Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1107

Bryssel den 9 september 2010

Biologisk mångfald: starkare roll för lokala myndigheter runt om i världen

Hur kan lokala myndigheter spara pengar och samtidigt stärka ekonomin, höja livskvaliteten och skapa sysselsättning? Genom att låta ekosystemtjänster ingå i beslutsfattandet, enligt en ny rapport. Rapporten riktar sig till lokala och regionala beslutsfattare och har tagits fram inom TEEB-studien om ekosystemens och den biologiska mångfaldens ekonomi. Den visar hur man kan öka kunskapen om värdet av naturkapital som skogar, parker och vattendrag och om de tjänster dessa ger och hur man kan dra nytta av detta lokalt inom bland annat stadsförvaltning, samhällsplanering och skötsel av skyddade områden.

Lokala och regionala planmyndigheter har stora befogenheter och kan vara en stark positiv kraft”, säger miljökommissionär Janez Potočnik. Den här rapporten tar upp många exempel på hur hänsyn till biologisk mångfald kan integreras i lokala planeringsbeslut runt om i världen, och redovisar i detalj fördelarna för lokalbefolkningen. I många fall kan den fungera som en färdplan för miljöframsteg.

Naturens mångskiftande och sammansatta värden har direkta ekonomiska effekter vad gäller människors välbefinnande och offentliga utgifter både på lokal och på nationell nivå”, säger TEEB-studiens ledare Pavan Sukhdev. Genom att fokusera på de olika fördelar naturen ger kan vi inse hur vi direkt och indirekt är beroende av naturmiljön, och denna insikt kan ge ett viktigt bidrag till lokalpolitik och offentlig förvaltning. Vi uppmanar lokala myndigheter att läsa rapporten och erkänna den nytta naturen ger och den ekonomiska dimensionen av deras lokala naturkapital.

Att integrera biologisk mångfald på det lokala planet i Europa …

Den nya rapporten har titeln TEEB for Local and Regional Policy Makers och har utarbetats inom studien The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) som drivs inom ramen för FN:s miljöprogram (Unep) som också bidrar ekonomiskt. Rapporten understryker hur mycket städer är beroende av naturen och belyser hur ekosystemtjänster kan erbjuda kostnadseffektiva lösningar för kommunala tjänster. Undersökningen visar exempelvis hur Rom drar nytta av 5 000 ha offentliga grönområden och hur lokala myndigheter i Wales förbättrar invånarnas hälsa genom att öka tillgången på grönområden. Några rekommendationer som ges i rapporten är betalningssystem för ekosystemtjänster, riktlinjer för att belöna god förvaltning av lokalt naturkapital samt certifiering och märkning.

… och på andra håll i världen

Över 140 experter inom vetenskap, ekonomi och politik från mer än 40 länder runt om i världen har deltagit i forskning, analys och författande för rapporten som innehåller fallstudier från många länder, däribland Sydafrika, Indien, Australien, Vietnam och Peru. Utöver vikten av att värdesätta ekosystemtjänster understryker rapporten tre huvudpunkter som måste uppmärksammas om naturkapitalet ska kunna bidra till lokal utveckling:

1. Rättvis fördelning av rätten till de fördelar naturen ger. Politiska förändringar påverkar ofta fördelningen av eller tillgången till tjänster – i beslutsfattandet måste man ta hänsyn till detta.

2. Maximal användning av tillgänglig vetenskaplig och erfarenhetsbaserad kunskap eftersom detta bidrar till att ge ett gemensamt språk för att fånga upp olika åsikter.

    3. Delaktighet från berörda parter genom hela processen för att prioritera och utforma lämpliga och effektiva lokala policyåtgärder.

Bakgrund

Jordens naturtillgångar – från enskilda arter till ekosystem som skogar, korallrev, sötvatten och jordar – minskar i alarmerande takt. Förlusten av biologisk mångfald kostar världsekonomin miljarder varje år och undergräver ekonomier, affärsutsikter och möjligheterna att bekämpa fattigdomen.

TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) är ett projekt som finansieras av Europeiska kommissionen och ett antal länder, däribland Tyskland, Storbritannien, Nederländerna, Sverige, Norge, Belgien och Japan. Syftet är att formulera ekonomiska argument för att ändra sättet att värdera och förvalta naturbaserade tillgångar.

Detta är den tredje delrapporten från TEEB (efter två tidigare rapporter som riktade sig till nationella beslutsfattare och företag) och den sista innan slutresultaten av TEEB presenteras vid partskonferensen (COP 10) för konventionen om biologisk mångfald, som hålls i Nagoya i oktober.

Mer information

Alla TEEB-rapporter finns på

http://www.teebweb.org/


Side Bar