Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1111

Bruxelles, den 13. september 2010

EU's foreløbige prognose: Det økonomiske opsving fortsætter trods det usikre globale klima

Det økonomiske opsving i EU har taget fart i den seneste tid. BNP-væksten i andet kvartal af 2010 var særlig stærk og var i højere grad drevet af den indenlandske efterspørgsel end tidligere forventet. Skønt den økonomiske aktivitet fortsat forventes at blive moderat i årets anden halvdel, er der udsigt til et kvartalsresultat, der bliver en anelse bedre end prognoserne fra foråret, bl.a. takket være den positive udvikling i andet kvartal. For 2010 som helhed forventes der nu en real BNP-vækst på 1,8 % i EU og 1,7 % i euroområdet, hvilket er en klar forbedring. Der er imidlertid fortsat tale om et skrøbeligt opsving, idet der fortsat hersker stor usikkerhed, og udviklingen er ujævn på tværs af medlemsstaterne. Kommissionens forventninger til inflationen i 2010 er stort set uændrede i forhold til foråret og lyder på 1,8 % i EU og 1,4 % i euroområdet.

EU-kommissær for økonomiske og monetære anliggender Olli Rehn giver de nye tal følgende ord med på vejen: Den europæiske økonomi er tydeligvis i bedring, og det går hurtigere end forventet i foråret. Væksten i den indenlandske efterspørgsel varsler godt for udviklingen på arbejdsmarkedet. Men der findes stadig usikkerhedsmomenter, og vores vigtigste opgaver hedder finansiel stabilitet og fortsat konsolidering af de offentlige finanser. Samtidig skal vi fremrykke gennemførelsen af strukturreformer for at øge vores vækstpotentiale. Desto hurtigere vi gør en effektiv indsats på denne front, jo større er sikkerheden for vedvarende vækst og jobskabelse.

Vækstprognoserne for EU og euroområdet opjusteret

Som følge af et bedre første halvår end forventet og fastholdelsen af denne udvikling i andet halvår forventes BNP i faste priser at vokse med 1,8 % i EU som helhed og med 1,7 % i euroområdet i 2010 (en opjustering på omkring ¾ procentpoint i forhold til prognosen fra foråret). Dette samlede billede bygger på opdaterede fremskrivninger for Frankrig, Tyskland, Italien, Nederlandene, Polen, Spanien og Det Forenede Kongerige, der tilsammen tegner sig for ca. 80 % af EU's BNP. Ser man på medlemsstaterne hver for sig, er udviklingen fortsat ujævn. Det er den tyske og polske økonomi, der klarer sig bedst. Denne ujævnhed er udtryk for forskelle i produktionsstrukturer og i omfanget af de påkrævede tilpasninger samt den igangværende omfordeling inden for EU og euroområdet.

Opsvinget på globalt plan begynder at tabe pusten

Virkningerne af lageropbygningen og stimuluspakkerne begynder at aftage, og det betyder, at opsvinget på globalt plan kan forventes at blive svækket i anden halvdel af året, skønt der næppe er risiko for et såkaldt "double-dip". Alligevel forventes BNP på verdensplan (ekskl. EU) at vokse med omkring 5 % i 2010, dvs. med et kvart procentpoint mere end forventet i prognosen fra foråret. Det skyldes, at den økonomiske aktivitet var stærkere end forventet i den første del af året. Ligesom i foråret er der udsigt til et ujævnt opsving med en robust vækst i de nye økonomier og en skrøbelig situation i flere af de mere avancerede økonomier.

Væksten i EU vil i højere grad blive drevet af den indenlandske efterspørgsel

BNP-væksten i EU forventes også at aftage i anden halvdel af 2010 som et udslag den dæmpede økonomiske udvikling på globalt plan og svækkelsen af de midlertidige faktorer, der kickstartede opsvinget. Ikke desto mindre er der med spillover-effekten fra andet kvartal basis for en mindre opjustering af kvartalstallene i forhold til prognosen fra foråret. BNP forventes nu at vokse med 0,5 % i EU og euroområdet i tredje kvartal og med henholdsvis 0,4 % og 0,3 % i fjerde kvartal. Disse lysere udsigter bygger bl.a. på stemningsindikatorer, der peger i retning af en forsat ekspansion i den økonomiske aktivitet i de kommende måneder.

Det ser desuden ud til, at opsvinget begynder at brede sig til flere sektorer og efterspørgselskomponenter. Det kan især nævnes, at de private investeringers og det private forbrugs bidrag til BNP-væksten i andet kvartal af 2010 overgik det kombinerende bidrag fra lageropbygninger og nettoeksporten. Denne nye balance er opmuntrende, især fordi den mere afdæmpede økonomiske udvikling i lande uden for EU i årets sidste seks måneder med al sandsynlighed vil bremse væksten i EU's eksport. På den anden side er finansmarkederne stadig ustabile, da de ikke helt er kommet sig over de spændinger, der opstod i maj sidste år.

Inflationen forbliver dæmpet

HICP-inflationen steg moderat i første halvdel af 2010 som følge af stigende råvarepriser og stigende basiseffekter på fødevare- og energiområdet. Trægheden i økonomien, de begrænsede lønstigninger og de lave inflationsforventninger skulle holde inflationen i skak trods den seneste udvikling på valutamarkedet og stigningen i priserne på visse landbrugsprodukter som følge af ugunstige vejrforhold. For 2010 som helhed forventes HICP-inflationen at komme til at ligge på i gennemsnit 1,8 % i EU som helhed og på 1,4 % i euroområdet, hvilket er stort set uændret i forhold til prognoserne fra foråret.

Risikovurdering

Trods fortsat stor usikkerhed synes de risici, der er forbundet med vækstudsigterne for EU i 2010, i det store og hele at være afbalancerede. På den positive side kan det forhold, at BNP-væksten i højere grad vil blive drevet af den indenlandske efterspørgsel, og spillover-effekten fra den stigende aktivitet i Tyskland til andre medlemsstater vise sig at blive mere markant end forventet på nuværende tidspunkt. På den negative side kan det ikke udelukkes, at efterspørgslen i lande uden for EU bliver svagere end forventet, og at der opstår nye spændinger på finansmarkederne, og den finanspolitiske konsolidering kan komme til at veje tungere end forventet i de berørte lande. På inflationsfronten forekommer risiciene også at være i balance for 2010's vedkommende.

En mere detaljeret rapport findes på:

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/2010-09-13-interim_forecast_en.htm

Table 1: Real GDP growth

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Note: the quarterly figures are working-day and seasonally adjusted, while the annual figures are unadjusted.

Table 2: Consumer price inflation

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar