Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1111

Брюксел, 13 септември 2010 г.

Междинна прогноза на ЕС: икономиката се възстановява, макар и в условията на несигурна глобална конюнктура

През последните месеци икономиката на ЕС отбеляза известно подобрение. През второто тримесечие на 2010 г. бе отчетен особено силен ръст на БВП, като до голяма степен това се дължеше на надхвърлилото очакванията вътрешно търсене. Въпреки запазването на очакванията за по-умерена икономическа активност през втората половина на годината, благодарение на набраната инерция от второто тримесечие тримесечната макрорамка би могла да се окаже малко по-благоприятна от заложената в прогнозата от пролетта. Растежът на реалния БВП за 2010 г. понастоящем се предвижда да бъде 1,8 % в ЕС и 1,7 % в еврозоната, което е значително подобрение спрямо предходните прогнози. Въпреки това възстановяването на икономиката продължава да бъде колебливо поради високата нестабилност и различната динамика на процесите в отделните държави-членки. Прогнозата на Комисията от пролетта за инфлацията за 2010 г. в общи линии остава непроменена — 1,8 % в ЕС и 1,4 % в еврозоната.

Комисарят по икономическите и паричните въпроси Оли Рен заяви: В момента сме свидетели на по-бързо от предвижданото през пролетта възстановяване на европейската икономика, а съживяването на вътрешното търсене ще доведе до стабилизиране на пазара на труда. Процесът на възстановяване обаче все още е несигурен, като основни приоритети остават запазването на финансовата стабилност и продължаването на фискалната консолидация. В същото време трябва да ускорим структурните реформи, за да повишим потенциала за растеж. Колкото по-скоро и по-уверено действаме в тази насока, толкова по-сигурни можем да бъдем за постигането на устойчив растеж и създаването на работни места.“

Преразглеждане във възходяща посока на прогнозите за растеж в ЕС и еврозоната

Благодарение на резултатите през първата половина на годината, които надхвърлиха очакванията, както и на положителния ефект през втората половина на годината от набраната инерция, реалният БВП се очаква да нарасне с 1,8 % в ЕС и с 1,7 % в еврозоната през 2010 г. (което е с 0,75 процентни пункта повече, отколкото в прогнозите от пролетта). Тези прогнози са направени на базата на актуализираните предвиждания за Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Полша, Испания и Обединеното кралство, които заедно генерират около 80 % от БВП на ЕС. Разглеждани поотделно, динамиката на процесите в държавите-членки е различна, като с най-добри показатели са икономиките на Германия и Полша. Неравномерното възстановяване в отделните държави-членки се дължи на разлики в производствените структури, предизвикателствата, свързани с мащаба на приспособяването, и протичащото в момента преструктуриране в ЕС и еврозоната.

Забавяне на възстановяването на световната икономика

Натрупването на стоково-материални запаси и намаляването на мерките за стимулиране на икономиката вероятно ще доведат до временно забавяне на възстановяването на световната икономика през втората половина на годината, макар и да е малко вероятно тя отново да изпадне в рецесия. Въпреки забавянето световният БВП (без БВП на ЕС) се очаква да нарасне с около 5 % през 2010 г., което е с 0,25 процентни пункта повече, отколкото в прогнозата от пролетта. Това се дължи на надхвърлилата очакванията икономическа активност през първата половина на годината. Както и в прогнозата от пролетта, разчетите са, че икономиката ще се възстановява неравномерно, като отбелязва стабилен растеж в бързо развиващите се икономики и колебание в някои развити икономики.

По-голям дял на вътрешното търсене в структурата на растежа в ЕС

През втората половина на 2010 г. се очаква по-слаб растеж на БВП в ЕС вследствие на забавянето на световната икономика и намаляването на въздействието на временните фактори, с чиято помощ започна възстановяването. Въпреки това, поради набраната инерция от второто тримесечие, се очаква прогнозата за тримесечната макрорамка да бъде преразгледана във възходяща посока в сравнение с прогнозата от пролетта. Понастоящем се очаква БВП да нарасне с 0,5 % в ЕС и еврозоната през третото тримесечие и с 0,4 % и 0,3 % съответно през четвъртото. В подкрепа на по–оптимистичните прогнози е и подобряването на индексите на доверие, според които очакванията са за нарастващо оживление на икономическата активност през следващите месеци.

Освен това изглежда, че възстановяването обхваща все повече сектори и компоненти на търсенето. По-специално, частните инвестиции и потреблението на домакинствата изиграха по-важна роля за растежа на БВП през второто тримесечие на 2010 г., отколкото стоково-материалните запаси и нетния износ, взети заедно. Тези изменения в структурата на растежа са обнадеждаващи, особено предвид очакванията за по-слаб растеж на износа от ЕС вследствие на влошаването на външната конюнктура през втората половина на годината. От друга страна, финансовите пазари са все още нестабилни, като само отчасти са се възстановили от сътресенията през май месец тази година.

Инфлацията остава ниска

През първата половина на 2010 г. Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) отчете умерено увеличение на инфлацията вследствие на нарастващите световни цени на суровините и по-високия базов ефект на енергията и храните. В перспектива, продължаващото забавяне на икономиката, слабият растеж на заплатите и очакванията за ниска инфлация би следвало да допринесат за овладяването на инфлацията, независимо от наблюдаваната наскоро динамика на обменния курс и свързаните с климата увеличения на цените на някои селскостопански суровини. За 2010 г. инфлацията по ХИПЦ се очаква да възлезе средно на 1,8 % в ЕС и на 1,4 % в еврозоната, което до голяма степен съответства на заложеното в прогнозата от пролетта.

Оценка на риска

В условията на продължаваща висока несигурност рисковете пред перспективите за растежа в ЕС през 2010 г. изглеждат до голяма степен балансирани. Положителният елемент е, че все по-големият дял на вътрешното търсене в структурата на растежа на БВП, както и положителният ефект за други държави-членки от съживяването на немската икономика, могат да се материализират в по-голяма степен, отколкото се предвижда в момента. Отрицателният елемент е, че не е изключено външното търсене да се окаже по-слабо от очакваното, както и да възникнат нови сътресения на финансовите пазари, като в същото време фискалната консолидация може да ограничи вътрешното търсене в засегнатите държави в по-голяма степен от очакваното. По отношение на прогнозираната инфлация рисковете също изглеждат до голяма степен балансирани за 2010 г.

По-подробна информация може да бъде намерена на следния адрес:

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/2010-09-13-interim_forecast_en.htm

Table 1: Real GDP growth

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Note: the quarterly figures are working-day and seasonally adjusted, while the annual figures are unadjusted.

Table 2: Consumer price inflation

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar