Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1115

Bryssel den 13 september 2010

Sjösäkerhet: nya EU-bestämmelser för att offentliggöra säkerhetsnivåerna hos olika rederier

Europeiska kommissionen har i dag antagit nya bestämmelser för att förbättra säkerheten på fartyg. Bestämmelserna, som kommer att börja gälla den 1 januari 2011, omfattar ett nytt onlineregister som ska ge negativ uppmärksamhet åt rederier som underkänns vid viktiga säkerhetsinspektioner (hamnstatskontroll) och positiv åt rederier med hög säkerhetsnivå. Hamnstatskontrollen är viktig för att förebygga fartygsolyckor och de tragiska förluster av människoliv och enorma miljöskador som kan bli följden. Företag och länder med otillfredsställande säkerhetsstatistik kommer att bli föremål för intensivare samordnade inspektioner i EU-hamnar. Det här ger tillverkare och andra företag underlag att välja rederier för gods- eller persontrafik med full vetskap om deras säkerhetsnivåer.

”Säkerheten är en högprioriterad fråga för EU”, säger transportkommissionär Sim Kallas. ”Vi har sett de förödande konsekvenserna av fartygsolyckor som Estonia, Erika och Prestige, med förlust av människoliv och massiva miljöskador. Jag är övertygad om att öppenhet och insyn alltid är det effektivaste tillvägagångssättet. Vi vill rikta ljuset mot säkerhetsstatistiken för rederier, flaggstater och certifieringsorganisationer. En ökad öppenhet inom den här sektorn kommer att medföra att företag med god säkerhet uppmärksammas och får konkurrensfördelar. Registret kommer även att visa vilka aktörer som har otillfredsställande säkerhet, vilket tillsammans med hårdare inspektionssystem och tryck från allmänheten kommer att ge dem starka incitament att bättra sig för att inte portförbjudadas från EU-vatten."

De nya bestämmelserna

Den 1 januari 2011 kommer systemet för hamnstatskontroll (tekniska säkerhetsinspektioner i hamnar) i EU att ändras i grunden i enlighet med direktiv 2009/16/EG om hamnstatskontroll. Det nya systemet omfattar inte bara harmoniserade inspektionskrav för hamnstatskontrollerna i EU, som i dag, utan för första gången införs ett helt samordnat system för alla hamnstatssäkerhetsinspektioner som utförs i EU.

Det nya EU-systemet kommer att förlita sig på det avancerad informationsverktyget ”Thetis” (som drivs av Europeiska sjösäkerhetsbyrån). Thetis kommer att registrera alla säkerhetsinspektioner som görs i EU och fastställa intervallen och prioriteringarna för de inspektioner som utförs av medlemsländernas behöriga myndigheter. De bestämmelser som i dag antas av kommissionen specificerar kriterierna för bedömning av fartygs riskprofil på grundval av rederiernas och flaggstaternas säkerhetsstatistik enligt Thetis.

Det europeiska systemet för samordning och analys kommer att möjliggöra en effektivare användning av inspektionsresurserna i hamnar och framför allt kommer man att kunna punktmarkera högriskfartyg och rederier med bristande säkerhet på ett effektivare sätt. I onlineregistret kommer man att registrera företag som haft en dålig eller mycket dålig säkerhetsstatistik under en tremånadersperiod eller längre. De fartyg i registret som drivs av rederier med dålig säkerhetsstatistik som omfattar många brister och kvarhållanden kommer att inspekteras betydligt oftare än fartyg som drivs av rederier med god säkerhet.

Bakgrund – de nuvarande inspektionsbestämmelserna

Varje år besöker mer än 80 000 fartyg europeiska hamnar. De säkerhetsinspektioner av fartyg som utförs i hamn (hamnstatskontroll) är viktiga för att förebygga olyckor till havs. De nuvarande EU-bestämmelserna omfattar harmoniserade inspektionsnormer, och medlemsstaterna är skyldiga att inspektera 25 % av de fartyg som besöker deras hamnar. Fartyg med allvarliga brister och kvarhållanden kan svartlistas enligt EU-lagstiftningen och förbjudas att trafikera EU-vatten.

Det nuvarande systemet bygger dock fortfarande på en ”nationell logik”, dvs. det är de olika nationella myndigheterna som väljer ut de 25 % som ska inspekteras i nationella hamnar. EU-samordning mellan olika nationella myndigheter förekommer, men endast i begränsad omfattning. Resultaten av alla de nationella inspektionerna analyseras i dagsläget inte på ett systematiskt sätt på europeisk basis. De offentliggörs inte heller i hela EU.

Mer information om hamnstatskontroll:

http://www.emsa.europa.eu/end185d007d002d001.html

Beräkning av företagens resultat:

http://www.emsa.europa.eu/appl/Company_Performance_Calculator.html

Mer information om EU:s sjöfartspolitik:

http://ec.europa.eu/transport/maritime/index_en.htm

Se även: MEMO/10/401


Side Bar