Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1115

Bruxelles, den 13. september 2010

Nye EU-regler på søfartssikkerhedsområdet - nu kan rederier med dårlig sikkerhedsstatistik nævnes offentligt ved navn

I dag har Europa-Kommissionen vedtaget nye regler til forbedring af sikkerheden om bord på skibe. Med reglerne indføres der fra den 1. januar 2011 et nyt online-register, hvor både rederier, der klarer sig dårligt ved vigtige sikkerhedsinspektioner (havnestatskontrol), og rederier med god sikkerhedsstatistik nævnes ved navn. Havnestatskontrol spiller en afgørende rolle i forebyggelsen af søulykker og de tab af menneskeliv og omfattende miljøskader, de kan være årsag til. Virksomheder og stater, som man kan se klarer sig dårligt, vil blive udsat for mere intensiv koordineret inspektion i EU-havnene. Producenter og andre erhvervsvirksomheder kan med fuldt kendskab til rederiernes sikkerhedsstatistik vælge, hvilke de vil benytte til deres fragt og passagerer.

Kommissionens næstformand, med ansvar for transport, Siim Kallas, udtalte: "Sikkerheden er prioritet nummer et for EU. Vi har set, hvilke følger katastrofer som færgen Estonias og tankskibene Erikas og Prestiges forlis har haft i form af tab af menneskeliv og omfattende miljøskader. Jeg er som altid overbevist om, at gennemsigtighed er meget virkningsfuldt. Vi vil bringe rederiernes, flagstaternes og certificeringsorganisationernes sikkerhedsstatistikker frem i lyset. Større gennemsigtighed i sektoren vil trække virksomheder med en god sikkerhedsstatistik frem som forbillede og give dem en konkurrencemæssig fordel. Men registret retter også søgelyset mod dem med dårlige resultater, så skrappere inspektioner og pres fra offentligheden bliver et virkeligt incitament for dem til at oppe sig, hvis de ikke vil risikere forbud mod sejlads i EU's farvande."

De nye regler

Fra den 1. januar 2011 sker der en betydelig ændring af den ordning for havnestatskontrol (den tekniske sikkerhedsinspektion i havnene), som er fastlagt i EU-direktiv 2009/16/EF om havnestatskontrol. Med den nye ordning indføres der ikke blot en harmonisering af de eksisterende havnestatskontrolstandarder på EU-plan, men der bliver også for første gang tale om et fuldt koordineret system for alle havnestaternes sikkerhedsinspektioner i EU.

Det nye EU-dækkende system kommer til at bygge på et avanceret informationsværktøj, THETIS (som Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur (EMSA) er ansvarlig for). I THETIS registreres alle sikkerhedsinspektioner af skibe i EU's havne, og systemet kan foretage en risikoanalyse, som fastlægger, med hvilken hyppighed medlemsstaternes kompetente myndigheders inspektioner skal finde sted, og hvilke punkter de skal koncentreres om. De forordninger, Kommissionen har vedtaget i dag, fastlægger kriterierne for vurdering af skibenes risikoprofil ud fra rederiets og flagstatens præstationer, som de er registreret i THETIS.

Det fælleseuropæiske koordinerings- og analysesystem vil føre til mere effektiv udnyttelse af inspektionsressourcerne i havnene og især en mere effektiv udpegning af højrisikoskibe og rederier med dårlige sikkerhedsmæssige præstationer. I online-registret er der en liste over rederier, hvis sikkerhedsmæssige præstationsniveau har været meget lavt i en periode på mindst tre måneder. Skibe i registret, som tilhører rederier med en dårlig sikkerhedsstatistik hvad angår mangler og tilbageholdelser, vil blive inspiceret meget hyppigt, mens skibe tilhørende rederier med god sikkerhedsstatistik vil få den fordel, at deres antal inspektioner bliver mindre.

Baggrund - de nuværende regler for havnestatskontrol

Hvert år anløber over 80 000 skibe de europæiske havne. Sikkerhedsinspektionen i havnene (havnestatskontrollen) er altafgørende for forebyggelse af søulykker. Ifølge de nuværende EU-regler er der harmoniserede standarder for inspektionerne, og medlemsstaterne er forpligtet til at inspicere 25 % af de skibe, der anløber deres havne. Skibe med alvorlige mangler, eller som holdes tilbage, kan ifølge EU-lovgivningen sættes på den sorte liste og få forbud mod sejlads i EU's farvande.

Den nuværende ordning opererer imidlertid ud fra en "national tænkemåde", dvs. at de 25 % af skibene udvælges til inspektion i nationale havne af hver deres nationale myndigheder. Der er en vis, om end begrænset, koordinering på EU-plan mellem de forskellige nationale myndigheder. I dag bliver ikke alle de forskellige nationale inspektionsresultater systematisk analyseret på fælleseuropæisk plan og heller ikke gjort til genstand for EU-dækkende offentliggørelse.

Der er flere oplysninger om havnestatskontrol på:

http://www.emsa.europa.eu/end185d007d002d001.html

Regnemaskinen til beregning af et rederis præstationsniveau ligger på:

http://www.emsa.europa.eu/appl/Company_Performance_Calculator.html

Der er mere om EU's søtransportpolitik på:

http://ec.europa.eu/transport/maritime/index_en.htm

Se også: MEMO/10/401


Side Bar