Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1111

Brüssel, 13. september 2010

ELi vaheprognoos: majandus elavneb ebakindlates üleilmsetes tingimustes

ELi majandus on viimasel ajal hakanud elavnema. SKP kasvas eriti jõudsalt 2010. aasta teises kvartalis ja sisenõudluse osakaal selles suurenes varem prognoositust rohkem. Kuigi eeldatakse, et teisel poolaastal majanduskasv aeglustub, peaks tulemus kvartalite arvestuses olema ikkagi parem, kui kevadel prognoositi – seda tänu teises kvartalis saavutatud majandustulemuste mõju ülekandumisele. 2010. aastaks tervikuna prognoositakse, et SKP kasvab reaalselt 1,8% ELis ja 1,7% euroalal ehk siis leitakse, et majandusväljavaated on oluliselt paranenud. Samas elavneb majandus siiski tagasihoidlikult, ebakindlus pole kuhugi kadunud ja liikmesriigiti on areng erinev. Komisjoni inflatsiooniprognoos 2010. aastaks ei ole alates kevadest oluliselt muutunud ning selle kohaselt peaks inflatsioon olema 1,8% ELis ja 1,4% euroalal.

ELi majandus- ja rahaküsimuste volinik Olli Rehn sõnas järgmist: Euroopa majandus on selgelt elavnemas. Elavnemine on kevadel prognoositust tunduvalt suurem ning sisenõudluse kasv on hea märk tööturu jaoks. Samas ei ole ebakindlus kuhugi kadunud ning võtmeküsimusteks on ja jäävad finantsstabiilsuse tagamine ja eelarve edasine konsolideerimine. Ühtlasi peame me kiiresti alustama struktuurireformidega, et suurendada oma kasvupotentsiaali. Mida varem ja jõudsamalt me selles suunas tegutsema hakkame, seda kindlamini õnnestub meil tagada jätkusuutlik majanduskasv ja luua uusi töökohti.”

ELi ja euroala majanduskasv uute prognooside kohaselt suurem

Arvestades asjaolu, et esimesel poolaastal kasvas SKP oodatust rohkem ja et selle mõningane mõju kandub üle ka teise kvartalisse, peaks SKP 2010. aastal kasvama reaalselt 1,8% ELis ja 1,7% euroalal, mis tähendab, et võrreldes kevadel prognoosituga on näitajad ligikaudu 0,75 protsendipunkti võrra paremad. Sellise üldnäitaja arvutamisel on aluseks võetud ajakohastatud prognoosid Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Madalmaade, Poola, Hispaania ja Ühendkuningriigi kohta, kelle osakaal ELi SKPs on ligikaudu 80%. Samas aga on areng liikmesriigiti erinev – näiteks Saksamaa ja Poola majandus kasvavad kõige jõudsamalt. Selline ebaühtlus on tingitud tootmisstruktuuride erinevustest, eri kohandamisvajadustest ja jätkuvast majanduslikust tasakaalustamatusest euroalal.

Maailmamajanduse kasv aeglustub

Kuna varude kogumise ja stimuleerivate meetmete mõju on kadumas, oletatakse, et teisel poolaastal majandus enam sel määral ei kasva. Samas tundub ebatõenäoline, et selline paigalseis jätkub ka edaspidi. Kasvu raugemisest hoolimata prognoositakse, et 2010. aastal kasvab ülemaailmne SKP (EL v.a) umbes 5%, mis on 0,25 protsendipunkti võrra rohkem, kui kevadel prognoositi. Sellise prognoosi aluseks on asjaolu, et esimesel poolaastal oli majandustegevus oluliselt elavam. Nagu kevadel, prognoositakse ka nüüd, et majandus elavneb ebaühtlaselt, s.t et kiirelt areneva majandusega riikide majandus elavneb jõudsamalt ja mitmes arenenud majandusega riigis on olukord ikka veel ebakindel.

ELi majanduskasvu taastasakaalustamine sisenõudluse suunas

Samuti peaks 2010. aasta teisel poolel aeglustuma ELis SKP kasv – selle põhjuseks on asjaolud, et maailmamajanduse kasv on raugenud ja elavnemise järsult käivitanud ajutiste tegurite mõju hakkab kaduma. Sellest hoolimata peaks tänu teise kvartali headele majandustulemustele olema kolmanda kvartali näitajad kevadel prognoositust pisut paremad. Nüüdse prognoosi kohaselt kasvab SKP kolmandas kvartalis 0,5% nii ELis kui ka euroalal ning neljandas kvartalis vastavalt 0,4% ja 0,3%. Sellise soodsama väljavaate aluseks on muu hulgas usaldusnäitajad, mis osutavad sellele, et majandustegevuse elavnemine lähikuudel jätkub.

Peale selle tundub, et majandus elavnemine laieneb sektoritesse ja hõlmab eri nõudluskomponente. Eelkõige oli erasektori investeeringute ja kulutuste osakaal SKP kasvus 2010. aasta teises kvartalis suurem kui varude ja puhasekspordi osakaal kokku. Selline tasakaalumuutus annab lootust eeskätt seetõttu, et teise poolaasta kehvem välismajanduskeskkond peaks negatiivselt mõjutama ELi ekspordi kasvu. Teisalt on olukord finantsturgudel endiselt ebakindel. Üksnes osa neist turgudest on toibunud eelmise aasta mais läbielatud pingetest.

Inflatsioon on jätkuvalt madal

2010. aasta esimesel poolel suurenes THHI inflatsioon mõnevõrra, kuna toorainehinnad tõusid kogu maailmas ning toiduaine- ja energiahindade baasmõju oli suurem. Edaspidiseks eeldatakse, et kuna majandustegevus on endiselt loid, palgakasv tagasihoidlik ja inflatsioon ei tohiks suureneda, jääb inflatsioon kontrolli alla, hoolimata hiljutistest vahetuskursimuutustest ning mõne põllumajandustooraine hinna ilmastikutundlikkusest. Prognooside kohaselt on THHI inflatsioon 2010. aastal tervikuna keskmiselt 1,8% ELis ja 1,4% euroalal ning need näitajad on enam-vähem samasugused nagu kevadprognoosis.

Riskihindamine

Arvestades asjaolu, et olukord on jätkuvalt väga ebakindel, tunduvad ELi majanduskasvu mõjutavad ohud 2010. aasta prognoosi kohaselt ikka veel enam-vähem tasakaalustatud. Positiivse näitena võib nimetada seda, et sisenõudluse osakaal SKP kasvus võib olla prognoositust suurem ja et Saksamaa majanduse elavnemise mõju teistele liikmesriikidele võib olla eeldatust suurem. Negatiivse poole pealt võib välja tuua asjaolu, et välistada ei saa eeldatust tagasihoidlikumat välisnõudlust ja edasisi pingeid finantsturgudel ning et mõnes riigis võiks eelarve konsolideerimisel panna endisest suuremat rõhku sisenõudlusele. Ka inflatsiooni mõjutavad ohud tunduvad 2010. aasta prognoosi kohaselt ikka veel olevat üldiselt tasakaalustatud.

Üksikasjalikum aruanne on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/2010-09-13-interim_forecast_en.htm

Table 1: Real GDP growth

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Note: the quarterly figures are working-day and seasonally adjusted, while the annual figures are unadjusted.

Table 2: Consumer price inflation

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar