Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1115

Bryssel 13. syyskuuta 2010

EU:lta uudet säännöt meriturvallisuuden alalla: turvallisuussääntöjä laiminlyövät varustamot julki

Euroopan komissio hyväksyi tänään uudet säännöt alusten turvallisuustason parantamiseksi. Säännöillä luodaan 1. tammikuuta 2011 alkaen verkkorekisteri, jossa julkaistaan niiden varustamoiden nimet, joiden tulokset ovat olleet heikot tärkeissä turvallisuustarkastuksissa (satamavaltioiden suorittama valvonta). Toisaalta rekisteri myös antaa näkyvyyttä turvallisuuskysymykset hyvin hoitaneille varustamoille. Satamavaltioiden suorittama valvonta on ratkaisevaa, kun pyritään estämään merionnettomuuksia sekä niistä aiheutuvia traagisia ihmishenkien menetyksiä ja mittavia ympäristötuhoja. Turvallisuusasiansa huonosti hoitaviin varustamoihin ja valtioihin aletaan tehdä tehostettuja, koordinoituja tarkastuksia EU:n satamissa. Valmistava ja muu teollisuus voi paremmin valikoida rahdin ja matkustajien kuljettamiseen käyttämänsä varustamot, kun turvallisuustiedot ovat saatavilla.

Liikenneasioista vastaavan komission varapuheenjohtajan Siim Kallasin mukaan ”Turvallisuus on EU:n prioriteetti numero yksi. Estonia-lautan uppoaminen ja Erika- ja Prestige-alusten onnettomuudet osoittivat, kuinka karmeita seurauksia merionnettomuuksista on: traagisia ihmishenkien menetyksiä ja valtavia ympäristötuhoja. Kuten aina luotan tässäkin avoimuuden voimaan. Haluamme saattaa julkisuuden valokeilaan, kuinka varustamot, lippuvaltiot ja lupakirjojen myöntämisestä vastaavat elimet hoitavat turvallisuusasiansa. Avoimuuden lisääminen tässä asiassa antaa mainosta turvallisuusasioissa vastuullisesti toimiville yrityksille ja luo niille kilpailuetua. Rekisteri asettaa myös turvallisuusvaatimusten laiminlyöjät niille kuuluvaan valoon: tarkastusten tiukentuminen ja julkinen paine kannustavat niitä parantamaan tasoaan, jotta ne välttäisivät liikennöintikiellon EU:n vesialueella."

Uudet säännöt

Satamavaltioiden suorittamaa valvontaa (teknisiä turvallisuustarkastuksia) koskeva järjestelmä muuttuu merkittävästi Euroopan unionissa 1. tammikuuta 2011 EU:n direktiivin 2009/16/EY mukaisesti. Nykyisessä järjestelmässä on yhdenmukaistettu EU:n laajuisesti satamavaltioiden valvontaan kuuluvat tarkastusstandardit. Uudessa järjestelmässä koordinoidaan lisäksi ensimmäistä kertaa kokonaisuudessaan myös kaikki EU:ssa suoritettavat satamavaltion valvontaan kuuluvat turvallisuustarkastukset.

Uusi EU:n laajuinen järjestelmä perustuu edistyneeseen tietotekniseen välineeseen, joka tunnetaan nimellä ”THETIS” ja jota pyörittää Euroopan meriturvallisuusvirasto EMSA. THETIS käy läpi kaikki EU:n satamissa aluksille tehdyt turvallisuustarkastukset ja tekee riskianalyysin, jonka perusteella päätetään, kuinka usein jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä tarkastuksia ja mitkä ovat tarkastusten ensisijaiset kohteet. Komission tänään hyväksymissä säännöissä eritellään perusteet, joilla alusten riskiprofiilia arvioidaan käyttäen THETIS-järjestelmään sisältyviä yritysten ja lippuvaltioiden turvallisuustasoon liittyviä tietoja.

Euroopan laajuisen koordinointi- ja analyysijärjestelmän avulla voidaan tehostaa tarkastusresurssien käyttöä satamissa sekä erityisesti kohdentaa toimenpiteitä riskialttiisiin aluksiin ja varustamoihin, joiden turvallisuustaso on alhainen. Verkkorekisteriin luetteloidaan yritykset, joiden turvallisuustaso on vähintään kolmen kuukauden ajan ollut alhainen tai hyvin alhainen. Sellaisia rekisteriin merkittyjä aluksia, joita liikennöivillä varustamoilla on tilillään turvallisuuspuutteita tai alusten pysäyttämisiä, tullaan tarkastamaan satamissa hyvin usein. Hyvin turvallisuusasiansa hoitaneiden varustamoiden aluksia voidaan puolestaan tarkastaa harvemmin.

Taustaa – satamien turvallisuustarkastuksia koskevat nykyiset säännöt

Euroopan satamissa käy yli 80 000 alusta vuodessa. Satamissa tehtävät alusten turvallisuustarkastukset (satamavaltion suorittama valvonta) ovat ratkaisevan tärkeitä merionnettomuuksien estämiseksi. Nykyisissä EU:n säännöissä vahvistetaan yhdenmukaistetut tarkastusstandardit, ja jäsenvaltioiden on tarkastettava 25 prosenttia niiden satamissa käyvistä aluksista. Alukset, joissa havaitaan vakavia turvallisuuspuutteita ja joita joudutaan pysäyttämään, voidaan EU:n lainsäädännön mukaisesti merkitä mustalle listalle ja niiden liikennöinti EU:n vesialueella voidaan kieltää.

Nykyinen järjestelmä kuitenkin toimii vielä ns. kansallisen logiikan mukaisesti, eli kansalliset viranomaiset päättävät, mitkä 25 prosenttia aluksista jäsenvaltioiden satamissa tarkastetaan. Kansallisten viranomaisten välillä on vain jonkin verran EU:n laajuista koordinointia. Kansallisten tarkastusten tuloksia ei nykyisin järjestelmällisesti analysoida yleiseurooppalaisella tasolla eikä niitä julkaista EU:n laajuisesti.

Lisätietoja satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta on saatavilla seuraavilta internetsivustoilta:

http://www.emsa.europa.eu/end185d007d002d001.html

Yritysten toimiin liittyvä laskuri:

http://www.emsa.europa.eu/appl/Company_Performance_Calculator.html

Lisätietoja EU:n meriliikennepolitiikasta:

http://ec.europa.eu/transport/maritime/index_en.htm

Katso myös: MEMO/10/401


Side Bar