Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1116

Brüssel, 13. september 2010

Arenguabi andmist toetab üheksa eurooplast kümnest

Täna avaldatud Eurobaromeetri uuringu kohaselt toetavad Euroopa kodanikud jätkuvalt arengumaadele abi andmist. Uuring, mis valmis nädal enne ÜRO kõrgetasemelist kohtumist, kus käsitletakse aastatuhande arengueesmärke, näitab, et 89% vastanutest peab arenguabi andmist tähtsaks või väga tähtsaks. Kaks eurooplast kolmest leiab, et Euroopa Liit peaks kinni pidama lubadusest suurendada 2015. aastaks arenguabi andmist, et see moodustaks kogurahvatulust 0,7%. 2015. aasta on ühtlasi ka aastatuhande arengueesmärkide saavutamise tähtaeg. Toetus arenguabi andmisele, mida on väljendanud suur enamus kodanikke rahvusest sõltumata, on püsinud pidevalt kõrge vaatamata finantskriisile ja Euroopa majandusolukorrale. Sellega seoses leiab kolm neljandikku (76%) eurooplastest, et ELi riikide koostööst tuleneb lisaväärtus, mis aitab vältida kattuvust ja tagada abi tõhususe.

Euroopa Komisjoni arenguvolinik Andris Piebalgs: "Euroopa kodanikud on saatnud meile väga selge sõnumi: vaatamata majanduskasvu aeglustumisele peab EL olema abivajajatega solidaarne ja neid toetama. Isiklikult võtan seda kui kohustust teha jõupingutusi aastatuhande arengueesmärkide saavutamiseks. Kindlasti tuleb meil tagada tulemuslik ELi abi, mis on suurim maailmas”.

2010. aasta juunis paluti selles Eurobaromeetri eriuuringus 26 500 kodanikul kõigist 27 liikmesriigist vastata tervele reale küsimustele arenguküsimuste kohta. Uuringust selgus, et üldine toetus arengule ei ole majanduskriisi jooksul nõrgenenud. Nende inimeste arv, kes peavad seda väga tähtsaks, on võrreldes möödunud aasta 39%-ga suurenenud koguni 45%-le.

Samuti selgub uuringust, et esmakordselt vähenes selgelt ka suhtumise erinevus nn EL 15 ja EL 12 riikide vahel. Eraldusjoon lahutab pigem neid riike, keda majanduskasvu aeglustumine mõjutas kõige enam, ja neid, kelle majanduslik olukord on parem. Lisaks toetavad kodanikud kaudselt arengupoliitika suuremat ühtsust. 43% kodanikest leiab, et ELi kaubandus- ja rahanduspoliitikal on partnerriikidele positiivne mõju. Toetus rahu tagamise poliitikale oli 42%, põllumajanduspoliitikale 33% ja rändepoliitikale 22%.

Lisaks selgus uuringust järgmist:

Arengumaade peamisteks väljakutseteks peetakse vaesust (42% vastanutest), majanduskriisi (36%), toidu- (20%) ning terviseküsimusi (19%).

42% pooldab arengumaade abistamist kas vabatahtliku tööga või rahaga. 30% annaksid raha või töötaksid vabatahtlikuna.

63% vastanutest leiab, et rahvusvahelised organisatsioonid on arengumaade aitamiseks kõige paremas olukorras. Selles kontekstis hoiab EL kolmandat kohta (17%) ÜRO (27%) ja Maailmapanga (19%) järel.

Taust

Eurobaromeetri eriuuringu „Eurooplased, arenguabi ja aastatuhande arengueesmärgid" eesmärk on välja selgitada üldsuse suhtumine arenguabi andmisesse, võttes arvesse jätkuvat majanduskriisi ja peatset 20.–22. septembril New Yorkis toimuvat kõrgetasemelist kohtumist, kus käsitletakse aastatuhande arengueesmärke. Kohtumisel tutvutakse edusammudega, mida on tehtud ÜRO vaesuse kaotamise algatuse (tuntud ka kui „aastatuhande arengueesmärgid”) elluviimiseks. Selle algatusega on ühinenud kõik 27 liikmesriiki.

2009. aastal andsid Euroopa Liit ja selle liikmesriigid arenguabi kokku 49 miljardit eurot. Euroopa Liit on seega suurim arenguabi andja maailmas ja tema panus moodustab üleilmsest abist 56%. Välisabi, mille andmine kuulub Euroopa Komisjoni pädevusse, anti 2009. aastal 12 miljardi euro ulatuses.

Vt ka MEMO/10/403

Link Eurobaromeetri eriuuringule number 352:

Inglise keeles - http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm#352

Prantsuse keeles - http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_fr.htm#352

Arenguvoliniku Andris Piebalgsi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Arengu peadirektoraadi veebisait:

http://ec.europa.eu/development/index_en.cfm

EuropeAid'i (AidCo) veebisait:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm


Side Bar