Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1111

Bryssel 13. syyskuuta 2010

EU:n väliennusteen mukaan elpyminen etenee epävarmassa globaalissa ympäristössä

Talouden elpyminen on saanut viime aikoina EU:ssa tuulta purjeisiinsa. BKT kasvoi erityisen vahvasti vuoden 2010 toisella neljänneksellä ja kasvu tasapainottui aiemmin ennakoitua enemmän kohti kotimaista kysyntää. Vaikka toimeliaisuuden edelleen odotetaan hiipuvan vuoden jälkipuoliskolla, nykyiset näkymät ennakoivat kevään talousennusteeseen verrattuna hieman kohentunutta neljännesvuotuista profiilia. Tämä on sen ansiota, että toisen vuosineljänneksen kiihtyneen kasvun heijastusvaikutukset näkyvät jossain määrin. Kokonaistuotannon odotetaan olevan vuonna 2010 kaiken kaikkiaan 1,8 prosenttia EU:ssa ja 1,7 prosenttia euroalueella eli lukuja on tarkistettu huomattavasti ylöspäin. Elpyminen on kuitenkin haurasta, sillä epävarmuus on edelleen huomattavaa ja kehitys kulkee jäsenvaltioissa eri tahtia. Komission inflaatioennuste vuodelle 2010 ei ole muuttunut keväästä paljoakaan: inflaation ennustetaan olevan 1,8 prosenttia EU:ssa ja 1,4 prosenttia euroalueella.

Euroopan talous on selkeästi lähtenyt elpymään. Elpyminen on vahvempaa kuin keväällä ennustettiin, ja kotimaisen kysynnän kääntyminen nousuun enteilee hyvää työmarkkinoiden kannalta. Epävarmuustekijöitä on kuitenkin edelleen. Rahoitusvakauden turvaaminen ja julkisen talouden vakauttaminen ovat yhä keskeisiä tavoitteita. Meidän on samaan aikaan aikaistettava rakenneuudistuksia kasvupotentiaalimme lisäämiseksi. Mitä pikemmin ja vahvemmin toimimme tällä rintamalla, sitä varmempia voimme olla kestävästä kasvusta ja työpaikkojen luomisesta, totesi talous- ja rahapoliittisista asioista vastaava EU-komissaari Olli Rehn.

EU:n ja euroalueen kasvuennusteita on tarkistettu ylöspäin

Kokonaistuotannon kasvun odotetaan olevan 1,8 prosenttia EU:ssa ja 1,7 prosenttia euroalueella vuonna 2010 (kasvua on tarkistettu ylöspäin noin ¾ prosenttiyksikköä kevään talousennusteeseen verrattuna). Tämä johtuu siitä, että vuoden alkupuolisko oli ennakoitua parempi ja kiihtynyt kasvu heijastuu jossain määrin vuoden jälkipuoliskolle. Kokonaiskuva perustuu Alankomaiden, Espanjan, Italian, Puolan, Ranskan, Saksan ja Yhdistyneen kuningaskunnan tarkistettuihin ennusteisiin. Kyseisten maiden osuus on noin 80 prosenttia koko EU:n BKT:stä. Kokonaisuutena tarkasteltuna kehitys kulkee epätasaisesti eri jäsenvaltioissa. Vahvinta talouskasvu on Saksassa ja Puolassa. Tämä epätasaisuus heijastaa eroja tuotantorakenteissa, sopeutumishaasteiden kirjoa ja käynnissä olevaa tasapainottumista EU:ssa ja euroalueella.

Maailmanlaajuinen elpyminen hidastumassa

Koska varastojen kertymisen ja elvytystoimien tuoma tuki on hiipumassa, maailmanlaajuisen elpymisen ennakoidaan notkahtavan vuoden jälkipuoliskolla, vaikka W-taantuma vaikuttaakin epätodennäköiseltä. Tästä notkahduksesta huolimatta maailmanlaajuisen BKT:n (EU:ta lukuun ottamatta) ennakoidaan kasvavan noin 5 prosenttia vuonna 2010 eli ¼ prosenttiyksikköä enemmän kuin kevään talousennusteessa. Tämä on seurausta siitä, että taloudellinen toimeliaisuus on ollut vahvempaa kuin vuoden alkupuoliskolla arvioitiin. Kevään tapaan näkymät viittaavat epätasaiseen elpymiseen kasvun ollessa vankempaa kehittyvissä talouksissa mutta edelleen haurasta useissa kehittyneissä talouksissa.

Kasvun tasapainottuminen EU:ssa kohti kotimaista kysyntään

BKT:n kasvun odotetaan hidastuvan myös EU:ssa vuoden 2010 jälkipuoliskolla. Taustalla on maailmantalouden heikkeneminen ja elpymisen tehokkaasti käynnistäneiden väliaikaisten tekijöiden hiipuminen. Koska toisen neljänneksen kiihtyneen kasvun heijastusvaikutukset kuitenkin näkyvät jossain määrin, neljännesvuotuista profiilia on tarkistettu hieman ylöspäin kevään talousennusteeseen verrattuna. Nykyhetkellä BKT:n ennakoidaan kasvavan 0,5 prosenttia sekä EU:ssa että euroalueella kolmannella vuosineljänneksellä. Vastaavat luvut viimeisellä neljänneksellä ovat 0,4 ja 0,3 prosenttia. Parantuneille näkymille tarjoavat tukea muun muassa markkinailmapiiriä kuvaavat indikaattorit, jotka antavat viitteitä taloudellisen toimeliaisuuden vilkastumisesta tulevina kuukausina.

Lisäksi elpyminen näyttää olevan laajenemassa eri aloille ja kysyntätekijöihin. Yksityisten sijoitusten ja kulutuksen osuus BKT:n kasvusta vuoden 2010 toisella neljänneksellä eritoten ylitti varastojen ja nettoviennin yhteisen osuuden. Tällainen tasapainon palaaminen on rohkaisevaa, varsinkin kun heikompi ulkoinen ympäristö vuoden jälkipuoliskolla varmasti vaikuttaa EU:n viennin kasvuun. Finanssimarkkinat ovat toisaalta edelleen epävakaat, sillä ne ovat vain osittain toipuneet viime toukokuussa esiintyneistä jännitteistä.

Inflaatio on edelleen hidasta

YKHI-inflaatio kiihtyi hieman vuoden 2010 alkupuoliskolla, sillä hyödykkeiden maailmanhinnat nousivat. Lisäksi elintarvikkeiden ja energian perusvaikutukset olivat kasvussa. Koska taloudessa on edelleen löysää kapasiteettia, palkkojen hidas kasvu ja alhaiset inflaatio-odotukset pitänevät inflaation lähitulevaisuudessa kurissa, vaikka valuuttakurssit ovatkin hiljattain olleet liikkeessä ja joidenkin maataloushyödykkeiden hinnat ovat sääolojen vuoksi nousseet. YKHI-inflaation odotetaan olevan vuonna 2010 kaiken kaikkiaan keskimäärin 1,8 prosenttia EU:ssa ja 1,4 prosenttia euroalueella eli säilyvän suunnilleen muuttumattomana kevään talousennusteeseen verrattuna.

Riskinarviointi

Epävakauden jatkuessa yhä huomattavana vuoden 2010 talouden kasvunäkymiin EU:ssa vaikuttavat riskit näyttävät olevan pääosin tasapainossa. Positiivisten riskien puolella ovat BKT:n kasvun tasapainottuminen kohti kotimaista kysyntää ja se, että taloudellisen toimeliaisuuden vilkastumisesta Saksassa aiheutuvat vaikutukset saattavat levitä muihin jäsenvaltioihin. Nämä riskit saattavat toteutua suuremmassa määrin kuin nykyhetkellä arvellaan. Negatiivisten riskien puolella ulkoisen kysynnän ennakoitua suurempaa heikkenemistä ja finanssimarkkinoiden uusia jännitteitä ei voida sulkea pois ja lisäksi julkisen talouden vakauttaminen saattaa kyseissä maissa heikentää kotimaista kysyntää oletettua enemmän. Inflaatioriskit vaikuttavat myös pääsääntöisesti tasapainoisilta vuonna 2010.

Yksityiskohtaisempi selvitys on saatavilla osoitteessa:

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/2010-09-13-interim_forecast_en.htm

Table 1: Real GDP growth

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Note: the quarterly figures are working-day and seasonally adjusted, while the annual figures are unadjusted.

Table 2: Consumer price inflation

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar