Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1107

V Bruselu dne 9. září 2010

Biologická rozmanitost: Posílení pravomocí místních orgánů na celém světě

Jak mohou místní orgány šetřit a zároveň posilovat ekonomiku, zlepšovat kvalitu života a podporovat zaměstnanost? Podle nové zprávy Ekonomika ekosystémů a biologické rozmanitosti (TEEB) pro tvůrce místních a regionálních politik toho lze dosáhnout zahrnutím ekosystémových služeb do tvorby politik. Zpráva ukazuje tvůrcům místních politik, jak lépe porozumět hodnotám a službám plynoucím z přírodního bohatství, např. lesů, parků a vodních cest, a využít je pro oblasti místní politiky, jako je městská správa, územní plánování a správa chráněných oblastí.

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik k tomu uvedl: „Místní a regionální orgány pověřené plánováním mají obrovskou pravomoc, a mohou proto mnoho vykonat pro dobro věci. Tato zpráva uvádí řadu příkladů úspěšné integrace myšlení zohledňujícího biologickou rozmanitost do rozhodnutí místního plánování z celého světa, spolu s podrobnostmi o výhodách, které to přináší občanům. V mnoha případech je to správná cesta k úspěšné ochraně životního prostředí.“

Vedoucí studie TEEB Pavan Sukhdev prohlásil: „Mnohost a rozmanitost přírodního bohatství má přímý ekonomický dopad na dobré životní podmínky lidí a veřejné výdaje na místní i celostátní úrovni. Zaměříme-li se na kladné hodnoty, které nám příroda nabízí, uvědomíme si, jak jsme přímo i nepřímo závislí na přírodním prostředí, a toto poznání může významně posílit místní politiku a veřejnou správu. Vyzýváme místní orgány, aby se s touto zprávou seznámily a uvědomily si pozitivní hodnoty, které jim příroda nabízí, a ekonomický rozměr jejich místního přírodního bohatství.“

Zohlednění biologické rozmanitosti na místní úrovni v Evropě…

Nová zpráva s názvem Ekonomika ekosystémů a biologické rozmanitosti pro tvůrce místních a regionálních politik, vypracovaná iniciativou Ekonomika ekosystémů a biologické rozmanitosti (TEEB) působící v rámci a za podpory Programu OSN pro životní prostředí, odhaluje, jak mnoho města závisí na přírodě, a ukazuje, jak se ekosystémové služby mohou stát efektivním řešením pro komunální služby. Studie například uvádí, jak v Římě využívají pěti tisíc hektarů veřejné zeleně a jak místní orgány ve Walesu pomáhají rozšiřováním ploch zeleně zlepšit zdraví občanů. Doporučení obsahují režimy plateb pro ekosystémové služby, pokyny pro odměňování dobrého hospodaření s místním přírodním bohatstvím, osvědčování a označování.

…a ve světě

Na výzkumu, analýzách a vypracování zprávy TEEB pro tvůrce místních a regionálních politik, v níž jsou obsaženy případové studie z mnoha zemí, např. z Jižní Afriky, Indie, Austrálie, Vietnamu a Peru, se podílelo více než 140 odborníků z oblasti vědy, ekonomiky a politiky z více než 40 zemí celého světa. Význam zprávy spočívá nejen v ocenění ekosystémových služeb, ale i v důrazu, který klade na tři klíčové otázky, jimž je potřeba věnovat pozornost, má-li se přírodní bohatství uplatnit v místním rozvoji:

    1: Spravedlivé rozdělení práv na využívání přírodního bohatství. Politické změny často ovlivňují rozdělení služeb nebo přístup k nim – a to je nutné vzít při rozhodování v úvahu.

    2: Maximální využití dostupných vědeckých poznatků a znalostí založených na zkušenostech, neboť to nám pomůže nalézt společný jazyk k pochopení různých názorů.

    3: Zapojení zúčastněných stran do procesu stanovení priorit a vypracování proveditelných a účinných opatření v rámci místní politiky.

Souvislosti

Přírodní bohatství planety – od jednotlivých druhů po ekosystémy, jako jsou například lesy, korálové útesy, sladkovodní zdroje a půdní bohatství – ubývá alarmující rychlostí. Ztráty biologické rozmanitosti stojí světovou ekonomiku každoročně miliardy, a oslabují tak hospodářství, vyhlídky podnikání a příležitosti jak bojovat s chudobou.

TEEB – Ekonomická hodnota ekosystémů a biologická rozmanitost – je projekt financovaný Evropskou komisí a vládami jednotlivých zemí, například Německa, Spojeného království, Nizozemska, Švédska, Norska, Belgie a Japonska, jehož cílem je nalézt ekonomické argumenty pro změnu způsobu, kterým posuzujeme a spravujeme přírodní bohatství.

Tato zpráva je třetí zprávou TEEB adresovanou zúčastněným stranám (předchozí zprávy se zaměřily na tvůrce vnitrostátních politik a podnikatelskou sféru) a poslední před tím, než TEEB předloží zprávu o svých celkových výsledcích na konferenci smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (COP 10), která se bude konat v říjnu v Nagoji.

Další informace:

Všechny zprávy TEEB jsou k dispozici na adrese

http://www.teebweb.org/


Side Bar