen var att mäta allmänhetens engagemang för utvecklingsbiståndet mot bakgrund av den ekonomiska krisen och i ljuset av det förestående FN-toppmötet om millennieutvecklingsmålen, i New York den 20-22 september. Toppmötet kommer att undersöka framstegen i riktning mot att uppnå millennieutvecklingsmålen, ett FN-initiativ som syftar till att utrota fattigdomen och för vilket alla 27 EU-medlemsstaterna har engagerat sig.

Under 2009 gav Europeiska unionen och dess medlemsstater sammanlagt 49 miljarder euro i utvecklingsbistånd, vilket gjorde unionen (inbegripet medlemsstaterna) till den med god marginal största givaren av utvecklingsbistånd i världen (den svarade för 56 % av det totala utvecklingsbiståndet). Det externa bistånd som förvaltades av Europeiska kommissionen uppgick till 12 miljarder euro under 2009.

Se även MEMO/10/403

Länk till den fullständiga särskilda Eurobarometerenkäten (nr 352)

På engelska: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm#352

På franska: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_fr.htm#352

Webbplatsen för Andris Piebalgs, kommissionsledamot med ansvar för utvecklingsfrågor

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Webbplatsen för GD Utveckling

http://ec.europa.eu/development/index_en.cfm

Webbplatsen för EuropeAid

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm


Side Bar