Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1113

V Bruseli, 13. septembra 2010

30. november 2010: Posledná výzva spoločnostiam k zaregistrovaniu chemických látok

Komisia pripomína spoločnostiam, že do 30. novembra tohto roku, teda do 12 týždňov, musia zaregistrovať najpoužívanejšie alebo najnebezpečnejšie chemické látky. Registrácia je jedným z míľnikov nariadenia REACH o chemických látkach a ich bezpečnom používaní. Spoločnostiam sa takisto pripomína, že Európskej chemickej agentúre (ECHA) musia do 3. januára budúceho roka oznámiť klasifikáciu a označenie svojich chemických látok.

Podpredseda Európskej komisie Antonio Tajani, komisár pre priemysel a podnikanie, a komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedli: „Náš chemický priemysel musí byť trvalo udržateľný. Preto sa obraciame na všetky spoločnosti, ktorých sa táto výzva týka, aby dokumentácia, ktorú odovzdajú, bola kompletná a aby ju predložili včas. Tieto požiadavky na spoločnosti sú prísne, no sú zároveň investíciou, ktorá sa vráti vo forme posilnenej vedúcej úlohy európskeho chemického priemyslu. Ďalším výsledkom bude lepšia konkurencieschopnosť, viac inovácie a viac pracovných miest pre občanov Európy v čistejšom a zdravšom prostredí."

K 10. septembru bolo Európskej chemickej agentúre predložených asi 4 000 dokumentácií a počet sa veľmi rýchlo zvyšuje. Od spoločností sa naliehavo žiada, aby svoju dokumentáciu sfinalizovali a čo najskôr predložili. Hlavným registrujúcim sa odporúča zaregistrovať sa do 30. septembra, aby sa vytvoril priestor pre prípadné problémy a aby ostatní registrujúci mali dostatok času na zaregistrovanie svojej dokumentácie pred koncom novembra. Spoločnosti musia predložiť svoju dokumentáciu elektronicky pomocou nástroja REACH-IT.

Komisia a ECHA vynakladajú maximálne úsilie, aby priemyslu tento proces uľahčili. Skupina vyšších riadiacich pracovníkov Komisie, ECHA a priemyselných združení už dosiahli to, že registračný proces je jednoduchší. Európska chemická agentúra zvýšila úsilie na uverejnenie podrobných pokynov v 22 jazykoch.

Oceniť by sa malo úsilie zo strany priemyslu. Termín sa blíži a pred nami je úloha stanoviť a riadiť prácu v rámci fór na výmenu informácií o látkach, na ktorých sa vymieňajú informácie o chemických látkach na účely ich registrácie.

Proces registrácie ovplyvňuje nielen chemický priemysel, ale aj prevádzkovateľov, ktorí nepatria priamo do sektora chemických látok, ako sú producenti kovov a textilu.

Používatelia chemických látok sú závislí od dostupnosti látok na trhu a od včasnej registrácie. Okrem toho musia po registrácii dodržiavať odporúčania dodávateľov týkajúce sa zvýšenej bezpečnosti alebo v určitých prípadoch pri špecifických použitiach vykonať vlastné posúdenie rizika.

Termíny pre nové pravidlá klasifikácie látok

Spoločnostiam sa takisto pripomína, že je potrebné preklasifikovať tie látky, ktoré predávajú podľa nových pravidiel klasifikácie a označovania do 1. decembra 2010 a následne túto klasifikáciu do 3. januára 2011 oznámiť Európskej chemickej agentúre. Geert Dancet, výkonný riaditeľ Európskej chemickej agentúry, dodal: „Spoločnostiam, ktoré sa pripravujú na proces klasifikácie a označovania, by sme chceli poradiť, aby oznamovanie vykonali včas. Európska chemická agentúra a vnútroštátne asistenčné pracoviská sú k dispozícii, aby pomáhali danému odvetviu, najmä MSP, a podporovali ich pri plnení svojich povinností. Klasifikácia je nevyhnutná na posúdenie, či je chemická látka nebezpečná pre zdravie a životné prostredie a na určenie informácií, ktoré budú uvedené na označení produktov používaných pracovníkmi a spotrebiteľmi. Je dôležité poznamenať, že uvedené oznámenia sa musia posielať aj v prípade malých množstiev chemických látok. To znamená, že táto výzva sa týka oveľa vyššieho počtu spoločností vrátane MSP.

Viac informácií: : MEMO/10/400

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/index.htm

http://echa.europa.eu/news/clp_presskit_en.asp


Side Bar