Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1115

V Bruselu dne 13. září 2010

Námořní bezpečnost: Nová pravidla EU si posvítí na lodní společnosti se špatnou bezpečnostní bilancí

Evropská komise dnes přijala nová pravidla pro posílení a zlepšení bezpečnosti lodí. Na základě těchto pravidel bude od 1. ledna 2011 fungovat nový online rejstřík, ve kterém budou jako černé ovce uvedeny ty společnosti provozující námořní dopravu, které při zásadních bezpečnostních (státních přístavních) inspekcích dopadly špatně. Naopak společnosti s dobrými bezpečnostními výsledky se budou moci díky rejstříku zviditelnit. Státní přístavní inspekce hrají zásadní úlohu v prevenci lodních neštěstí a tragických ztrát na životech a obrovských ekologických škod, které mohou přinést. Společnosti a státy, které budou dosahovat špatných výsledků, budou v přístavech EU podrobovány intenzivnějším, koordinovaným inspekcím. Výrobci nebo jiná průmyslová odvětví si budou moci pro přepravu nákladu či cestujících vybrat lodní společnost při plné znalosti její bezpečnostní bilance.

Místopředseda Komise Siim Kallas, odpovědný za dopravu, uvedl: „Bezpečnost je pro EU na prvním místě. Byli jsme svědky hrůzných následků námořních katastrof, jako bylo potopení trajektu Estonia nebo tankerů Erika a Prestige, které znamenaly tragickou ztrátu životů a obrovské ekologické škody. Vždy jsem byl pevně přesvědčen o síle transparentnosti. Chceme, aby se jasně ukázalo, jak si lodní společnosti, státy vlajky a certifikační organizace z hlediska bezpečnosti vedou. Díky větší transparentnosti v tomto odvětví se společnosti s dobrou bezpečnostní bilancí zviditelní, a získají tak konkurenční výhodu. Rejstřík zároveň odhalí společnosti se špatnými výsledky. Přísnější inspekční systémy a tlak veřejnosti by je pak měly přimět, aby se více staraly o bezpečnost, pokud nechtějí být vyloučeny z vod EU.“

Nová pravidla

K 1. lednu 2011 se v Evropské unii v rámci směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci výrazně změní režim státní přístavní inspekce (inspekce technické bezpečnosti v přístavech). Tento nový režim bude zahrnovat již existující celounijní harmonizaci standardů státní přístavní inspekce. Jeho součástí však bude nově také plně koordinovaný systém všech státních přístavních inspekcí bezpečnosti prováděných v EU.

Nový celounijní systém bude založen na pokročilém informačním nástroji, který je známý pod názvem THETIS a který provozuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA). THETIS bude zaznamenávat všechny bezpečnostní inspekce na lodích v přístavech EU a bude poskytovat analýzu rizik, z níž vyplyne, s jakou četností a v jakém pořadí důležitosti mají příslušné orgány členských států inspekce provádět. Nařízení, která dnes Komise přijala, stanoví kritéria pro posouzení rizikového profilu lodí za použití výkonnosti společnosti a výkonu státu vlajky podle systému THETIS.

Celoevropský koordinační a analytický systém umožní efektivnější využívání inspekčních zdrojů v přístavech a především účinnější vytipování rizikových lodí a společností se špatnými výsledky v oblasti bezpečnosti. V online rejstříku budou uvedeny společnosti, které po dobu tří měsíců nebo déle vykazovaly v oblasti bezpečnosti nízkou nebo velmi nízkou výkonnost. Lodě v rejstříku, které jsou provozovány společnostmi s vysokým počtem závad a zadržení v minulosti, budou velmi často podrobovány inspekcím. Naopak na lodích provozovaných společnostmi s dobrými výsledky bude inspekcí méně.

Souvislosti – stávající pravidla pro bezpečnostní inspekce v přístavech

Do evropských přístavů vplouvá každoročně přes 80 000 lodí. Jejich bezpečnostní inspekce prováděné v přístavech (státní přístavní inspekce) mají zásadní význam při prevenci námořních nehod. Podle stávajících pravidel EU, která obsahují harmonizované standardy pro inspekce, musejí členské státy provést inspekci u 25 % lodí, které vplouvají do jejich přístavů. Lodě se závažnými závadami a zadrženími mohou být na základě práva EU zapsány na černou listinu – a může jim být zakázán provoz ve vodách EU.

Současný systém je však stále ještě rozdělen státními hranicemi. To znamená, že o výběru 25 % lodí, které mají být v přístavech zkontrolovány, rozhodují v každém státě jiné orgány. Orgány jednotlivých států své činnosti sice do určité míry na úrovni EU koordinují, ale nikoli dostatečně. Výsledky všech těchto jednotlivých inspekcí dnes nejsou na celoevropské úrovni systematicky analyzovány ani zveřejňovány.

Další informace o státní přístavní inspekci naleznete na těchto internetových stránkách:

http://www.emsa.europa.eu/end185d007d002d001.html

Kalkulátor výkonnosti společností:

http://www.emsa.europa.eu/appl/Company_Performance_Calculator.html

Podrobnosti o politice EU v oblasti námořní dopravy:

http://ec.europa.eu/transport/maritime/index_en.htm

Viz rovněž: MEMO/10/401


Side Bar