Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1107

Βρυξέλλες, 9 Σεπτεμβρίου 2010

Βιοποικιλότητα: Ενδυνάμωση των τοπικών αρχών ανά την υφήλιο

Πώς μπορούν οι τοπικές αρχές να εξοικονομήσουν χρήματα και, ταυτόχρονα, να τονώσουν την οικονομία, να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας; Σύμφωνα με μια νέα έκθεση, αυτό μπορεί να γίνει με τη συνεκτίμηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών στη χάραξη πολιτικής. Η έκθεση σχετικά με τις οικονομικές παραμέτρους των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας (TEEB - The Economics of Ecosystems and Biodiversity) για τοπικούς και περιφερειακούς πολιτικούς ιθύνοντες υποδεικνύει στους ιθύνοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης τρόπους με τους οποίους μπορούν να αντιληφθούν πληρέστερα την αξία και τις υπηρεσίες του φυσικού κεφαλαίου, όπως είναι οι δασικές εκτάσεις, τα πάρκα και οι πλωτές οδοί, και να αποκομίσουν οφέλη σε πεδία άσκησης τοπικής πολιτικής, όπως η διαχείριση των πόλεων, η χωροταξία και η διαχείριση προστατευόμενων περιοχών.

Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Ευρωπαίος Επίτροπος Janez Potočnik δήλωσε: «Οι αρμόδιες για τον σχεδιασμό και προγραμματισμό τοπικές και περιφερειακές αρχές ασκούν τεράστια εξουσία και μπορούν να αποτελέσουν ισχυρότατο πόλο θετικών εξελίξεων. Η έκθεση προβάλλει πληθώρα παραδειγμάτων επιτυχημένης ενσωμάτωσης φιλικών προς τη βιοποικιλότητα ιδεών στις αποφάσεις σχεδιασμού και προγραμματισμού που λαμβάνονται σε τοπικό επίπεδο, ανά την υφήλιο, αναλύοντας τα οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες. Σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί οδηγό περιβαλλοντικής επιτυχίας.»

Ο επικεφαλής της μελέτης TEEB, κ. Pavan Sukhdev, δήλωσε: «Η πολλαπλή και πολυσύνθετη αξία της φύσης έχει άμεσο οικονομικό αντίκτυπο στην ευημερία του ανθρώπου και στις δημόσιες δαπάνες, τόσο σε τοπική, όσο και σε εθνική κλίμακα. Εστιάζοντας την προσοχή μας στα διάφορα οφέλη που απορρέουν από τη φύση μπορούμε να αντιληφθούμε τους άμεσους και έμμεσους τρόπους εξάρτησής μας από το φυσικό περιβάλλον, αντίληψη που μπορεί να στηρίξει σε μεγάλο βαθμό την άσκηση πολιτικής και τη δημόσια διοίκηση σε τοπικό επίπεδο. Συνιστούμε ένθερμα στις τοπικές αρχές να διαβάσουν την έκθεση και να αναγνωρίσουν τα οφέλη που παρέχει η φύση, καθώς και την οικονομική διάσταση του τοπικού φυσικού κεφαλαίου τους

Αντίληψη της σημασίας της βιοποικιλότητας σε επίπεδο απλού πολίτη στην Ευρώπη …

Στη νέα έκθεση, με τίτλο TEEB for Local and Regional Policy Makers (TEEB για τοπικούς και περιφερειακούς πολιτικούς ιθύνοντες), η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας TEEB – The Economics of Ecosystems and Biodiversity (οικονομικές παράμετροι των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας) και φιλοξενείται και υποστηρίζεται από το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Environment Programme ή UNEP), τονίζεται πόσο πολύ εξαρτώνται οι πόλεις από τη φύση και επεξηγείται ο τρόπος με τον οποίο οι οικοσυστημικές υπηρεσίες μπορούν να προσφέρουν οικονομικά συμφέρουσες λύσεις για υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η μελέτη δείχνει πώς, λόγου χάριν, η Ρώμη ωφελείται από 5.000 εκτάρια δημόσιων χώρων πρασίνου και πώς οι τοπικές αρχές της Ουαλίας βελτιώνουν την υγεία των πολιτών με την αύξηση των χώρων πρασίνου. Στις συστάσεις περιλαμβάνονται τα συστήματα πληρωμής αντιτίμου για οικοσυστημικές υπηρεσίες, κατευθυντήριες γραμμές για την ανταμοιβή της χρηστής διαχείρισης του τοπικού φυσικού κεφαλαίου, καθώς και η πιστοποίηση και επισήμανση.

και στον υπόλοιπο κόσμο

Πάνω από 140 ειδήμονες στους τομείς των επιστημών, της οικονομίας και της πολιτικής, προερχόμενοι από περισσότερες από 40 χώρες της υφηλίου, έλαβαν μέρος στην έρευνα και ανάλυση των στοιχείων και στη σύνταξη της έκθεσης TEEB για τοπικούς και περιφερειακούς πολιτικούς ιθύνοντες, η οποία περιέχει περιπτωσιολογικές μελέτες από πολλές χώρες όπως η Νότια Αφρική, η Ινδία, η Αυστραλία, το Βιετνάμ και το Περού. Πέρα από τη σημασία της αποτίμησης των οικοσυστημικών υπηρεσιών, στην έκθεση επισημαίνονται και τρία ζητήματα καίριας σημασίας, στα οποία πρέπει να δοθεί προσοχή, ώστε το φυσικό κεφάλαιο να συμβάλει στην τοπική ανάπτυξη:

    1: Δίκαιη κατανομή των δικαιωμάτων στα οφέλη της φύσης. Οι αλλαγές πολιτικής συχνά θίγουν την κατανομή των υπηρεσιών ή την πρόσβαση σε αυτές, κάτι που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη λήψη αποφάσεων.

    2: Μέγιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων επιστημονικών και εμπειρικών γνώσεων, η οποία θα συμβάλει στη δημιουργία κοινής γλώσσας για την έκφραση διιστάμενων απόψεων.

    3: Συμμετοχή των εμπλεκόμενων παραγόντων σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, με σκοπό τον καθορισμό προτεραιοτήτων και τη διαμόρφωση ρεαλιστικών και αποτελεσματικών τοπικών πολιτικών.

Ιστορικό

Ο φυσικός πλούτος του πλανήτη – από τα επιμέρους φυτικά και ζωικά είδη μέχρι τα οικοσυστήματα, όπως τα δάση, οι κοραλλιογενείς ύφαλοι, τα γλυκά ύδατα και το έδαφος – φθίνουν με ανησυχητικό ρυθμό. Η απώλεια βιοποικιλότητας επιβαρύνει την παγκόσμια οικονομία με κόστος δισεκατομμυρίων κάθε χρόνο, υπονομεύοντας τις οικονομικές επιδόσεις, τις επιχειρηματικές προοπτικές και τις δυνατότητες καταπολέμησης της φτώχιας.

TEEB – The Economics of Ecosystems and Biodiversity (οικονομικά των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας) ονομάζεται ένα έργο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κυβερνήσεις διαφόρων χωρών, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Κάτω Χώρες, η Σουηδία, η Νορβηγία, το Βέλγιο και η Ιαπωνία, αποσκοπεί δε ειδικά στη διατύπωση οικονομικών επιχειρημάτων για να αλλάξει ο τρόπος κατά τον οποίο αποτιμούμε και διαχειριζόμαστε τα βασιζόμενα στη φύση περιουσιακά στοιχεία.

Πρόκειται για την τρίτη έκθεση των εμπλεκόμενων παραγόντων στην TEEB (μετά τις εκθέσεις που απευθύνονταν στους εθνικούς πολιτικούς ιθύνοντες και στις επιχειρήσεις) και την τελευταία πριν από την παρουσίαση των συνολικών αποτελεσμάτων του TEEB στη 10η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών (COP 10) της σύμβασης για τη βιοποικιλότητα, τον Οκτώβριο στη Ναγκόγια.

Περισσότερες πληροφορίες:

Όλες οι εκθέσεις TEEB είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο:

http://www.teebweb.org/


Side Bar