Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1111

V Bruseli 13. septembra 2010

Strednodobá predpoveď EÚ: Oživenie pokračuje v neistom globálnom prostredí

Oživenie hospodárstva EÚ sa v poslednom čase zrýchlilo. Rast HDP v druhom štvrťroku 2010 bol obzvlášť výrazný, a z hľadiska domáceho dopytu vyváženejší, než sa očakávalo. Hoci sa ešte stále očakáva zmiernenie aktivít v druhom polroku, vďaka istej zotrvačnosti rastu prenesenej z druhého štvrťroka zostávajú vyhliadky na kvartálny profil mierne zlepšené v porovnaní s jarnou predpoveďou. Na rok 2010 ako celok sa teraz predpokladá reálny nárast HDP v hodnote 1,8 % v EÚ a 1,7 % v eurozóne, čo je značná oprava smerom hore. Oživenie však zostáva krehké, s vysokou neistotou a nerovnomerným vývojom v rámci členských štátov. Predpoveď Komisie týkajúca sa inflácie v roku 2010 zostáva od jari vo veľkej miere nezmenená, pričom predpokladaná výška je v EÚ 1,8 % a v eurozóne 1,4 %.

Komisár EÚ pre hospodárske a menové veci Olli Rehn povedal: Európske hospodárstvo je očividne na ceste k oživeniu, výraznejšiemu, než sa očakávalo na jar, a rast domáceho dopytu je dobrým znamením pre trh práce. Neistoty však naďalej pretrvávajú a kľúčovými prioritami zostáva zabezpečenie finančnej stability a pokračujúca konsolidácia verejných financií. Súčasne potrebujeme urýchliť štrukturálne reformy a zvýšiť tak potenciál rastu. Čím skôr a odhodlanejšie k tomu pristúpime, tým istejšie môžeme očakávať udržateľný rast a vytváranie pracovných miest.

Predpoveď rastu pre EÚ a eurozónu upravená smerom hore

Vzhľadom na lepší než očakávaný prvý polrok a prenesenie zotrvačnosti rastu do druhého polroka sa v roku 2010 očakáva reálny nárast HDP o 1,8 % v EÚ a o 1,7 % v eurozóne (oprava smerom hore približne o ¾ percentuálneho bodu v porovnaní s jarnou predpoveďou). Tento súhrnný obraz sa zakladá na aktualizovaných prognózach pre Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Poľsko, Španielsko a Spojené kráľovstvo, ktoré spolu tvoria asi 80 % HDP Európskej únie. Na úrovni rozčlenenej podľa jednotlivých členských štátov je vývoj aj naďalej nerovnomerný, pričom najvýkonnejšie sú hospodárstva Nemecka a Poľska. Do tejto nerovnomernosti sa premietajú rozdiely vo výrobných štruktúrach, rozsah potrebného prispôsobenia a prebiehajúceho vyvažovania v rámci EÚ a eurozóny.

Svetové oživenie sa spomaľuje

Pri slabnúcej podpore budovania inventára a stimulačných opatrení čaká svetové oživenie v druhej polovici roka útlm, hoci sa nezdá pravdepodobné, že by mohlo dôjsť k sekundárnej recesii. Napriek tomuto útlmu sa v roku 2010 predpokladá nárast svetového HDP (nepočítajúc EÚ) asi o 5 %, čo je o ¼ percentuálneho bodu viac, než sa uvádzalo v jarnej predpovedi. Vyplýva to zo skutočnosti, že hospodárska činnosť bola silnejšia, než sa predpokladalo v prvej polovici roka. Tak ako na jar, aj teraz sa očakáva nerovnomerné oživenie s mohutným nárastom v nových ekonomikách, no ešte stále krehkou situáciou v niekoľkých vyspelých ekonomikách.

Vyvažovanie rastu EÚ s domácim dopytom

V druhom polroku 2010 sa tiež očakáva spomalenie rastu HDP v EÚ vzhľadom sa útlm svetovej ekonomiky a doznievanie prechodných faktorov, ktoré naštartovali oživenie. Jednako však prenesenie zotrvačnosti rastu z druhého štvrťroka prináša v porovnaní s jarnou predpoveďou aj miernu úpravu štvrťročného profilu smerom hore. Predpokladá sa, že HDP v EÚ a eurozóne v treťom štvrťroku porastie o 0,5 % a vo štvrtom štvrťroku o 0,4 % v EÚ a o 0,3 % v eurozóne. Tieto priaznivejšie vyhliadky sa potvrdzujú okrem iného ukazovateľmi nálady investorov, ktoré naznačujú pokračujúci nárast hospodárskej činnosti v nadchádzajúcich mesiacoch.

Navyše sa zdá, že oživenie sa rozširuje do viacerých sektorov a komponentov dopytu. Obzvlášť príspevok súkromných investorov a spotreby k nárastu HDP v druhom štvrťroku 2010 presiahol súhrn príspevku inventárov a čistého vývozu. Toto vyvažovanie je povzbudzujúce, najmä vzhľadom na to, že slabšie vonkajšie prostredie v druhej časti roka bude zrejme mať na rast vývozu EÚ tlmiaci účinok. Na druhej strane finančné trhy sú zatiaľ krehké, pretože sa len sčasti spamätali z napätia, ktoré prežívali vlani v máji.

Inflácia zostáva utlmená

V prvej polovici roku 2010 sme zaznamenali mierny nárast inflácie HICP spojenej so zvyšovaním svetových cien komodít a stúpavými účinkami potravinovej a energetickej základne. V rámci výhľadu ochabnutie pretrvávajúce v hospodárstve, minimalizovaný rast miezd a očakávania nízkej inflácie by mali udržať infláciu pod kontrolou aj napriek poslednému vývoju výmenných kurzov a zvyšovaniu cien niektorých poľnohospodárskych komodít v súvislosti s počasím. Na rok 2010 ako celok sa inflácia vyjadrená harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien predpokladá v priemernej výške 1,8 % v EÚ a 1,4 % v eurozóne, čo sa do značnej miery zhoduje s jarnou predpoveďou.

Posúdenie rizika

Aj pri pokračujúcej vysokej neistote sa riziká ohrozujúce výhľady rastu EÚ na rok 2010 zdajú vo všeobecnosti vyvážené. Pozitívom je, že vyvažujúci trend HDP v prospech domáceho dopytu a prenesenie nárastu aktivity v Nemecku na iné členské štáty môže nadobudnúť väčšie rozmery, než sa doteraz predpokladalo. Nevýhodou je, že sa nedá vylúčiť miernejší vonkajší dopyt, než sa očakávalo, a ďalšie napätia na finančných trhoch, pričom konsolidácia verejných financií by mohla ovplyvniť domáci dopyt v príslušných krajinách vo väčšej miere, než sa predpokladalo. Čo sa týka predpokladov týkajúcich sa inflácie, aj jej riziká na rok 2010 sa zdajú vo všeobecnosti vyvážené.

Podrobnejšia správa je k dispozícii na:

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/2010-09-13-interim_forecast_en.htm

Table 1: Real GDP growth

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Note: the quarterly figures are working-day and seasonally adjusted, while the annual figures are unadjusted.

Table 2: Consumer price inflation

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar