Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1113

Брюксел, 13 септември 2010 г.

30 ноември 2010 г.: Последна покана към фирмите във връзка с регистрацията на химикали

Комисията припомня на фирмите, че те са длъжни да регистрират най-широко използваните или най-опасни химикали в срок до 30 ноември тази година, което е след по-малко от 12 седмици. Регистрацията е един от крайъгълните камъни на REACH — регламентът на ЕС за химикалите и тяхната безопасна употреба. Комисията също припомня на фирмите, че те трябва, до 3 януари следващата година, да изпратят до Европейската агенция по химикалите (ECHA) уведомление относно класификацията и етикетирането на предлаганите от тях химикали.

Заместник-председателят на Европейската комисия Антонио Таяни, комисар по въпросите на промишлеността и предприемачеството, и комисарят по околната среда, Янец Поточник, заявиха: „Необходимо е да осигурим устойчивост за нашата химическа промишленост. Ето защо призоваваме всички засегнати фирми да подадат навреме пълни досиета. Тези изисквания към фирмите са строги, но представляват и рентабилна инвестиция, тъй като ще спомогнат за укрепване на водещата роля на европейската химическа промишленост. Дивидентите от нея ще се материализират под формата на повишена конкурентоспособност, по-широко разгърната новаторска дейност и повече работни места за гражданите на Европа в по-чиста и по-здравословна околна среда.“

Към 10 септември т.г. броят на подадените до ECHA досиета е около 4000 и расте много бързо. Фирмите се приканват да попълнят досиетата си и да ги подадат възможно най-скоро. Основните кандидати за регистрация се приканват да направят това до 30 септември, за да остане резерв от време за случаите на проблеми с техните регистрации, както и достатъчно време за другите кандидати да подадат досиетата си преди края на ноември. Фирмите трябва да подадат досиетата си по електронен път през системата REACH-IT.

Комисията и ECHA правят всичко, което е по силите им, за да окажат подкрепа на промишлеността в този процес. За по-гладкото протичане на процеса по регистрация успешно работят група висши ръководни кадри от Комисията, ECHA и асоциациите на представителите на промишлеността. ECHA вложи допълнителни усилия в публикуването на подробни насоки на 22 езика на ЕС.

Усилията от страна на промишлеността също трябва да бъдат признати. Крайната дата вече наближава и създаването и управлението на форумите за обмен на информация относно веществата, на които се обменят данни за химикали за целите на регистрацията, представляват истинско предизвикателство.

Процедурата по регистрация засяга не само химическата промишленост, но и стопанските субекти, които не принадлежат непосредствено към химическия сектор, като например производителите на метали и текстил.

Потребителите на химикали са зависими от наличността на вещества на пазара и от своевременната им регистрация. Още повече че след регистрацията те трябва да спазват препоръчаните от доставчиците по‑високи стандарти за безопасност, или, в някои случаи, да извършат свои собствени оценки на риска по отношение на техните специфични употреби.

Срокове за привеждане в действие на новите правила за класифициране на химически вещества

На фирмите се припомня също така, че до 1 декември 2010 г. трябва да рекласифицират веществата, с които търгуват, в съответствие с новите правила относно класификацията и етикетирането, и до 3 януари 2011 г. да изпратят на ECHA уведомления относно класификациите. Geert Dancet, изпълнителен директор на ECHA, допълни: „Нашият съвет към фирмите, подготвящи се за CLP, е да бъдат готови да изпратят уведомления навреме. ECHA и националните информационни бюра са готови да окажат подкрепа и помощ на промишлеността, и по-специално на МСП, така че те да изпълнят задълженията си“. Класифицирането е от основно значение за определяне на това дали даден химикал е опасен за здравето и околната среда, и ще предопредели информацията, която ще бъде поставена върху етикетите на продуктите, които работниците и потребителите използват. Важно е да се отбележи, че такива уведомления трябва да бъдат изпращани и за химикалите, продавани в малки количества. Това означава, че са засегнати много по-голям брой дружества, включително МСП.

За повече информация: MEMO/10/400.

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/index_bg.htm

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/index.htm

http://echa.europa.eu/news/clp_presskit_en.asp


Side Bar