Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1116

Bruksela, dnia 13 września 2010 r.

Według specjalnego badania Eurobarometru 9 na 10 Europejczyków wyraża zdecydowane poparcie dla pomocy rozwojowej

Według opublikowanego dzisiaj specjalnego badania Eurobarometru obywatele europejscy nadal zdecydowanie popierają udzielanie pomocy krajom rozwijającym się. Na tydzień przed posiedzeniem ONZ na wysokim szczeblu w sprawie milenijnych celów rozwoju 89 % respondentów uczestniczących w badaniu Eurobarometru uważa pomoc rozwojową za sprawę istotną lub bardzo istotną. Dwie trzecie Europejczyków jest zdania, że UE powinna poważnie traktować swoją obietnicę zwiększenia pomocy rozwojowej do 0,7 % DNB do 2015 r., czyli do terminu osiągnięcia milenijnego celu rozwoju lub nawet podwyższyć ten próg. Mimo kryzysu finansowego i obecnej sytuacji gospodarczej w Europie ogromna większość obywateli niezależnie od narodowości popiera pomoc rozwojową, a poziom tego poparcia pozostaje niezmiennie wysoki. W tym kontekście trzy czwarte (76 %) Europejczyków uważa, że poprzez współpracę między krajami UE tworzy się wartość dodana, co z kolei pozwala unikać powielania pracy i zapewnić skuteczność pomocy.

Europejski komisarz ds. rozwoju, Andris Piebalgs, powiedział: “Obywatele europejscy skierowali do nas wszystkich bardzo jasne przesłanie: mimo spowolnienia gospodarczego musimy nadal okazywać solidarność i odpowiedzialność wobec potrzebujących. Osobiście uważam, że uzasadnia to potrzebę pozostania nieustępliwym i zdeterminowanym w dążeniu do osiągnięcia milenijnych celów rozwoju. Oczywiście musimy dopilnować, aby pomoc unijna, stanowiąca największą część światowej pomocy, była jak najbardziej skuteczna.”

Do celów specjalnego badania Eurobarometru w czerwcu br. zadano szereg pytań grupie 26 500 obywateli we wszystkich 27 państwach członkowskich. Głównym wnioskiem płynącym z badań jest fakt, iż w czasie kryzysu gospodarczego ogólne poparcie dla pomocy rozwojowej nie osłabło. Liczba osób uważających pomoc rozwojową za kwestię bardzo istotną wzrosła nawet z 39 % w zeszłym roku do 45 % obecnie.

W badaniu wykazano również, że po raz pierwszy różnica w poglądach pomiędzy tak zwanymi UE-15 i UE-12 wyraźnie się zmniejsza. Linia podziału wydaje się przebiegać pomiędzy państwami najbardziej dotkniętymi spowolnieniem gospodarczym oraz tymi, w których panuje korzystniejsza sytuacja gospodarcza. Obywatele popierają również pośrednio spójność polityki w dziedzinie rozwoju: 43 % uważa, że handel UE oraz polityka finansowa mają pozytywne oddziaływanie na kraje partnerskie. Polityka pokojowa uzyskała 42 % poparcia, rolnictwo – 33 %, a polityka migracyjna – 22 %.

W badaniu wykazano również, że:

42 % respondentów uważa walkę z ubóstwem za największe wyzwanie dla krajów rozwijających się; następne w kolei kwestie wymagające działania to: kryzys gospodarczy (36 %), żywność (20 %) oraz ochrona zdrowia (19 %).

42 % respondentów opowiada się za dostarczaniem pomocy dla krajów rozwijających się w formie działalności wolontariackiej lub wsparcia finansowego, a 30 % przekazuje pieniądze na ten cel lub pracuje w charakterze wolontariusza.

Jeżeli chodzi o udzielanie pomocy krajom rozwijającym się, 63 % uważa, że organizacje międzynarodowe są najbardziej odpowiednimi instytucjami dla tego rodzaju działalności. W tym zestawieniu UE jest na trzecim miejscu (17 %), za ONZ (27 %) i Bankiem Światowym (19 %).

Kontekst

Specjalne badanie Eurobarometru „Europejczycy, pomoc rozwojowa i milenijne cele rozwojowe” ma na celu oszacowanie zaangażowania społecznego w pomoc rozwojową w warunkach panującego kryzysu gospodarczego w związku z nadchodzącym posiedzeniem ONZ na wysokim szczeblu w sprawie milenijnych celów rozwoju w Nowym Jorku (20-22 września). Podczas szczytu dokonana zostanie ocena postępów w dążeniu do wykonania inicjatywy ONZ w sprawie eliminacji ubóstwa znanej jako milenijne cele rozwoju. Do realizacji tej inicjatywy zobowiązało się wszystkie 27 państw członkowskich UE.

W 2009 r. Unia Europejska oraz jej państwa członkowskie przeznaczyły ogółem 49 mld euro na pomoc rozwojową, co stanowi 56 % światowej pomocy i co oznacza, że UE jest bezsprzecznie największym darczyńcą na świecie. W 2009 r. wartość środków pochodzących z pomocy zewnętrznej i zarządzanych przez Komisję Europejską wyniosła 12 mld euro.

Zobacz również: MEMO/10/403

Link do pełnej wersji specjalnego badania Eurobarometru nr 352:

W języku angielskim: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm#352

W języku francuskim: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_fr.htm#352

Strona internetowa komisarza ds. rozwoju Andrisa Piebalgsa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Strona internetowa Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju:

http://ec.europa.eu/development/index_en.cfm

Strona internetowa EuropeAid (programy współpracy zewnętrznej):

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm


Side Bar