Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1111

Bryssel den 13 september 2010

Interimsprognos för EU: Fortsatt återhämtning trots osäker omvärld

Den ekonomiska återhämtningen i EU har på sista tiden tagit fart. BNP-tillväxten under andra kvartalet 2010 var särskilt kraftig med större tyngdpunkt på inhemsk efterfrågan än förväntat. Även om den ekonomiska aktiviteten fortfarande förväntas dämpas under det andra halvåret ser kvartalssiffrorna ut att bli något bättre än i vårprognosen beroende på viss spridningseffekt från andra kvartalet. För hela 2010 beräknas den reala BNP-tillväxten nu bli 1,8 % i EU och 1,7 % i euroområdet – en klart högre siffra än i tidigare prognos. Återhämtningen är dock bräcklig. Det råder fortfarande stor osäkerhet och utvecklingen i medlemsstaterna är ojämn. Kommissionens inflationsprognos för 2010 är i stort oförändrad sedan våren med 1,8 % för EU och 1,4 % i euroområdet.

Europas ekonomi är på god väg att återhämta sig och det går bättre än vad man förutspådde i våras, säger kommissionär Olli Rehn, med ansvar för ekonomiska och monetära frågor. Återhämtningen av inhemsk efterfrågan kan få positiva effekter på arbetsmarknaden. Osäkerhetsmoment kvarstår dock. Tryggad finansiell stabilitet och fortsatt konsoliderade offentliga finanser hör till de viktigaste frågorna. Samtidigt måste vi tidigarelägga strukturreformer för att öka vår tillväxtpotential. Snabba och kraftfulla insatser på detta område ökar möjligheterna till stadig tillväxt och ökad sysselsättning.

Högre tillväxtsiffror för EU och euroområdet

På grund av en positivare utveckling än förväntat under första halvåret och en därav följande viss spridningseffekt till andra halvåret beräknas reala BNP under 2010 öka med 1,8 % i EU och 1,7 % i euroområdet (en uppräkning med ungefär ¾ procentenheter jämfört med vårprognosen). Den samlade bilden baseras på uppdaterade beräkningar för Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Polen, Spanien och Storbritannien, vilka tillsammans står för omkring 80 % av EU:s BNP. Tittar man på de enskilda medlemsstaterna är utvecklingen ojämn. I täten ligger Tyskland och Polen. Den ojämna utvecklingen återspeglar skillnader i produktionsstrukturer, hur stort behovet av anpassning är på grund av krisen och de pågående omfördelningarna av tillväxtens drivkrafter inom EU och euroområdet.

Den globala återhämtningen tappar fart

Effekterna av lageruppbyggnad och stimulansåtgärder börjar avta, vilket innebär att den globala återhämtningen förväntas bli svagare under andra halvåret, även om en ny recession inte förefaller särskilt sannolik. Trots avmattningen förväntas BNP att under 2010 globalt (utan EU) växa med ungefär 5 %, vilket är ¼ procentenhet högre än i vårprognosen. Detta beror på starkare ekonomisk aktivitet än förväntat under årets första del. I likhet med vårprognosen ser det ut att bli en ojämn återhämtning med kraftig tillväxt i tillväxtekonomierna men ett fortsatt bräckligt läge i flera utvecklade länder.

Tillväxten i EU kommer i allt högre grad att styras av inhemsk efterfrågan

BNP-tillväxten i EU förväntas också avta under andra halvåret 2010 som en följd av dämpad tillväxt i den globala ekonomin och minskad effekt av tillfälliga faktorer som satte fart på återhämtningen. Spridningseffekterna från det andra kvartalet resulterar dock i en viss uppräkning av kvartalssiffrorna jämfört med vårprognosen. BNP beräknas nu att under tredje kvartalet öka med 0,5 % i både EU och euroområdet och med 0,4 % respektive 0,3 % under fjärde kvartalet. Denna mer positiva prognos bygger bland annat på undersökningar av indikatorer som visar på fortsatt växande ekonomisk aktivitet under kommande månader.

Vidare förefaller det som om återhämtningen sprider sig till fler sektorer och efterfrågekomponenter. Framför allt bidrog under andra kvartalet 2010 privatinvesteringar och privatkonsumtion i större utsträckning till BNP-tillväxten än det sammanlagda bidraget från lageruppbyggnad och nettoexport. Denna nya balans är uppmuntrande eftersom den svagare tillväxten under andra halvåret 2010 i länder utanför EU kommer att få en dämpande effekt på EU:s exporttillväxt. Finansmarknaderna är dock fortfarande sårbara och har bara till en del återhämtat sig efter spänningarna i maj.

Fortsatt dämpad inflation

Konsumentprisinflationen (HIKP) ökade måttligt under första halvåret 2010 på grund av stigande råvarupriser i världen och ökade baseffekter på områdena livsmedel och energi. På sikt torde inflationen kunna hållas i schack med tanke på trögheten i ekonomin, den dämpade löneutvecklingen och låga inflationsförväntningar trots den senaste tidens växelkursutveckling och väderrelaterade prisökningar för vissa jordbruksprodukter. För hela 2010 förväntas konsumentprisinflationen att uppgå till i genomsnitt 1,8 % i EU och 1,4 % i euroområdet, vilket i stort är samma siffror som i vårprognosen.

Utvärdering av riskerna

Trots fortsatt stor osäkerhet förefaller riskerna i tillväxtprognosen för EU under 2010 att jämna ut varandra. BNP-tillväxten, som i större utsträckning grundar sig på ökad inhemsk efterfrågan och spridningseffekterna från det tyska uppsvinget till andra medlemsstater, är en positiva faktor som kan få större konsekvenser än vad man tidigare beräknat. Negativa faktorer som lägre extern efterfrågan än förväntat och ytterligare spänningar på finansmarknaderna kan inte uteslutas samtidigt som konsolideringen av de offentliga finanserna kan få större inverkan på inhemsk efterfrågan än vad man tidigare trott. Även för inflationen under 2010 förefaller riskerna att jämna ut varandra.

En mer detaljerad rapport finns på:

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/2010-09-13-interim_forecast_en.htm

Table 1: Real GDP growth

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Note: the quarterly figures are working-day and seasonally adjusted, while the annual figures are unadjusted.

Table 2: Consumer price inflation

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar