Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1107

Брюксел, 9 септември 2010 г.

Биологично разнообразие: подтикване на местните власти по света към действия

Как могат местните власти да спестяват пари и същевременно да насърчават икономиката, подобряват качеството на живота и създават работни места? Съгласно нов доклад — чрез включване на услугите на екосистемите в процесите на вземане на политически решения. Докладът „The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) for Local and Regional Policy Makers“ („Икономиката на екосистемите и биоразнообразието (ИЕБ) за политиците на местно и регионално равнище“), показва на местните политици как, от една страна, да подобрят разбирането си за значението и услугите, предлагани от природния капитал като гори, паркове и водни пътища, а от друга – да извлекат ползи от тях в сферите на местната политика като управлението на градовете, териториалното устройство и управлението на защитените зони.

Комисарят по въпросите на околната среда Янез Поточник заяви: „Органите по местно и регионално планиране са в силни позиции и могат да постигнат много положителни резултати. Този доклад представя голям брой примери в света за успешното интегриране на един начин на мислене, подкрепящ биоразнообразието, в решенията за местно планиране, което води до конкретни ползи за местните граждани. В много случаи това е пътна карта за екологичен успех.“

Паван Сухдев, ръководителят на проучването по проекта ИЕБ, заяви: „Разнообразните и многофакторни благотворни функции на природата имат пряко икономическо въздействие върху благосъстоянието на хората и публичните разходи, както на местно, както и на национално равнище. Като поставяме акцента върху различните ползи от природата можем да видим преките и косвените начини, по които сме зависими от природната среда, и това разбиране може да подпомага съществено местната политика и публичното управление. Призоваваме местните власти да прочетат доклада и да отчетат ползите от природата и икономическите измерения на местния природен капитал.“

Включването на биоразнообразието сред приоритетите в Европа…

В новия доклад със заглавието „ИЕБ за политиците на местно и регионално равнище“, изготвен в рамките на инициативата „Икономиката на екосистемите и биоразнообразието“ (ИЕБ) към Програмата на ООН за околната среда и подкрепена от нея, се подчертава колко силно градовете зависят от природата и се показва как услугите на екосистемите могат да предоставят икономически ефективни решения за общинските услуги.

Така например в проучването се демонстрира как град Рим се възползва от своите 5000 хектара обществени зелени площи и как местните власти в Уелс подобряват здравето на гражданите като предоставят повече зелени площи. Препоръчват се например схеми на плащане за услуги, предоставяни от екосистемите, насоки за възнаграждаване на доброто управление на местния природен капитал, както и системи за сертифициране и етикетиране.

… и по света

Над 140 експерти в областта на науката, икономиката и политиката от повече от 40 държави са участвали в изследванията, анализите и изготвянето на доклада „ИЕБ за политиците на местно и регионално равнище“, който съдържа изследвания на конкретни случаи от много държави, например Южна Африка, Индия, Австралия, Виетнам и Перу. Освен значението на оценката на услугите, предоставяни от екосистемите, в доклада се изтъкват и три ключови теми, на които трябва да се обърне внимание, за да се извлекат ползи от природния капитал за развитието на местно равнище:

    1: справедливо разпределение на правото на ползване на природните преимущества. Промените в политиката често влияят на разпределението на услугите или достъпа до тях, което трябва да се има предвид при взимането на решения.

    2: оптимално използване на научно обосновани и базирани на опита знания, за да се намери общ език с цел обхващане на различни възгледи.

    3: включване на заинтересованите страни в целия процес, за да се разработят и даде приоритет на осъществими и действени политически мерки на местно равнище.

Хронологична справка

Природните блага на планетата ни — от отделните видове до екосистемите като гори, коралови рифове, сладководни басейни и почви — намаляват с обезпокоителни темпове. Загубата на биологично разнообразие струва всяка година милиарди на световната икономика, ощетява националните икономики, влошава перспективите за предприятията и намалява възможностите на борбата с бедността.

„Икономиката на екосистемите и биоразнообразието“ (ИЕБ) представлява проект, финансиран от Европейската комисия и някои правителства, например на Германия, Обединеното кралство, Нидерландия, Швеция, Норвегия, Белгия и Япония, насочен към проучването на икономическите основания за промени в оценяването и управлението на природните богатства.

Това е третият доклад по ИЕБ, предназначен за заинтересованите страни (след като предишните доклади бяха предназначени за политиците и предприятията на национално равнище), и последният преди представянето на общите резултати от проекта ИЕБ през октомври на десетата сесия на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие в Нагоя.

За повече информация:

Всички доклади ИЕБ са на разположение на адрес:

http://www.teebweb.org/


Side Bar