Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1111

V Bruselu dne 13. září 2010

Průběžná prognóza EU: Hospodářské oživení pokračuje v nejistých podmínkách celosvětové ekonomiky

Hospodářské oživení v EU v poslední době zesílilo. Růst HDP byl v druhém čtvrtletí roku 2010 obzvlášť výrazný a vzhledem k domácí poptávce vyváženější, než se původně očekávalo. Zatímco se pro druhou polovinu roku nadále předpokládá zmírnění hospodářské činnosti, očekává se, že čtvrtletní výsledky si oproti jarní prognóze mírně polepší díky doznívajícímu účinku jisté hospodářské dynamiky ve druhém čtvrtletí. Pro rok 2010 jako celek se v EU předpokládá růst reálného HDP ve výši 1,8 % a v eurozóně ve výši 1,7 %, což je významná úprava směrem nahoru. Oživení však zůstává nestabilní, neboť přetrvává vysoká míra nejistoty a vývoj na úrovni jednotlivých členských států je nerovnoměrný. Prognóza inflace pro rok 2010, kterou zpracovala Komise, celkově odpovídá prognóze z jara a vychází z toho, že inflace se bude v EU pohybovat ve výši 1,8 % a v eurozóně ve výši 1,4 %.

Komisař pro hospodářské a měnové záležitosti Olli Rehn prohlásil: „Evropské hospodářství je ve znamení jasného oživení a ve srovnání s jarními prognózami si dokonce vede lépe. Zotavení domácí poptávky zároveň vytváří dobré podmínky pro pracovní trh. Situace však přesto zůstává nejistá. Zajištění finanční stability spolu s pokračující fiskální konsolidací proto představují klíčové priority. Současně musíme urychlit strukturální reformy, abychom zvýšili náš potenciál růstu. Rychlý a energický postup v této oblasti nám pomůže zvýšit šance na udržitelný růst a vytváření pracovních příležitostí.“

Prognózy růstu pro EU a eurozónu jsou oproti minulým předpokladům příznivější

Vzhledem k nečekaně úspěšné první polovině roku a díky přenesenému účinku určité části této dynamiky do druhé poloviny roku se v EU v roce 2010 očekává růst reálného HDP ve výši 1,8 % a v eurozóně ve výši 1,7 % (což je v porovnání s jarní prognózou úprava směrem nahoru ve výši přibližně ¾ procentního bodu). Toto celkové posouzení je založeno na aktualizovaných výhledech pro Francii, Německo, Itálii, Nizozemsko, Polsko, Španělsko a Spojené království, které dohromady tvoří zhruba 80 % HDP Evropské unie. Z konkrétnějšího posouzení vyplývá, že vývoj v jednotlivých členských státech zůstává nerovnoměrný, přičemž nejlépe si vedou ekonomiky Německa a Polska. Tato nerovnoměrnost je způsobena rozdíly ve strukturách výroby, rozsahem potřebných úprav a pokračujícími snahami o sladěnost v rámci EU a eurozóny.

Celosvětové oživení hospodářství ztrácí dynamiku

Vzhledem k postupnému omezování dosavadních stimulačních opatření a opatření v souvislosti s tvorbou zásob zaznamená celosvětové hospodářství v druhé polovině roku zřejmě mírný pokles, opětovného „propadu“ se však obávat nemusíme. Navzdory tomuto oslabení konjunktury se v roce 2010 očekává růst celosvětového HDP (s výjimkou EU) ve výši přibližně 5 %, tj. o ¼ procentního bodu lepší, než předpokládaly jarní prognózy. Je to způsobeno tím, že hospodářská činnost v první polovině roku byla intenzivnější, než se očekávalo. Jako na jaře i nyní prognózy předpokládají nerovnoměrné oživení ekonomiky se silným růstem v rozvíjejících se ekonomikách a pokračující nestabilní ekonomickou situací v řadě vyspělých zemí.

Růst v EU se stále více opírá o domácí poptávku

V druhé polovině roku 2010 se v EU rovněž očekává zpomalení růstu HDP, které odráží zmírnění výkonu celosvětového hospodářství a postupně slábnoucí účinek dočasných opatření, jež měla sloužit k posílení konjunktury. Doznívání účinku pozitivní dynamiky druhého čtvrtletí nyní ve srovnání s jarní prognózou umožňuje mírnou úpravu čtvrtletních hospodářských výsledků směrem nahoru. HDP má v EU a v eurozóně ve třetím čtvrtletí podle prognóz vzrůst o 0,5 % a ve čtvrtém čtvrtletí o 0,4 % (v EU) a o 0,3 % (eurozóna). Ukazatele nálady investorů, jež pro nadcházející měsíce předpovídají pokračující nárůst hospodářské činnosti, tyto optimistické vyhlídky potvrzují.

Oživení se navíc podle všeho začíná rozšiřovat do různých odvětví a složek poptávky. V druhém čtvrtletí roku přispěly k růstu HDP zejména soukromé investice a soukromá spotřeba, jejichž podíl přesáhl kombinovaný efekt tvorby zásob a čistého vývozu. Tento posun vzbuzuje optimismus především proto, že nepříznivé vnější rámcové podmínky v druhé polovině roku budou zřejmě mít tlumivý dopad na růst vývozu z EU. Finanční trhy však nadále zůstávají nestabilní, neboť se jen částečně vzpamatovaly z napjaté situace v květnu letošního roku.

Inflace zůstává mírná

V první polovině roku 2010 došlo k mírnému růstu inflace HISC, což je důsledkem rostoucích celosvětových cen komodit a změn ve srovnávací základně, které měly svůj původ v cenách energie a potravin a působily směrem nahoru. Při pohledu do budoucna by utlumená konjunktura, mírný růst mezd a nízká inflační očekávání měly udržet inflaci na uzdě, a to bez ohledu na nedávný vývoj směnných kursů a nárůst cen některých zemědělských komodit způsobený počasím. Pro rok 2010 jako celek se v EU předpokládá inflace HISC v průměrné výši 1,8 % a v eurozóně 1,4 %, což zhruba odpovídá jarní prognóze.

Posouzení rizik

V hospodářských podmínkách, které se nadále vyznačují vysokou mírou nejistoty, se rizika ohrožující perspektivy růstu hospodářství EU v roce 2010 jeví jako víceméně vyvážená. Pokud jde o růstové faktory, vyvážení růstu HDP vzhledem k domácí poptávce a přenesený účinek oživení hospodářské činnosti v Německu na jiné členské státy by mohly přinést lepší účinky, než se původně očekávalo. Pokud jde o protirůstové faktory, nelze vyloučit nižší zahraniční poptávku, než předpokládaly prognózy, a další napětí na finančních trzích. Fiskální konsolidace by v zemích, jichž se to týká, mohla ovlivnit domácí poptávku silněji, než se očekávalo. Rizika ohrožující inflační výhled se pro rok 2010 zdají rovněž vyvážená.

Podrobnou zprávu lze nalézt na této adrese:

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/2010-09-13-interim_forecast_en.htm

Table 1: Real GDP growth

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Note: the quarterly figures are working-day and seasonally adjusted, while the annual figures are unadjusted.

Table 2: Consumer price inflation

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar