Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1107

Brüssel, 9. september 2010

Elurikkus: kohalikele omavalitsustele rohkem mõjuvõimu kogu maailmas

Kuidas saavad kohalikud omavalitsused säästa raha ning samal ajal turgutada majandust, parandada elukvaliteeti ja luua töökohti? Kaasates poliitikakujundamisse ökosüsteemi teenuseid, selgub uuest aruandest. Aruanne „Ökosüsteemide ja elurikkuse majanduslikud aspektid (TEEB) kohalikele ja piirkondlikele poliitikakujundajatele” näitab kohalike omavalitsuste poliitikutele, kuidas parandada arusaama looduskapitali (metsad, pargid ja veekogud) väärtusest ja teenustest ning kuidas sellest kasu saada kohalikes poliitikavaldkondades – linna juhtimises, ruumilises planeerimises ja kaitsealade haldamisel.

Euroopa Komisjoni keskkonnavolinik Janez Potočnik märkis: „Kohalikel ja piirkondlikel planeerimisametitel on hiigelsuur mõjuvõim, millega saaks tohutult palju head teha. See aruanne toob välja arvukalt näiteid, kuidas mitmel pool maailmas on elurikkust arvestav mõtteviis edukalt kaasatud kohalikesse planeerimisotsustesse ja toonud samal ajal kasu ka kohalikele elanikele. Paljudel juhtudel on see olnud õnnestunud lahendus ka keskkonna jaoks.“

TEEB-uuringu juht Pavan Sukhdev sõnas: „Looduse mitmetahulistel ja keerukatel väärtustel on otsene majanduslik mõju inimeste heaolule ja avaliku sektori kulutustele nii piirkondlikul kui riigi tasandil. Looduse erinevatele hüvedele keskendudes näeme, et oleme nii otseselt kui ka kaudselt looduskeskkonnast sõltuvad ning see mõistmine võib oluliselt aidata kohalikku poliitikat ja avalikku haldust. Soovitame kohalikel omavalitsustel seda aruannet lugeda, et nad näeksid looduse pakutavaid hüvesid ja oma kohaliku looduskapitali majanduslikku mõõdet.“

Elurikkusega arvestamine rohujuuretasandil Euroopas...

Uue aruande „„Ökosüsteemide ja elurikkuse majanduslikud aspektid (TEEB) kohalikele ja piirkondlikele poliitikakujundajatele” koostas TEEBi algatus, mida toetab ja haldab ÜRO keskkonnaprogramm. Aruanne toob välja, kui palju sõltuvad linnad loodusest ja selgitab, kuidas ökosüsteemi teenused võivad anda kulutõhusaid lahendusi kohalikele omavalitsuste teenustele. Näiteks näitab uurimus, kuidas Rooma kasutab 5000 hektarit avalikke rohealasid ja kuidas Walesi kohalikud omavalitsused rohealasid luues parandavad kodanike tervist. Soovitatakse kasutada ökosüsteemi teenuste toetuskavasid, tunnustada kohaliku looduskapitali head kasutamist, kasutada sertifitseerimist ja märgistamist.

… ja kõikjal maailmas...

Aruande „TEEB kohalikele ja piirkondlikele poliitikakujundajatele” aruande teadusuuringutes, analüüsides ja koostamisel osales üle 140 teadus-, majandus- ja poliitikaeksperdi enam kui 40 riigist. Aruanne sisaldab juhtumiuuringuid Lõuna-Aafrikast, Indiast, Austraaliast, Vietnamist ja Peruust. Lisaks ökosüsteemide teenuste väärtustamise tähtsusele rõhutab aruanne kolme olulist teemat, mis vajavad tähelepanu looduskapital kasutamisel kohaliku piirkonna hüvanguks.

    1. Loodusest tulenevate hüvede õiglane ja võrdne jaotamine. Poliitilised muudatused mõjutavad sageli teenuste jaotamist või juurdepääsu neile ning sellega tuleb arvestada otsuste tegemise ajal.

    2. Võimalikult palju kasutada kättesaadavaid teaduslikke ja kogemustel põhinevaid teadmisi, sest see aitab luua ühist pinda erinevate seisukohtade mõistmiseks.

    3. Kaasata sidusrühmad kogu protsessi vältel, et leida prioriteedid ning kujundada tõhusad ja teostatavad kohaliku poliitika meetmed.

Taust

Maa loodusvarad – üksikliikidest kuni selliste ökosüsteemideni nagu metsad, korallrahud, mageveekogud ja mullad – kahanevad ähvardava kiirusega. Elurikkuse vähenemine maksab maailma majandusele igal aastal miljardeid, seades ohtu riikide majandust, ärilisi väljavaateid ja võimalusi võidelda vaesusega.

„Ökosüsteemide ja elurikkuse majanduslikud aspektid (TEEB)” on Euroopa Komisjoni ning riikide, sealhulgas Saksamaa, Norra, Belgia, Rootsi, Madalmaad, Jaapan ja Ühendkuningriigi valitsuste rahastatav projekt. Selle eesmärk on välja töötada majanduslik mudel, mille abil on võimalik muuta praegust viisi, kuidas loodusvarasid väärtustatakse ja majandatakse.

See on TEEBi kolmas sidusrühmadele suunatud aruanne (varasemad aruanded on olnud suunatud riikide poliitikakujundajatele ja ettevõtjatele), mis on ühtlasi viimane aruanne enne oktoobris Jaapanis Nagoyas toimuvat elurikkuse COP 10 konverentsi, kus esitletakse TEEB-uuringu kokkuvõtvaid tulemusi.

Täiendav teave

Kõik TEEB-aruanded on kättesaadavad järgmisel aadressil:

http://www.teebweb.org


Side Bar