Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1107

Brusel, 9. septembra 2010

Biodiverzita: Ako motivovať miestne samosprávy na celkom svete k činu

Ako môžu miestne samosprávy ušetriť a súčasne posilniť hospodársku situáciu, zlepšiť kvalitu života a vytvárať pracovné miesta? Z najnovšej správy vyplýva, že sa to dá docieliť zohľadňovaním ekosystémových služieb pri tvorbe politiky. Zo správy TEEB určenej tvorcom komunálnej a regionálnej politiky o ekonomike ekosystémov a biodiverzity (The Economics of Ecosystems and Biodiversity, TEEB) sa tvorcovia komunálnej politiky môžu dozvedieť, ako lepšie pochopiť hodnotu a služby prírodného kapitálu (lesy, parky a vodné toky) a dokázať ich využívať v oblastiach komunálnej politiky (správa miest, územné plánovanie a správa chránených území).

Európsky komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Miestne a regionálne úrady zodpovedné za plánovanie majú obrovskú moc, vďaka ktorej môžu pohnúť veci správnym smerom. V správe sa uvádza množstvo príkladov z celého sveta, ktorými sa ilustruje úspešné začlenenie otázok biodiverzity do rozhodnutí o plánovaní na komunálnej úrovni. Podrobne sa v nej uvádzajú aj výhody, ktoré tento prístup priniesol miestnemu obyvateľstvu. V mnohých prípadoch ide o cestu k úspechu v ekologickej oblasti“

Pavan Sukhdev, vedúci štúdie TEEB, uviedol: „Početné a komplexné hodnoty prírody majú priamy hospodársky vplyv na ľudské blaho, ako aj na verejné výdavky na komunálnej aj celoštátnej úrovni. Ak sa bližšie pozrieme na rôzne prínosy prírody, podarí sa nám rozpoznať, do akej miery priamo či nepriamo závisíme od prírodného prostredia. Táto informácia môže byť mimoriadne užitočná z hľadiska miestnej politiky a verejnej správy. Vyzývame miestne úrady, aby si správu prečítali a rozpoznali prínos prírody a hospodársky rozmer miestneho prírodného kapitálu.

Zohľadňovanie otázok biodiverzity na komunálnej úrovni v Európe...

Nová správa TEEB určená tvorcom komunálnej a regionálnej politiky (TEEB for Local and Regional Policy Makers), ktorá vznikla v rámci iniciatívy TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity - Ekonomika ekosystémov a biodiverzity), ktorá vznikla a je podporovaná v rámci programu OSN pre životné prostredie, upozorňuje na to, ako veľmi sú mestá závislé na prírode a ilustruje, ako môžu ekosystémové služby prinášať nákladovo efektívne riešenia v oblasti poskytovania komunálnych služieb. V štúdii sa napríklad uvádza, ako mesto Rím využíva 5 000 ha verejných zelených plôch, alebo ako miestne úrady vo Walese zlepšujú zdravie občanov rozširovaním zelených plôch. V správe sa odporúča zaviesť systémy platieb za ekosystémové služby, odmeňovať dobré spravovanie miestneho prírodného kapitálu a zaviesť systém osvedčovania a označovania.

...a na celom svete

Do výskumu, analýzy a vypracovania správy TEEB určenej tvorcom komunálnej a regionálnej politiky, ktorá obsahuje prípadové štúdie z mnohých krajín (napríklad z Juhoafrickej republiky, Indie, Austrálie, Vietnamu a Peru), bolo zapojených viac ako 140 odborníkov z oblasti vedy, ekonomiky a politiky z vyše 40 krajín celého sveta Správa vyhodnocuje význam ekosystémových služieb a okrem toho upozorňuje na tri kľúčové otázky, ktorým treba venovať pozornosť, ak má prírodný kapitál prispievať k miestnemu rozvoju:

    1: Rovnomerne prerozdeliť práva prístupu k prírodným zdrojom. Zmena politiky často ovplyvňuje prístup k službám alebo ich prerozdelenie. Tento aspekt je nutné zohľadniť v rámci rozhodovacieho procesu.

    2: Čo možno najlepšie využívať dostupné vedecké poznatky a získané skúsenosti, aby bolo možné nájsť spoločnú reč v otázkach, na ktoré existujú rôzne názory.

    3: Zapojiť všetkých aktérov do celého procesu, aby sa realizovateľné a účinné opatrenia komunálnej politiky dostali do popredia záujmu a aby sa pracovalo na ich vývoji.

Kontext

Prírodné dedičstvo našej planéty (od jednotlivých druhov po ekosystémy ako napríklad lesy, koralové útesy, sladké vody a pôdy) sa vytráca alarmujúcou rýchlosťou. Strata biodiverzity každoročne spôsobuje celosvetovému hospodárstvu miliardové straty, oslabuje ekonomiku jednotlivých štátov a má negatívny vplyv na obchodné vyhliadky a možnosti boja proti chudobe.

TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity - Ekonomika ekosystémov a biodiverzity) je projektom, ktorý financuje Európska komisia a jednotlivé štáty (napríklad Nemecko, Spojené kráľovstvo, Holandsko, Švédsko, Nórsko, Belgicko a Japonsko. Jeho cieľom je formulovať hospodárske argumenty, ktoré nám pomôžu zmeniť spôsob posudzovania a spravovania prírodných zdrojov.

Po dvoch predchádzajúcich správach, ktoré boli určené politickým činiteľom a hospodárskym subjektom jednotlivých krajín, je tretia správa TEEB poslednou správou predtým, ako sa na 10. konferencii zmluvných strán (COP 10) dohovoru o biologickej diverzite, ktorá sa uskutoční v októbri v Nagoya, uskutoční prezentácia celkových výsledkov.

Ďalšie informácie:

Všetky správy TEEB možno nájsť tu:

http://www.teebweb.org/


Side Bar