Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1115

V Bruseli 13. septembra 2010]

Námorná bezpečnosť: Nové pravidlá EÚ pre menovitú kritiku lodných spoločností s nedostatočným hodnotením v záznamoch o bezpečnosti

Európska komisia dnes prijala nové pravidlá s cieľom podporiť a zlepšiť plnenie bezpečnostných kritérií na lodiach. Týmito pravidlami sa od 1. januára 2011 zavádza nový online zoznam so zámerom menovitej kritiky lodných spoločností s nedostatočnými výsledkami pri dôležitých inšpekciách v oblasti bezpečnosti (štátna prístavná kontrola), zatiaľ čo lodné spoločnosti s vynikajúcim hodnotením v záznamoch o bezpečnosti sa prostredníctvom zoznamu verejnosti dobre zviditeľnia. Štátna prístavná kontrola má zásadný význam pri predchádzaní nehodám lodí a následným tragickým stratám na životoch a obrovským škodám na životnom prostredí, ku ktorým môže v dôsledku nehôd lodí dôjsť. Na spoločnosti a štáty s nedostatočnými výsledkami v oblasti bezpečnosti sa budú vzťahovať intenzívnejšie koordinované inšpekcie v prístavoch EÚ. Výrobcovia alebo iné priemyselné odvetvia si budú môcť zvoliť lodné spoločnosti na prepravu nákladu alebo cestujúcich pri využití vedomostí o ich bezpečnostnej bilancii.

Podpredseda Sim Kallas zodpovedný za oblasť dopravy uviedol: „Bezpečnosť je prvou prioritou pre EÚ. Videli sme zničujúce účinky námorných katastrof, ako bolo potopenie prevozných lodí Estonia alebo Erika či Prestige, z hľadiska tragických strát na životoch a rozsiahlych škôd na životnom prostredí. Vždy som bol pevne presvedčený o sile transparentnosti. Máme v úmysle vniesť svetlo do záznamov o bezpečnosti vedených lodnými spoločnosťami, vlajkovými štátmi a certifikačnými organizáciami. Vďaka väčšej transparentnosti v tomto odvetví sa zviditeľnia spoločnosti s vynikajúcim hodnotením v záznamoch o bezpečnosti a získajú tak konkurenčnú výhodu. Zoznamom sa zároveň obráti pozornosť na spoločnosti so slabými výsledkami, takže v dôsledku prísnych režimov inšpekcie a tlaku verejnosti tieto spoločnosti získajú motiváciu k lepšiemu výkonu a teda nebudú iba čeliť zákazu plavby vo vodách EÚ.

Nové pravidlá

Od 1. januára 2011 sa režim štátnej prístavnej kontroly (inšpekcie technickej bezpečnosti v prístavoch) v Európskej únii výrazne zmení vďaka smernici Európskej únie 2009/16/ES o štátnej prístavnej kontrole. V súlade s novým režimom sa dosiahne nielen harmonizácia noriem, ktorá už teraz existuje v oblasti štátnej prístavnej kontroly v celej EÚ, ale zároveň po prvý krát vznikne v plnej miere koordinovaný systém štátnych prístavných kontrol vykonávaných v EÚ.

Nový systém platný v celej EÚ sa bude opierať o pokročilý informačný nástroj známy ako THETIS (prevádzkovaný Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou – EMSA) Prostredníctvom systému THETIS sa budú sledovať všetky inšpekcie v oblasti bezpečnosti lodí v prístavoch EÚ a poskytne sa analýza rizika, na základe čoho sa určí frekvencia a priorita inšpekcií zo strany príslušných orgánov členských štátov. V nariadeniach prijatých dnes Komisiou sa stanovujú kritériá na posudzovanie rizikového profilu lodí, pričom sa vychádza z výsledkov spoločnosti a vlajkového štátu, ako sa uvádzajú v THETIS.

Celoeurópsky systém koordinácie a analýzy umožní účinnejšie využívať zdroje inšpekcie v prístavoch, a najmä efektívnejšie zisťovať, ktoré lode a spoločnosti sa vyznačujú vysokým rizikom a nízkou výkonnosťou v oblasti bezpečnosti. V online zozname sa budú uvádzať spoločnosti, ktorých výsledky v oblasti bezpečnosti sú slabé alebo veľmi slabé aspoň počas obdobia troch mesiacov. Lode v zozname, ktoré prevádzkujú spoločnosti so zlým hodnotením v záznamoch o bezpečnosti s uvedenými nedostatkami a zadržaním lodí, budú predmetom veľmi častých inšpekcií, zatiaľ čo na lodiach prevádzkovaných spoločnosťami s dobrým hodnotením v záznamoch sa bude uskutočňovať menej inšpekcií.

Východiská – súčasné pravidlá inšpekcií prístavnej bezpečnosti

Každoročne zastaví viac ako 80 000 jednotlivých lodí v európskych prístavoch. Inšpekcie bezpečnosti lodí uskutočňované v prístavoch (štátna prístavná kontrola) majú podstatný význam pri predchádzaní námorným nehodám. Podľa súčasných pravidiel EÚ jestvujú harmonizované normy pre inšpekcie a členské štáty sú povinné vykonávať inšpekcie 25 % lodí, ktoré zastavia v ich prístavoch. Lode so závažnými nedostatkami a prípadmi zadržania možno zaradiť na čiernu listinu v súlade s právnymi predpismi EÚ a zakázať im prevádzkovanie vo vodách EÚ.

Súčasný režim však stále funguje podľa vnútroštátnej logiky, t. j. výber 25 % lodí na inšpekciu vo vnútroštátnych prístavoch určujú rozličné vnútroštátne orgány. Medzi rozličnými vnútroštátnymi orgánmi existuje určitá obmedzená koordinácia v rámci EÚ. Výsledky všetkých rozličných vnútroštátnych inšpekcií sa v súčasnosti systematicky neanalyzujú na celoeurópskom základe ani sa neuverejňujú v rámci celej EÚ.

Podrobnejšie informácie o štátnej prístavnej kontrole sa nachádzajú na:

http://www.emsa.europa.eu/end185d007d002d001.html

Kalkulátor výkonnosti spoločnosti:

http://www.emsa.europa.eu/appl/Company_Performance_Calculator.html

Podrobnejšie údaje o politike EÚ v oblasti námornej dopravy:

http://ec.europa.eu/transport/maritime/index_en.htm

Pozri aj: MEMO/10/401


Side Bar